ŠUMARSTVO „PRENJ“ D.D.

               KONJIC

Broj: P-2198/23

Konjic, 11.08.2023.godine

Na osnovu člana 68. Statuta Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic broj 129-1/19 od 28.06.2019. godine Odluke o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 52/09 i 25/10), Odluke  o utvrđivanju kriterija za raspodjelu rasploživih količina drvnih sortimenata, Pravilnika o načinu i prodaji šumskih drvnih sortimenata Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic, shodno Prijedlogu Plana, analize i pripreme proizvodnje  broj P-2195/23 od 11.08.2023. godine,  Uprava Društva donosi sljedeću:

 

O D L U K U

o prodaji drvnih sortimenata  putem licitacije/javnog nadmetanja

 

Član 1.

 

Usvaja se Prijedlog Plana, analize i pripreme proizvodnje broj P-2195/23  od 11.08.2023. godine , te se utvrđuje prodaja raspoloživih količina šumskih drvnih sortimenata doznačene drvne mase na panju iz Odjela br. 77   G.J. „Kalinovnik-Ljuta“.

Član 2.

 

Ukupna doznačena količina u odjelu br 77 iznosi 1378,74 m³ lišćara bukve . Na osnovu sortimentnog napada proektovane su 295,79 m³ tehničkog drveta,  817,40 m³ ogrijevnog drveta  i 265,55 m³ otpada .

Član 3.

 

Prodaja predmetnih drvnih sortimenata će se izvršiti putem licitacije/javnog nadmetanja   i to prodajom na panju.

 

Član 4.

Ugovori za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije  sklapaju su se pravnim licima koji ispunjavaju sljedeće uslove:

  • da posjeduju Rješenje o upisu u sudski registar,
  • da posjeduju dokaz o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti rezanja drveta polufinalne, finalne, hemijske prerade (ili kopiju ugovora sa pravnim licem koje ispunjava predviđene uslove a koje će preuzeti  kupljene drvne sortimente tehničkog drveta)  i cijepanja drveta i/ili promet šumski drvnih sortimenata,
  • da su ovlašteni za izvođenje radova u šumarstvu (ili kopiju ugovora sa licenciranim izvođačem koji će izvoditi radove)
  • da imaju aktivan transakcijski račun kod banke,
  • da imaju porezni i PDV broj,
  • da ne postoje saznanja da su dužnici preduzećima ili da su ranija neisplaćena dugovanja regulisali ugovorom o izmirenju duga, odnosno da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru (dokaz: izjava),
  • da nisu u sudskom sporu sa Preduzećem u vezi isporuke/nabavke drveta,
  • da su u mogućnosti avansno plaćati šumske drvne sortimente ili obezbijediti garanciju plaćanja za slućaj odgođenog plaćanja.

 

Član 5.

 

Prodaja šumskih drvnih sortimenata putem licitacije će se objaviti u najmanje jednom dnevnom listu sa područja F BiH, na web stranici Preduzeća i na oglasnim pločama Preduzeća.

Objava u dnevnom listu može biti u vidu obavijesti o prodaji šumskih drvnih sortimenata sa informacijom da se cijeli tekst objave može naći na  web stranici Preduzeća i na oglasnim pločama Preduzeća.

Član 6.

 

Kriteriji koji se primjenjuje prilikom bodovanja kupaca, a u cilju sklapanja ugovora sa najboljim ponđaačem je ponuđena najviša cijena odnosno najveći procenat povećanja utvrđenih početnih cijena.

prodaji šumskih drvnih sortimenata, već se prodaja vrši na izdavanje predračuna i avansnog plaćanja uz prethodnu dostavu zahtjeva kupca ili narudžbenice.

 

Član 7.

Direktor Preduzeća će imenovati Komisiju za provođenje postuka licitacije koja ima zadatak da javno otvori prispjele ponude, da izvrši bodovanje u skladu sa utvrđenim kriterijima za ocjenu ponuda, evidentira i razmotri eventualno izjavljenje prigovore na postupak, te o naprijed navedenom sačini Zapisnik koji će dostaviti Upravi Društva

Član 8.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i ista se objavljuje na web stranici društva i oglasnim pločama društva.

                                                                                                                         UPRAVA   DRUŠTVA

                                                                                s.r              Mr. sci.  Alikadić Samir, dipl.ing.šum.

DOSTAVITI:

- Pravna služba

--web stranici Društva

-oglasne ploče Društva

- a/a