Na osnovu člana 65. Statuta ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D. KONJIC, broj P-129-1/19 od 28.06.2019. godine, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanja na upražnjene pozicije u reguliranim tjelima Općine Konjic br. 03-05-12-988/12 od 22.03.2018.godine i Odlukom Nadzornog odbora ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D. KONJIC broj P-163/19 od 11.07.2019.godine Nadzorni odbor, objavljuje:

J A V N I K O N K U R S
ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVE
ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D. KONJIC

Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje članova Uprave Šumarstvo "Prenj" dioničko društvo Konjic (u daljem tekstu: ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D. KONJIC).

Imenovanje članova Uprave ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D. KONJIC izvršit će se na period od četiri (4) godine na sljedeće pozicije:

1. Direktor ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D. KONJIC

1.1. OPĆI USLOVI

Za poziciju pod rednim brojem 1. kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:
- visoka stručna sprema, VII stepen šumarskog smjera
- da ima najmanje 5 godina iskustva na rukovodnim poslovima,

1.2. Opis poslova direktora Društva
Zastupa i predstavlja društvo bez ograničenja u okviru registrovane djelatnosti u zemlji i inostranstvu, organizuje proces rada, rukovodi radom i poslovanjem društva, prati izvršenje planiranih zadataka na nivou društva i preduzima potrebne mjere za njihovo izvršenje, predlaže osnove politike i planova poslovanja društva, preduzima potrebne mjere za zakonito provođenje i ostvarivanje srednjoročnih i godišnjih planova i programa, organizuje izvršavanje odluka Skupštine, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, podnosi izvještaj o poslovanju i godišnji obračun, odlučuje o radnopravnom statusu zaposlenika, zapošljavanju, raspoređivanju i otpuštanju zaposlenika u skladu sa važećim zakonima i aktima društva, donosi pojedinačna poslovna i upravna akta utvrđena zakonskim propisima, Statutom i ugovorom sa nadzornim odborom, obavlja i druge poslove utvrđene Statutom društva i dr. aktima društva.

2. Tehnički direktor ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D. KONJIC

2.1. OPĆI USLOVI

Za poziciju pod rednim brojem 2. kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:
- visoka stručna sprema, VII stepen šumarskog smjera
- da ima najmanje 5 godina radnog iskustva od čega 3 na rukovodnim poslovima,

2.2. Opis poslova tehničkog direktora Društva
Organizuje i koordinira poslove iz oblasti proizvodnje, sarađuje sa rukovodiocima službi društva, prati i kontroliše realizaciju poslova i zadataka iz plana i programa društva za tekuću godinu, predlaže i preduzima mjere u cilju izvršenja istih, aktivno učestvuje u pripremi projekata i programa društva, analizira i izvještava o realizaciji projekata iz plana i programa društva, analizira efikasnost i ekonomičnost rada u organizacionim jedinicama društva i predlaže mjere poboljšanja, razrađuje i daje osnovne smjernice kod izrade programa (razvoja, investicija, otvaranja šuma i sl.) i dr. Planom (perspektivnih, tekućih, osnovnih i operativnih) projektnih zadataka za realizaciju šumskoprivrednih osnova, plana sječe za narednu godinu i izvedbenih projekata, obavlja i druga poslove utvrđene Statutom društva i dr. aktima društva po osnovu odluka direktora ili nadzornog odbora.

1. Pored navedenih uslova, kandidati za direktora i tehničkog direktora treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

