Na osnovu člana 20 a. Zakona o radu (“Službene novine FBiH” br. 26/16 i 89/18), člana 4. Pravilnika o radu Šumarstva „Prenj“ d.d. Konjic, i Odluke o potrebi zapošljavanja radnika broj: P-1328/23 od 10.05.2023.godine u skladu sa Uputstvom o postupku prijema u radni odnos u Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic, direktor Društva, objavljuje:

O G L A S

za prijem radnika u radni odnos u Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic

 

Raspisuje se oglas za prijem radnika u radni odnos i to:

01.   Sjekač - 1 (jedan) izvršioca – na određeno vrijeme - u trajanju do 12 mjeseci

02.   Kačilac-1 (jedan) izvršioc-na određeno vrijeme u trajanju do 12 mjeseci

 

 1. Kratak opis poslova; preuzima i izvršava naloge i zadatke od poslovođe radilišta u vezi sječe i izrade drvnih sortimenata; primjenjuje odgovarajuću tehnologiju reza (kojom se osigurava sigurno obaranje stabla) i obrade drvnih sortimenata; priprema radno mjesto prije obaranja stabla, vrši presjecanje tanjih grana, po potrebi guljenje kore, oblikuje žilište, određuje najpovoljniji smjer padanja stabla, pravi zasjek, vrši prerezivanje i obaranje stabla; obavezno uspostavlja šumski red; prilikom obaranja stabla vodi računa o vlastitoj bezbijednosti, kao i sjekača iz susjednih sjekačkih linija i drugih lica koja se evenutalno zateknu u zoni obaranja stabla; pri izradi drvnih sortimenata vodi računa o dobroj obradi; redovno čisti, uredno održava i snadbijeva motornu pilu gorivom i mazivom; prerađuje drvne sortimente na međustovarištu ili stovarištu po potrebi;

Pored općih uslova utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Sistematizacijom radnih mjesta i to:

 1. NK/KV
 2. Uvjerenje o osposobljenosti za sjekača
 3. Sposobnost komunikacije i timskog rada
 1. Kratak opis poslova; preuzima i izvršava naloge i zadatke od poslovođe radilišta u vezi sa privlačenjem i izvozom drvnih sortimenata; prije početka rada obavezno upoznava put kojim će privlačiti drvne sortimenete, radi sigurnog izvođenja radova; radi na pripremi obrađenih stabala i izrađenih oblika sortimenata za vuču; učestvuje u određivanju najpovoljnjeg smjera padanja stabla u koordinaciji sa sjekačkom grupom koja radi uz traktor; izabire mjesto za postavljanje traktora zajedno sa traktoristom; vuče sajlu do određenog stabla odnosno izrađenog drvnog sortimenata; kači, vezuje, odnosno odvezuje sajlu sa izrađenih drvnih sortimenata; signalizira vozaču traktora kad može otpočeti sa primicanjem drvnih sortimenata; prilikom izvlačenja i privlačenja sortimenata obavezno se nalazi na najmanje dvostrukoj udaljenosti od sortimenta koji se izvlači; vodi računa da pri obavljanju redovnih poslova ne dođe do oštećenja stabla i podmlatka; popravlja i krpi prekinute sajle, pomaže pri otklanjanju manjih kvarova na

Pored općih uslova utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Sistematizacijom radnih mjesta i to:

 1. NK
 2. sposobnost komunikacije i timskog rada

 

KANDIDATI SU OBAVEZNI DOSTAVITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

 1. Pismenu prijavu uredno popunjenu na Obrazcu koji je sastavni dio ovog konkursa
 2. Prijava o mjestu prebivališta-boravišta (CIPS),
 3. Izvod iz matične knjige rođenih,
 4. Dokaz o osposobljenosti za sjekača (rb 1)

Ljekarsko uvjerenje i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka dostavit će kandidati koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijava na javni oglas se podnosi na Obrascu koji je sastavni dio ovog oglasa, a može se preuzeti na web stranici poslodavca- www.sumarstvo-prenj.ba. Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana njegove objave u dnevnim novinama.

Urednom prijavom se smatra samo prijava koja je podnesena u utvrđenom roku i sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.

Pravo sudjelovanja u procesu izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potupne i blagovremene. O datumu, vremenu i mjestu održavanja prve faze odabira kandidata poslodavac će obavijestiti kandidate u pisanom obliku ili usmeno putem telefona.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili fotokopije ovjerene od strane nadležnog organa. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa, kandidat koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju osobe iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK-a.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu: Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic, Ul. Sarajevska br. 31, 88400 Konjic – "Prijava na Oglas - Ne otvarati“, uz obavezno navođenje imena i prezimena kandidata i adrese stanovanja na koverti.

>>>KLIKNI ZA PREUZIMANJE OBRASCA<<<