Broj: P-676/22

Datum: 04.03.2022. godine

Na osnovu Odluke o utvrđivanju prodaje drvnih sortimenata broj P-674/22 od 04.03.2022. godine, Odluke o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 52/09 i 25/10), Odluke  o utvrđivanju kriterija za raspodjelu rasploživih količina drvnih sortimenata, Pravilnika o načinu i prodaji šumskih drvnih sortimenata Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic

J A V N I     O G L A S

za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata na panju

 1. Predmet prodaje su drvni sortimenenti lišćara kako slijedi:

Lokacija: selo Zelomići na krajnjem jugoistoku Općine Konjic, G.J. „KALINOVNIK-

                 LJUTA“-  odjel br. 67

Procjenjenja drvna masa: 871,51 m³ lišćara

Način prodaje: drvna masa se prodaje na panju, a konačan obračun i fakturisanje se vrši po 

                          sortimentnom napadu i otpremi

Način  plaćanja: iz depozita

Visina depozita: 46.041,74 KM

Početne cijene drvnih sortimenata su ;

     

G.J. „KALINOVNIK – LJUTA“, odjel br. 67

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Početna cijena FCO na panju (KM/m³)

BUKVA

F/L

2,52

279,50

PT I

7,00

119,00

PT II

29,61

99,00

PT III

92,07

79,00

OGRIJEV

410,73

55,00

HRAST

PT II

5,35

119,00

 

PT III

28,30

94,00

 

OGRIJEV

137,12

55,00

OSTALI LIŠĆARI

PT II

0,69

134,00

 

PT III

2,23

134,00

 

OGRIJEV

8,72

55,00

Sve cijene su izražene bez PDV-a.

 1. Podnošenje ponuda/prijava

Pravo učešća na licitaciji/javnom nadmetanju imaju sve pravne osobe koje ispunjavaju slijedeće uslove:

 • da posjeduju Rješenje o upisu u sudski registar,
 • da posjeduju dokaz o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti rezanja drveta polufinalne, finalne, hemijske prerade (ili kopiju ugovora sa pravnim licem koje ispunjava predviđene uslove a koje će preuzeti  kupljene drvne sortimente tehničkog drveta)  i cijepanja drveta i/ili promet šumski drvnih sortimenata,
 • da su ovlašteni za izvođenje radova u šumarstvu (ili kopiju ugovora sa licenciranim izvođačem koji će izvoditi radove)
 • da imaju porezni i PDV broj,
 • da ne postoje saznanja da su dužnici preduzećima ili da su ranija neisplaćena dugovanja regulisali ugovorom o izmirenju duga, odnosno da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru (dokaz: izjava).
 1. Sadržaj ponude

Ponuda treba da sadrži:

- Naziv i adresu ponuđača;

- Ponuđenu cijenu (upisuje se procenat povećanja na početne cijene koji će se primjeniti za

   sve drvne sortimente na dvije decimale) /npr. 2,36 %/

- Dokaze o ispunjavanju uslova iz tačke 2.

 1. Dostava ponude

Ponude se dostavljaju na adresu: Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic, ulica Sarajevska br. 31, 88400 Konjic, u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARATI-LICITACIJA NA PANJU G.J. KALINOVNIK –LJUTA“ odjel br. 67.

Rok za dostavu ponuda je 14.03.2022. godine (ponedeljak) do 12:00 sati.  Ponude dostavljenje nakon utvrđenog roka neće se uzeti u razmatranje.

 1. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda izvršit će Komisija za prodaju drvnih sortimenata, javno dana 14.03.2022. godine u 12:30 sati, u prostorijama društva u ul. Sarajevska br. 31, 884000 Konjic uz mogućnost prisustvovanja ponuđača UZ OBAVEZNO POŠTIVANJE VAŽEĆIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA.

 1. Kriterij za ocjenu ponuda i odabir najpovoljnijge ponuđača

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona kojom je ponuđena najviša cijena odnosno najveći procenat povećanja početnih cijena. Prigovori na provedeni postupak i odabir odabir najvoljnijeg ponuđača mogu se izjaviti na dan otvaranja uz priloženo ovlaštenje ponuđača. Naknadni prigovori neće se uvažiti.

 1. Dodatne informacije

Način plaćanja – avansno.

U roku od 5 dana potpisat će se ugovor sa najboljim ponuđačem sa utvrđenim rokovima i dinamikom realiziranja ugovora.

Sve ostale dodatne informacije mogu se dobiti u  Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic a na tel 036/726-209

                                                                                           .                 UPRAVA DRUŠTVA

                                                                                          s.r.        Mr.sc. Samir Alikadić dipl.ing.šum

 

>>> PREUZIMANJE OBRASCA ZA CIJENU PONUDE<<<