ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.
KONJIC
Broj: P-2170-2/23
Konjic, 08.08.2023.god.

 

Na osnovu člana člana 69. stav 1. tačka b), stav 2. tačke d) i člana 68. stav 4. tačka h) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH br.39/14 i 59/22), a u skladu sa preporukom Komisije za javnu nabavku broj: P-2170-1/23 od 08.08.2023 .godine , direktor društva donosi slijedeću:

O D L U K U

I

Ugovor za javnu nabavku usluga osiguranja vozila i radnih mašina od autoodgovornosti,.se dodjeljuje ponuđaču „Croatia osiguranje“ d.d. Mostar protokolisanu kod ugovornog organa pod brojem P-1985/23 od 14.07.2023.godine za ponuđenu cijenu u iznosu 8.055,10 KM.

II

Izabrani ponuđač, Croatia osiguranje“ d.d. Mostar je dužan, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru, u skladu sa odredbama člana 45. stav 2 . Zakon dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

III.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo-prenj.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je u skladu sa donesenim Planom javnih nabavki broj P-3375/22 od 05.12.2022. godine. Javna nabavka provedena je putem konkurentskog zahtjeva .Оbavijest o nabavci broj: 676-7-2-55-3-36/23 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 03.07.2023. godine .

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku usluga osiguranja vozila i radnih mašina od autoodgovornosti,. broj P-1850-1/23 od 03.07.2023 . godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br.90/14 i 59/22) i ista je objavljena na portalu javnih nabavki.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 08.08.2023.godine izvještaj o radu odnosno Zapisnik o ocjeni ponuda broj: P-2170/23 od 08.08.2023 .godine i Preporuku broj: P- 2170-1/23 od 08.08.2023 godine, u postupku javne usluga usluga osiguranja vozila i radnih mašina od autoodgovornosti,. .U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:
- da je ukupan broj pristiglih ponuda 4, čime je utvrđen i njihov sukcesivni red. ponude
- da su blagovremeno zaprimljene 3 ponude
- da je jedna ponuda odbijena kao nepravilna

 

Ponuda ponuđača „Euroherc osiguranje“d.d Sarajevo je odbijena kao nepravilna shodno članu 2. Zakona o javnim nabavkama BiH jer je pristigla izvan roka za dostavu ponude.
U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom za nabavku usluga osiguranja vozila od autoodgovornosti br. P- P-1850-1/23 od 03.07.2023.godine.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđač najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi:

Izabrani ponuđač „Croatia osiguranje“ d.d. Mostar je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju nabavci i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij ekonomski najpovoljnije ponude , te ponuđenom cijenom u iznosu od 8.055,10 KM ocijenjen sa 90 bodova i rokom isplate štete nakon kompletiranja dokumentacije od 1 dan ocijenjen sa 10 bodova te je ukupno osvojio 100,00 bodova, dok su ostali ponuđači čije su ponude prihvatljive ponudili sljedeće cijene;

2. "„Camelija osiguranje“ d.d. Bihać, cijena 8.691,10 KM, i rokom isplate štete od 1 dan dobio ukupno 83,41 bodova .

3. „Sarajevo osiguranje“ d.d Sarajevo cijena 8.884,10 KM, i rokom isplate štete od 1 dan dobio ukupno 81,60 bodova , čime je utvrđen i njihov sukcesivni red.

Na osnovu navedenih rezultata, a nakon analize pristiglih ponuda utvrđeno je da će na najadekvatniji način biti zadovoljene potrebe ovog Društva ako se prihvati ponuda ponuđača Croatia osiguranje“ d.d. Mostar, jer je ovaj ponuđač imao najpovoljniju ponudu za Ugovorni organ, odnosno ponudio je najnižu ukupnu premiju osiguranja, a što je bio glavni kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača, u skladu sa odredbama člana 64. Stav 1 tačka a) Zakona o javnim nabavkama BIH, pa je shodno tome predloženo da se kao takva i prihvati.

Slijedom gore navedenog, a imajući u vidu da je tenderska dokumentacija pripremljena na nediskriminatornoj osnovi, tender objavljen transparentno i proveden u skladu sa zakonskim odredbama, da su ponuđene cijene razumne u poređenju sa tržišnom konkurencijom, te da pristigla ponuda u ekonomskom i tehničkom smislu cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa, da je osigurana stvarna konkurencija, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, odlučeno je kako stoji u dispozitivu.

DOSTAVITI: 
- Ponuđačima 
- Komisija za nabavke
- a/a

DIREKTOR

s.r mr.sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.


Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od pet dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.