POSEBNI USLOVI
• da su stariji od 18 godina, a da nisu stariji od 65 godina (priložiti dokaz: rodni list)
• da su državljani Bosne i Hercegovine (priložiti dokaz: uvjerenje o državljanstvu)
• da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini (na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije (priložiti dokaz: izjava kandidata svojeručno potpisana)
• da se na njih ne odnosi član IX.I Ustava Bosne i Hercegovine (priložiti dokaz: ovjerena izjava kandidata svojeručno potpisana)
• da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine i člana 12. Zakona o javnim preduzećima (priložiti dokaz: ovjerena izjava svojeručno potpisana)
• da nisu osuđivani za krivično djelo i privredni prestup nespojivo sa dužnosti u Upravi društva pet godina od dana pravomoćnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, te da im presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u upravi društva (priložiti dokaz: ovjerena izjava svojeručno potpisana - ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D. KONJIC zadržava pravo da za kandidata koji ispunjava uslove konkursa od nadležnog organa zatraži podatke iz evidencije kako bi provjerio tačnost podataka navedenih u naprijed navedenoj izjavi)
• da nemaju privatni finansijski interes u preduzeću u kojem se kandiduju (priložiti dokaz: ovjerena izjava kandidata svojeručno potpisana)
• da nisu otpušteni iz privrednog subjekta na osnovu povrede obaveza iz radnog odnosa u periodu od tri godine prije dana objavljivanja javnog konkursa (priložiti dokaz: ovjerena izjava kandidata svojeručno potpisana)
• da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici izabranim dužnosnicima i nosiocima izvršnih dužnosti u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 13/012, 16/02, 14/03,12/04, 63/08, 18/12, 87/13 i 41/16) i Zakona o sukobu interesa u organima Federacije BiH ("Službene novine FBiH“ broj 70/08) (priložiti dokaz: ovjerena izjava kandidata svojeručno potpisana)
• da nisu članovi nadzornog ili upravnog odbora u društvu sa većinskim državnim kapitalom ili institucije u BiH (priložiti dokaz: ovjerena izjava kandidata svojeručno potpisana)
• certifikat o završenom usavršavanju u skladu sa odredbama Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (priložiti dokaz: orginal ili ovjerena kopija certifikata o završenom usavršavanju. Imenovani kandidati koji ne posjeduju navedeni certifikat dužni su isti obezbjediti u roku od 6 mjeseci od datuma imenovanja u suprotnom biće razrješeni imenovane dužnosti.)

Navedenu dokumentaciju kandidati su dužni dostaviti u orginalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od 6 mjeseci.
Pored navedenih uslova, kandidati za direktora su dužni dostaviti program rada za mandatni period. Kandidati koji se prijavljuju na više od jedne pozicije dužni su u prijavi navesti pozicije na koje se prijavljuju te za svaku poziciju dostaviti poseban program rada.

Odabir kandidata za tražena mjesta provodi Komisija imenovana Odlukom Nadzornog odbora ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D. KONJIC.
Nakon okončanog postupka odabira kandidata Nadzorni odbor ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D. KONJIC, vrši izbor i imenovanje članova Uprave. Nadzorni odbor će na pozicije članova Uprave imenovati one kandidate koji po menadžerskim znanjima i iskustvu, te ponuđenom programu rada najbolje odgovaraju za izvršenje operativnih i poslovnih potreba ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D. KONJIC.

Pored navedenih dokaza potpisana prijava kandidata treba da sadrže:
- kraću biografiju;
- adresu;
- kontakt telefon.

Uz prijavu kandidati pored gore navedenog trebaju dostaviti:
• ovjerenu kopiju dokaza u stručnoj spremi (diploma),
• potvrdu o stečenom iskustvu i znanjima u skladu sa stručnom spremom (original ili ovjerena kopija).

Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se priključiti i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 49/06, 76/11 i 89/11).

Prijave sa svim traženim dokumentima potrebno je dostaviti lično ili poštom preporučeno sa naznakom "Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje članova Uprave ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D. KONJIC – ne otvarati", na sljedeću adresu:

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D. KONJIC
Sarajevska br. 31.
88400 Konjic

Konkurs za podnošenje prijava ostaje otvoren 14 (četrnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja u dnevnim novinama "Oslobođenje".

Sve dodatne informacije i pojašnjenja u vezi konkursa zainteresovani kandidati mogu dobiti na kontakt telefon: 036/726 – 209 ili 036/735-151.

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

NADZORNI ODBOR