Na osnovu člana 20 a. Zakona o radu  (“Službene novine FBiH” br. 26/16 i 89/18), člana 4. Pravilnika o radu Šumarstva „Prenj“ d.d. Konjic 14/20, i Odluke o potrebi zapošljavanja radnika broj: P-1674/20 od 12.06.2020.godine u skladu sa Uputstvom o postupku prijema u radni odnos u Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic, direktor Društva, objavljuje:

O G L A S

za prijem radnika u radni odnos u Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic

Raspisuje se oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme i to:

  1. Šumski rasadničar - 1 (jedan) izvršilac
  1. Kratak opis poslova; sjetva sjemena, rad na održavanju ponika i mladih sadnica, okopavanje, zalijevanje, tretiranje sadnica, održavanje kompletnog rasadnika, branje i dorada sjemena, slanje sadnica na teren, sadnja sadnica. Radnik je dužan da obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog nadređenog i direktora Društva, te odgovara pretpostavljenim za svoj rad;

Pored općih uslova utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Sistematizacijom radnih mjesta i to:

  1. NK/KV
  2. sposobnost komunikacije i timskog rada

KANDIDATI SU OBAVEZNI DOSTAVITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

  1. Pismenu prijavu (svojeručno potpisanu) na Oglas uz kraću biografiju, broj telefona i adresu stanovanja putem koje se može stupiti u kontakt sa kandidatom,
  2. Dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenje uslova radnog mjesta na koje se prijavljuju u skladu sa uslovima traženim konkursom: dokaz o potrebnoj školskoj spremi (dokaz o završenoj osnovnoj školi)
  3. Prijava o mjestu prebivališta-boravišta (CIPS),
  4. Izvod iz matične knjige rođenih,

Ljekarsko uvjerenje i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka dostavit će kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana njegove objave u dnevnim novinama.

Prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju osobe iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK-a.

Urednom prijavom se smatra samo prijava koja je podnesena u utvrđenom roku i sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.

Pravo sudjelovanja u procesu izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potupne i blagovremene. O datumu, vremenu i mjestu održavanja prve faze odabira kandidata poslodavac će obavijestiti kandidate u pisanom obliku ili usmeno putem telefona.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili fotokopije ovjerene od strane nadležnog organa. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa, kandidat koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu: Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic, Ul. Sarajevska br. 31, 88400 Konjic – "Prijava na Oglas - Ne otvarati“, uz obavezno navođenje imena i prezimena kandidata i adrese stanovanja na koverti.