ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P –3231/20

Konjic, 11.11.2020. god.

Na osnovu ovlaštenja iz statuta Šumarstva "Prenj" d.d. Konjic, a u skladu sa čl. 110.  Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH br. 39/14) direktor društva donosi slijedeću:

O D L U K U

I

Obustavlja se postupak javne nabavke roba rezervnih dijelova i servis za rovokopač utovarivač JCB 3CX objavljen na portalu javnih nabavki dana 02.10.2020. godine obavijest o nabavci broj 676-7-1-51-3-28/20 do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbi.

                                                              II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                      Obrazloženje

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je u skladu donesenim Planom javnih nabavki broj   P-3800/19   od

28.11.2019. godine  Šifra JRJN 42124100-5, pokrenuo postupak javne nabavke roba-. rezervnih dijelova i servis za rovokopač utovarivač JCB 3CX.

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem konkurenskog zahtjeva. Obavještenja o nabavci broj obavještenja 676-7-1-51-3-28/20 objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 02.10.2020 . godine.

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te dostavila sljedeću dokumentaciju:Zapisnik o zaprimanju ponuda broj P-2934/20 od 15.10.2020.godine, Zapisnik sa otvaranja broj P-2945/20 od 15.10.2020.godine ,Zapisnik o ocjeni ponuda broj P-2984/20 od 20.10.2020.godine i  Preporuku o nabavci roba rezervnih dijelova i servis za rovokopač utovarivač  u postupku predmetne nabavke broj P-2985/20 od 20.10.2020. godine. Ponuda ponuđača „Terra“ d.o.o. Hadžići  je odbačena kao neprihvatljiva za ugovorni organ u postupku nabavke roba rezervnih dijelova i servis za rovokopač-utovarivač JCB 3CX.

Na Odluku  broj P-3005/20 od 21.10.2020. godine    ponuđač  “Terra” do.o. Hadžići je izjavio žalbu koju je Ugovorni organ Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic cjenio blagovremenom i osnovanom ,te  je donio Rješenje broj P-3167/20 od 05.11.2020. godine  kojim djelimično prihvata žalbu  žalioca „Terra“  d.o.o. Hadžići i time stavio van snage  Odluku broj P-3005/20 od 21.10.2020. godine,te je prema odredbi člana 69.stav.1.t.b)  Zakona o javnim nabavkama poništio postupak, jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva za ugovorni organ , odnosno nije u skladu sa predmetnom dokumentacijom.

Na Rješenje broj P-3167/20 od 05.11.2020. godine ponuđač  „Juterman“ d.o.o. Gradiška je blagovremeno  izjavio žalbu.

Ugovorni organ je u skladu sa odredbama člana 100. stav 5. Zakona o javnim nabavkama BIH utvrdio da je uložena žalba blagovremene, dopuštene i izjavljene od strane ovlaštenog lica, ali je u cjelosti neosnovane, te je slijedom navedenog predmetna žalba s kompletnom dokumentacijom u vezi sa postupkom nabavke proslijeđena Uredu za razmatranje žalbi.  Kako shodno odredbama člana 110. Zakona o javnim nabvkama BIH izjavljena žalba odgađa nastavak postupka i zaključenje ugovora o javnoj nabavci do donošenja odluke Ureda za razamatranje žalbi, to je odlučeno kao u izreci.

DOSTAVITI.                                                                                           

  • Uredu za žalbe                             
  • Ponuđačima              
  • a/a

                                                                                Direktor

                                           s.r        mr.sci.   Alikadić Samir, dipl.ing.šum.