ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.
KONJIC
Broj: P-3071/20
Konjic, 28.10.2020.god.

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-3070/20 od 28.10.2020. godine, u postupku javne nabavke roba rezerevnih dijelova vozila LOT 3 - rezervni dijelovi za autobuse, direktor društva donosi slijedeću :

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: P-3070/20 od 28.10.2020. godine i ugovor za javnu nabavku roba rezervni dijelovi za autobuse LOT 3 dodjeljuje se ponuđaču "AUTO AKI" d.o.o. Travnik, ponuda broj: P-2993/20 od 21.10.2020. godine, za ponuđenu ukupnu cijenu od 20.697,40 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

Član 2.

Izabrani ponuđač, „AUTO AKI" d.o.o. Travnik je dužan, u roku od pet dana od dana prijema odluke o izboru, u skladu sa odredbama člana 45. stav 2. Zakona dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

Član 3.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču "AUTO AKI" d.o.o. Travnik po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.


Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo-prenj.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.


Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je u skladu donesenim Planom javnih nabavki za 2020 godinu broj P-3800/19 od 28.11.2019. godine, pokrenuo postupak javne nabavke roba -rezervni dijelovi Šifra JRJN 34300000-0 –dijelovi za vozila i njihove motore.

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem otvorenog postupka javne nabavke.

Оbavijest o nabavci broj: 676-1-1-42-3-23/20 je objavljeno 24.07.2020. na Portalu JN i 31.07.2020 u Službenom glasniku br.46/20


Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba -rezervni dijelovi br P-2139/20 od 24.07.2020 god , te izmjenjene Tenderske dokumentacije br:P-2297/20 od 10.08.2020 godine , broj P-2394/20 od 24.08.2020 godine i broj P-2893/20 od 13.10.2020 godine su izrađene u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br. 90/14).

Ista je objavljena na portalu javnih nabavki. Sa portala JN predmetnu TD preuzelo je 13 ponuđača.

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj P-3006/20 od 21.10.2020. godine, Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P-3009/20 od 21.10.2020. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke roba rezervni dijelovi broj P-3068/20 od 28.10.2020. godine i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku predmetne nabavke broj P-3070/20 od 28.10.2020. godine

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:


- da je ukupan broj pristiglih ponuda 2;
- da su blagovremeno zaprimljene 2 ponude;
- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;
- da je ponuda ponuđača „AUTOELEKTRA“ d.o.o Sarajevo odbačena kao neprihvatljiva , što je konstatovano odlukom o odbacivanju ponude br:P- 3069/20 dana 28.10.2020 godine.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu pristiglih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.
U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.
Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i Tenderskom dokumentacijom za nabavku roba roba rezervni dijelovi za putnička vozila, teretna vozila i autobuse broj P-2139/20 od 24.07.2020 god , te izmjenjenih Tenderskih dokumentacija br:P-2297/20 od 10.08.2020 godine , broj P-2394/20 od 24.08.2020 godine i broj P-2893/20 od 13.10.2020 godine

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđa najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi:

Izabrani ponuđač, "AUTO AKI" d.o.o. Travnik je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju nabavci i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij ekonomski najpovoljnije ponude sa utvrđenim podkriterijima kako slijedi: cijena 90 bodova i rok plaćanja (maksimalno do 60 dana) 10 bodova.

Izabrani ponuđač "AUTO AKI" d.o.o. Travnik je sa dostavljenom ponudom ukupnom cijenom u iznosu od 20.697,40 KM bez obračunatog PDV- a i rokom plaćanja od 60 dana prema gore navedenim kriterijima odnosno podkriterijima, ocijenjen sa ukupno 100,00 bodova.

Slijedom gore navedenog, a imajući u vidu da je tenderska dokumentacija pripremljena na nediskriminatornoj osnovi, tender objavljen transparentno i proveden u skladu sa zakonskim odredbama, da su ponuđene cijene razumne u poređenju sa tržišnom konkurencijom, da je osigurana stvarna konkurencija, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, odlučeno je kako stoji u dispozitivu.

 

DOSTAVITI: 
- Ponuđačima  
- Komisija za nabavke
- a/a

DIREKTOR

 s.r Mr. sci. Alikadić Samir, dipl .ing. šum.

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba u zakonski predviđenom roku od deset dana uredu za razmatranje žalbi posredstvom ugovornog Organa neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.