ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

               KONJIC

Broj: P – 1329/23

Konjic, 10.05.2023.god.

Na osnovu člana 20. a. Zakona o radu ("Službeni novine FBIH br. 26/16 i 89/18) i člana 11. Upustva o postupku prijema u radni odnos u Šumarstva "Prenj" d.d. Konjica broj P-2880/20 od 09.10.2020. godine,  shodno Odluci o potrebi zapošljavanja radnika broj P-1328/23 od 10.05.2023. godine direktor društva donosi slijedeću:

RJEŠENJE

o imenovanju Komisije za izbor kandidata za prijem radnika u radni odnos

 

Član 1.

Imenuje se Komisija za za izbor kandidata za prijem radnika u radni odnos u radni odnos u slijedećem sastavu:

  1. Nožić Dženan dip. pravnik  - član
  2. Šoto Dženan, MA.šum. - član
  3. Hadžialić Senad – dipl.ing.šum. -član

Član 2.

Komisija je obavezna najkasnije u roku od osam dana od imenovanja, odnosno u roku od tri dana od dana donošenja odluke o izuzeću člana komisije održati prvu sjednicu na kojoj će  Usvojiti Poslovnik o radu te izabrati predsjedavajućeg iz reda članova komisije.

 

Član 3.

Zadatak Komisije je da otvori i razmotri pristigle prijave,te da u skladu sa Upustvom o postupku prijema u radni odnos u Šumarstva "Prenj" d.d. Konjica izvrši proces odabira kandidata odnosno pstupak ocjenjivanja kandidata u skladu sa postignutim ocjenama na usmenom i pismenom ispitu.

 

Član 4.

Komisija dostavlja direktoru društva izvještaj o provedenom postupku  uz koji se prilaže i Lista uspješnih kandidata.

Član 5.

Za tehničkog sekretara Komisija za provođenje postupka za izbor  kandidata za prijem u radni odnos u Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic imenuje se Ibrulj Armina.

Zadatak Sekretara iz prethodnog stava je da obavlja administrativno-tehničke poslove za komisiju iz tačke I ove Odluke.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.    

                                                                                                       

                                                                                                                            Direktor

                                                                                          s.r         Mr. sc.  Alikadić Samir, dipl.ing.šum.

                                                                                   

                                                                                                     

Dostaviti:

- Komisiji x 3

- Na oglasnoj tabli društva

- na web stranici društva

- a/a