ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.
KONJIC
Broj: P-3206/20
Konjic, 09.11.2020.god.

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-3195/20 od 09.11.2020. godine, u postupku javne nabavke roba guma za teretna vozila, auto guma i lanaca- gume za automobile LOT 2, direktor društva donosi slijedeću:

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača(LOT 2)

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: P-3195/20 od 09.11.2020. godine i ugovor za javnu nabavku roba guma za automobile LOT 2 dodjeljuje se ponuđaču "VIBAR" d.o.o. Široki Brijeg, ponuda broj: P-3025/20 od 22.10.2020. godine, za ponuđenu ukupnu cijenu od 17.915,88 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

Član 2.

Izabrani ponuđač "VIBAR" d.o.o. Široki Brijeg je dužan, u roku od pet dana od dana prijema odluke o izboru, u skladu sa odredbama člana 45. stav 2. Zakona dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

Član 3.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču "VIBAR" d.o.o. Široki Brijeg po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo-prenj.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je u skladu donesenim Planom javnih nabavki za 2020 godinu br. P-3800/19 od 28.11.2020. godine evidencijski broj iz Plana nabavki – robe 7 Šifra JRJN 34350000-5, pokrenuo postupak javne guma za teretna vozila, auto guma i lanaca , za potrebe ovog Društva.

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem otvorenog postupka. Predmet je podjeljen na lotove kako slijedi: gume za teretna vozila LOT 1, auto gume LOT 2 i lanci za autogume LOT 3 .

Оbavijest o nabavci broj: 676-1-1-48-3-27/20 objavljeno 17.09.2020. na Portalu JN i sažetak obavjesti o nabavci je objavljen dana 25.09.2020 u Službenom glasniku br.59/20.


Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba – Auto gume, gume za teretna vozila i lanci br. P-2634/20 od 17.09.2020 god. (otvoreni postupak),kao i izmjenjene tenderske dokumentacije br P-2815/20 od 27.09.2020 godine i P-2905 od 13.10.2020 godine su izrađene u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br. 90/14), i ista je objavljena na portalu JN.

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj P-3035/20 od 23.10.2020. godine, Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P-3038/20 od 23.10.2020. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke roba gume za teretna vozila, auto gume i lanci – LOT 2- GUME ZA AUTOMOBILE- broj P-3194/20 od 09.11.2020. godine i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku predmetne nabavke broj P-3195/20 od 09.11.2020. godine.

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:


- da je ukupan broj pristiglih ponuda 3;
- da je blagovremeno zaprimljeno 3 ponuda;
- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu pristiglih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.
U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.
Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i Tenderskom dokumentacijom za nabavku roba auto gume , gume za teretna vozila i lanci br P-2634/20 od 17.09.2020 god. (otvoreni postupak),kao i izmjenjenim tenderskim dokumentacijama br : P-2815/20 od 27.09.2020 godine i br:P-2905 od 13.10.2020 godine

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđa najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi:

Izabrani ponuđač, "VIBAR" d.o.o. Široki Brijeg je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju nabavci i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij ekonomski najpovoljnije ponude sa utvrđenim podkriterijima kako slijedi: cijena 70,00 bodova, rok isporuke 20 bodova i rok plaćanja (maksimalno do 60 dana) 10 bodova.

Izabrani ponuđač "VIBAR" d.o.o. Široki Brijeg je sa dostavljenom ponudom ukupnom cijenom u iznosu od 17.915,88 KM bez obračunatog PDV- a, rokom plaćanja od 60 dana i rokom isporuke od 1 dan, prema gore navedenim kriterijima odnosno podkriterijima, ocijenjen sa ukupno 100,00 bodova.

Drugorangirani ponuđač „GUMA M“ d.o.o. Mostar sa ukupnom cijenom u iznosu od 18.422,80 KM bez obračunatog PDV-a, rokom plaćanja od 60 dana i rokom isporuke od 1 dana osvojio 98,00 bodova.Trećerengirani ponuđač “EURO DAM JAS“ d.o.o Lukavac sa ukupnom cijenom u iznosu od 19.754,60 KM bez obračunatog PDV-a, rokom plaćanja od 60 dana i rokom isporuke od 2 dana osvojio 83,50 bodova ,čime je utvrđen i njihov sukcesivni red.

Slijedom gore navedenog, a imajući u vidu da je tenderska dokumentacija pripremljena na nediskriminatornoj osnovi, tender objavljen transparentno i proveden u skladu sa zakonskim odredbama, da su ponuđene cijene razumne u poređenju sa tržišnom konkurencijom, te da pristigla ponuda u ekonomskom i tehničkom smislu cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa, da je osigurana stvarna konkurencija, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, odlučeno je kako stoji u dispozitivu.

 

DOSTAVITI: 
- Ponuđačima  
- Komisija za nabavke
- a/a

 DIREKTOR

s.r Mr. sci. Alikadić Samir, dipl .ing. šum.

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba u zakonski predviđenom roku od deset dana uredu za razmatranje žalbi posredstvom ugovornog Organa neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.