Na osnovu člana 229. stav 3. i člana 230. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH" broj 81/15), člana 10. Pravila upravljanja dioničkim društvima ("Službene novine FBiH", br. 24/06, 27/06 i 30/07), člana 59. tačka n) Statuta Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic, a u skladu s Odlukom Nadzornog odbora Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic broj P-195/19 od 09.09.2019.godine, Nadzorni odbor Društva objavljuje:

OBAVJEŠTENJE
O SAZIVANJU XX (DVADESETE) VANREDNE SKUPŠTINE
DIONIČARA DRUŠTVA
ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D. KONJIC

Obavještavaju se dioničari društva Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic da će se dana 21. (ponedjeljak) 10.2019.godine sa početkom u 11,00 sati u prostorijama sjedišta Društva u Konjicu, ul. Sarajevska br. 31, održati XX vanredna Skupština dioničara društva Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic.

Za skupštinu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje kvoruma i izbor radnih tijela:
a) izbor predsjedavajućeg Skupštine;
b) izbor zapisničara;
c) izbor dva ovjerivača zapisnika;
2. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa XIX redovne Skupštine dioničara društva od
28.06.2019.godine.
3. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora za reviziju;

Lista dioničara Društva i svi materijali koji se nalaze na dnevnom redu sa prijedlozima Odluka za XX vanrednu Skupštinu dioničara Društva, dostupni su dioničarima Društva u prostorijama Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic na adresi Sarajevska br. 31, prvi dan po objavljivanju ovog obavještenja.

U radu i odlučivanju XX skupštine dioničara Društva mogu učestvovati svi dioničari Društva koji se nalaze na Listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira 30 dana prije datuma održavanja Skupštine, lično ili putem ovlaštenog punomoćnika po osnovu pisane i ovjerene punomoći od strane davaoca punomoći i punomoćnika date na obrascu koji se može dobiti u prostorijama Društva.
Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića, koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže. Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora «za» ili «protiv» prijedloga Odluke i zaokruživanjem broja ispred imena kandidata za člana Odbora za reviziju.
Dioničar ili grupa dioničara sa 5 % i više dionica Društva sa pravom glasa ima pravo dati eventualni prijedlog za izmjenu i dopunu dnevnog reda Skupštine sa prijedlogom Odluke u skladu sa propisanom procedurom i zakonom u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.
Kandidate za člana Odbora za reviziju Skupštini će predložiti Nadzorni odbor nakon provedene konkursne procedure.
Dioničari ili punomoćnici dioničara koji žele učestvovati u radu XX Skupštine dužni su dostaviti prijavu za učešće u radu i odlučivanju XX vanredne skupštine dioničara lično ili putem pošte na adresu Sarajevska br. 31. 88400 Konjic, najkasnije 3 (tri) dana prije datuma održavanja skupštine.
Svim uredno prijavljenim dioničarima ili punomoćnicima dioničara, Odbor za glasanje će izdati potvrdu o prijemu prijave, koju dioničar predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta pred početak rada Skupštine uz prezentiranje dokumenta za identifikaciju (kopiju dokumenta, lična karta, pasoš itd.).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti lično u prostorijama Društva na gore navedenoj adresi ili na telefon 036/726-209.

NADZORNI ODBOR