Broj: P-1844/22

Datum: 28.06.2022. godine

 

JAVNI OGLAS

ZA ZAKUP NEKRETNINA

I

 

Daju se u zakup nekretnine vlasništvo/ pravo raspolaganja sa 1/1 / u Buturović Polju  i to;

  • Zgrada u privredi površine 354 m2 sa pripadajućim zemljištem od 4353 m2 u naravi pašnjak II klase, i to parcela 423 upisane u ZK.UL. Općinskog suda u Konjicu 429 K.O Buturović polje,

 

 Nekretnine se daju u zakup u viđenom stanju.

 

 

II

 

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju opće uslove i imaju namjeru započeti obavljanje djelatnosti u navedenoj nekretnini.

III

 

 Početni iznos cijene mjesečnog zakupa za nekretnine koje su predmet Javnog Oglasa iznosi 650 KM bez uključenog PDV-a.

IV

Nekretnine se daju u zakup na period od 3 godine, sa mogućnošću produženja na obostrano zadovoljstvo počev od dana uvođenja zakupca u posjed, a načini  i mogućnosti produženja  utvrditi će se Ugovorom.

Zakupodavac se obavezuje zakupca uvesti u posjed  danom potpisivanja Ugovora o zakupu.

V

Pismena ponuda mora sadržavati;

  • Naziv firme ili ime i prezime fizičkog lica, sa naznačenom adresom stanovanja, odnosno sjedišta, te kontakt telefon i e-mail
  • Ukoliko je ponuđać Fizičko lice uz ponudu je potrebno priložiti fotokopiju lične karte, te potvrdu nadležne porezne uprave da lice nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda.
  • Ukoliko je ponuđač pravno lice- firma uz ponudu je potrebno priložiti rješenje o sudskoj registraciji, odnosno Aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 90 dana, sa kopijom o poreskoj registraciji sa ID Brojem.
  • Visina ponuđene cijene za nekretninu mora biti izražena u KM (konveribilnim markama) , sa tim da početni ponuđeni iznos ne smije biti manji od iznosa utvrđenim u ovom oglasu.
  • Ponuđena cijena treba da bude integralni dio teksta ponude koji se ne smije ispravljati i treba da glasi na cijeli ili pola novčane jedinice.
  • U ponudi naznačiti osnovu djelatnost kojom se ponuđać namjerava baviti, a ukoliko je ponuđać fizičko lice potrebno je dostaviti izjavu o namjeri registracije pravnog subjekta u roku od 90 dana od dana zaključenja ugovora.

VI

 Učesnik Javnog Oglasa koji bude izabran kao najpovoljniji ponuđač dužan je u roku od 30 dana od dana obavijesti o izboru za najpovoljnijeg zaključiti ugovor o zakupu sa društvom , te istim definisati međusobna prava i obaveze.

VII

 

Postupak po javnom oglasu provodi  Komisija preduzeća, koja će razmotriti ponude u roku od 3 dana od dana zaključenja javnog oglasa.

Osnovni kriterij za dodjelu u Zakup  je najviše ponuđena cijena, a u slučaju da dva ili više ponuđaća ponude istu cijenu  prednost se daje onom ponuđaću čija je ponuda ranije pristigla.

VIII

Rok za dostavu ponuda je 5 dana od dana objavljivanja  Javnog Oglasa.

Pismena ponuda se podnosi putem pošte ili lično na adresu  Sarajevska br 31 , 88400 Konjic, u zatvorenoj omotnici, sa naznakom  „ Javni Oglas- Zakup nekretnine u Buturović Polju“.

IX

 

Rok za dostavu ponuda je 04.07.2022. godine (ponedeljak) do 10:00 sati.  Ponude dostavljenje nakon utvrđenog roka neće se uzeti u razmatranje.

Otvaranje ponuda

 

Otvaranje ponuda izvršit će Komisija za licitaciju, javno dana 04.07.2022. godine u 10:30 sati, u prostorijama društva u ul. Sarajevska br. 31, 884000 Konjic uz mogućnost prisustvovanja ponuđača.

 

 

 

X

 

 

Ovaj javni oglas biti će objavljen na oglasnoj ploči društva i web stranici društva.

Sve ostale dodatne informacije mogu se dobiti u  Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic a na tel 036/726-209

                                                                                                            UPRAVA DRUŠTVA

                                                                                          s.r.        Mr.sc. Samir Alikadić dipl.ing.šum