Broj: P-1974/23

Datum: 13.07.2023. godine

Na osnovu godišnjeg plana gazdovanja za 2023 godinu broj: P-3161/22 od 08.11.2022 godine , Odluke o utvrđivanju prodaje drvnih sortimenata broj P-828/23 od 24.03.2023. godine, Odluke o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 52/09 i 25/10), Odluke  o utvrđivanju kriterija za raspodjelu rasploživih količina drvnih sortimenata, Pravilnika o načinu i prodaji šumskih drvnih sortimenata Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic

J A V N I     O G L A S

za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata na panju

 1. Predmet prodaje su drvni sortimenenti lišćara i četinara kako slijedi:

Lokacija: U blizini sela Bulatovići  Općina Konjic, G.J. „KRALJUŠČICA-TREŠANICA-KRŠ“-  odjel br. 49

Procjenjenja drvna masa: 863,83 m³ lišćara

Način prodaje: drvna masa se prodaje na panju, a konačan obračun i fakturisanje se vrši po 

                          sortimentnom napadu i otpremi

Način  plaćanja: iz depozita

Visina depozita: 60.556,20 KM

Početne cijene drvnih sortimenata su ;

     

G.J. „KRALJUŠČICA – TREŠANICA-KRŠ“, odjel br. 49

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Početna cijena FCO na panju (KM/m³)

BUKVA

F/L

1,15

284,50

PT I

2,74

130,00

PT II

23,67

110,00

PT III

103,91

90,00

OGRIJEV

476,38

67,00

HRAST

PT II

0,69

119,00

HRAST

PT III

14,77

94,00

HRAST

OGRIJEV

85,53

67,00

Sve cijene su izražene bez PDV-a

 1. Podnošenje ponuda/prijava
 • Pravo učešća na licitaciji/javnom nadmetanju imaju sve pravne osobe koje ispunjavaju slijedeće uslove:
 • da posjeduju Rješenje o upisu u sudski registar,
 • da posjeduju dokaz o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti rezanja drveta polufinalne, finalne, hemijske prerade (ili kopiju ugovora sa pravnim licem koje ispunjava predviđene uslove a koje će preuzeti  kupljene drvne sortimente tehničkog drveta)  i cijepanja drveta i/ili promet šumski drvnih sortimenata,
 • da su ovlašteni za izvođenje radova u šumarstvu (ili kopiju ugovora sa licenciranim izvođačem koji će izvoditi radove)
 • da imaju aktivan transakcijski račun kod banke,(dokaz potvrda banke)
 • da imaju porezni i PDV broj,
 • da ne postoje saznanja da su dužnici preduzećima ili da su ranija neisplaćena dugovanja regulisali ugovorom o izmirenju duga, odnosno da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru (dokaz: izjava).
 • da nisu u sudskom sporu sa Preduzećem u vezi isporuke/nabavke drveta, (dokaz: izjava).
 • da su u mogućnosti avansno plaćati šumske drvne sortimente ili obezbijediti garanciju plaćanja za slućaj odgođenog plaćanja. (dokaz: izjava).
 1. Sadržaj ponude

Ponuda treba da sadrži:

- Naziv i adresu ponuđača;

- Ponuđenu cijenu (upisuje se procenat povećanja na početne cijene koji će se primjeniti za

   sve drvne sortimente na dvije decimale) /npr. 2,36 %/

- Dokaze o ispunjavanju uslova iz tačke 2.

 1. Dostava ponude

Ponude se dostavljaju na adresu: Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic, ulica Sarajevska br. 31, 88400 Konjic, u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARATI-LICITACIJA NA PANJU G.J. KRALJUŠČICA-TREŠANICA-KRŠ“ odjel br. 49.

Rok za dostavu ponuda je 24.07.2023. godine (ponedeljak) do 11:00 sati.  Ponude dostavljenje nakon utvrđenog roka neće se uzeti u razmatranje.

 1. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda izvršit će Komisija za prodaju drvnih sortimenata, javno dana 24.07.2023. godine u 11:30 sati, u prostorijama društva u ul. Sarajevska br. 31, 884000 Konjic uz mogućnost prisustvovanja ponuđača.

 1. Kriterij za ocjenu ponuda i odabir najpovoljnijge ponuđača

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona kojom je ponuđena najviša cijena odnosno najveći procenat povećanja početnih cijena. Prigovori na provedeni postupak i odabir odabir najvoljnijeg ponuđača mogu se izjaviti na dan otvaranja uz priloženo ovlaštenje ponuđača. Naknadni prigovori neće se uvažiti.

 1. Dodatne informacije

Način plaćanja – avansno.

U roku od 5 dana potpisat će se ugovor sa najboljim ponuđačem sa utvrđenim rokovima i dinamikom realiziranja ugovora.

Sve ostale dodatne informacije mogu se dobiti u  Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic a na tel 036/726-209

                                                                                           .                 UPRAVA DRUŠTVA

                                                                                          s.r.        Mr.sc. Samir Alikadić dipl.ing.šum

 

 >>>KLIKNI ZA PREUZIMANJE OBRASCA<<<