ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.
KONJIC
Broj: P – 326/23
Konjic, 01.02.2023.god.


Na osnovu člana 20. a. Zakona o radu ("Službeni novine FBIH br. 26/16 i 89/18) i člana 11. Upustva o postupku prijema u radni odnos u Šumarstva "Prenj" d.d. Konjica broj P-2880/20 od 09.10.2020. godine, shodno Odluci o potrebi zapošljavanja radnika broj P-325/23 od 01.02.2023. godine direktor društva donosi slijedeću:

RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za izbor kandidata za prijem radnika u radni odnos

Član 1.
Imenuje se Komisija za za izbor kandidata za prijem radnika u radni odnos u radni odnos u slijedećem sastavu:

1. Nožić Dženan dip. pravnik - član
2. Šoto Dženan, MA.šum. - član
3. Hadžialić Senad – dipl.ing.šum. -član

Član 2.
Komisija je obavezna najkasnije u roku od osam dana od imenovanja, odnosno u roku od tri dana od dana donošenja odluke o izuzeću člana komisije održati prvu sjednicu na kojoj će Usvojiti Poslovnik o radu te izabrati predsjedavajućeg iz reda članova komisije.

Član 3.
Zadatak Komisije je da otvori i razmotri pristigle prijave,te da u skladu sa Upustvom o postupku prijema u radni odnos u Šumarstva "Prenj" d.d. Konjica izvrši proces odabira kandidata odnosno pstupak ocjenjivanja kandidata u skladu sa postignutim ocjenama na usmenom i pismenom ispitu.

Član 4.
Komisija dostavlja direktoru društva izvještaj o provedenom postupku uz koji se prilaže i Lista uspješnih kandidata.

Član 5.
Za tehničkog sekretara Komisija za provođenje postupka za izbor kandidata za prijem u radni odnos u Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic imenuje se Ibrulj Armina.

Zadatak Sekretara iz prethodnog stava je da obavlja administrativno-tehničke poslove za komisiju iz tačke I ove Odluke.
Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


Direktor
s.r Mr. sc. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.


Dostaviti:
- Komisiji x 3
- Na oglasnoj tabli društva
- na web stranici društva
- a/a