ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.
KONJIC
Broj: P-2189/19
Konjic, 04.07.2019.god.

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-2188/19 od 04.07.2019. godine, u postupku javne nabavke roba motorne pile i rezerevnih dijelova za motorne pile LOT 2- motorne pile, direktor društva donosi slijedeću :

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: P-2188/19 od 04.07.2019. godine i ugovor za javnu nabavku roba motorne pile LOT 2 dodjeljuje se ponuđaču „SAJMIR" d.o.o. Vogošća, ponuda broj: P-2133/19 od 04.07.2019. godine, za ponuđenu ukupnu cijenu od 5.950,00 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

Član 2.

Izabrani ponuđač, „SAJMIR" d.o.o. Vogošća je dužan, u roku od pet dana od dana prijema odluke o izboru, u skladu sa odredbama člana 45. stav 2. Zakona dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

Član 3.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču „SAJMIR" d.o.o. Vogošća po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo.com.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je u skladu donesenim Planom javnih nabavki br. P-3700/18 od 06.12.2018. godine evidencijski broj iz Plana nabavki – robe 2 Šifra JRJN 42675100-9 – dijelovi lančanih pila(34311110-4 motori na paljenje svijećicom), pokrenuo postupak javne nabavke roba motorne pile i rezervni dijelovi za motorne pile, za potrebe ovog Društva.

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem otvorenog postupka. Predmet je podjeljen na lotove kako slijedi: turpije i lanci LOT 1, motorne pile LOT 2 i rezervni dijelovi za motorne pile Husquarna 372 XP LOT 3.

Оbavijest o nabavci broj: 676-1-1-41-3-22/19 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 11.06.2019. godine a sažetak obavještenja o u „Službenom glasniku BIH“ br. 41/19 dana 14.06.2019. godine.

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba motorne pile i rezervni dijelovi za motorne pile Husquarna 372 XP broj P-1864/19 od 11.06.2019. godine kao i izmjenjena Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba motorne pile i rezervni dijelovi za motorne pile Husquarna 372 XP broj P-1984/19 od 20.06.2019. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br. 90/14), i iste su objavljene na portalu JN.

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj P-2139/19 od 02.07.2019. godine, Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P-2143/19 od 02.07.2019. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke motorne pile i rezervni dijelovi za motorne pile – LOT 2- MOTORNE PILE- broj P-2187/19 od 04.07.2019. godine i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku predmetne nabavke broj P-2188/19 od 04.07.2019. godine

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:
- da je ukupan broj pristiglih ponuda 3;
- da su blagovremeno zaprimljeno 3 ponude;
- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;
- da je jedna ponuda odbačena;

Komisija je konstatovala je da je ponuda ponuđača „MANKO VELEMOTOR“ D.O.O Ilidža odbačena kao nepotpuna, jer nije pripremljena na način kako je to predviđeno tenderskim dokumentacijama broj P-1864/19 od 11.06.2019. godine. , i br P-1984/19 od 20.06.2019 godine , odnosno Ponuda ponuđača “MANKO VELEMOTOR” d.o.o Ilidža ( P-2135/19, od 02.07.2019.godine) nije pripremljena na način kako je to predviđeno tenderskom dokumentacijom jer ponuđač nije dostavio niti jednu potvrdu o izvršenim ugovorima zahtijevanim u tački 13.3.stav b) predmetnih Tenderskih dokumentacija.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu pristiglih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.
U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.
Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i
Tenderskom dokumentacijom – za javnu nabavku roba motorne pile i rezervni dijelovi za motorne pile Husquarna 372 XP broj P-1864/19 od 11.06.2019. godine kao i izmjenjenom Tenderskom dokumentacijom – za javnu nabavku roba motorne pile i rezervni dijelovi za motorne pile Husquarna 372 XP broj P-1984/19 od 20.06.2019. godine

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđač najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi:

Izabrani ponuđač, "SAJMIR" d.o.o. Vogošća je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju nabavci i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij ekonomski najpovoljnije ponude sa utvrđenim podkriterijima kako slijedi: cijena 90 bodova i rok plaćanja (maksimalno do 60 dana) 10 bodova.

Izabrani ponuđač "SAJMIR" d.o.o. Vogošća je sa dostavljenom ponudom ukupnom cijenom u iznosu od 5.950,00 KM bez obračunatog PDV- a i rokom plaćanja od 60 dana prema gore navedenim kriterijima odnosno podkriterijima, ocijenjen sa ukupno 100,00 bodova.

Dok je drugorangirani ponuđač „PROX“ d.o.o. Ilidža sa ukupnom cijenom u iznosu od 8.246,00 KM bez obračunatog PDV-a i rokom plaćanja od 60 dana osvojio 74,95 bodova, , čime je utvrđen i njihov sukcesivni red

Napomena:
S obzirom da su u postupku vrednovanja i ocijene ponuda kao potpune bile samo dvije ponude , komisija je konstatovala da je ponuda ponuđača Sajmir d.o.o Vogošća neprirodno niska tj.da je cijena njegove ponude više od 20% niža od cijene drugorangirane prihvatljive ponude.Sa time u vezi Ugovorni organ ŠUMARSTVO”PRENJ” DD Konjic je zatražio pojašnjenje nerealno niske cijene od ponuđača “SAJMIR” D.O.O Vogošća putem akta br P-2178/19 od 04.07.2019 godine preko e-maila. Ponuđač “SAJMIR” D.O.O Vogošća je putem e-malia dostavio pojašnjenje br P-2186/19 od 04.07.2019 godine u kojem navodi da je pored redovnog rabata koji dobiva kao distributer proizvoda Njemačke marke STIHL dobio akcijske cijene koje stupaju na snagu 01.07.2019 godine te traje do 31.07.2019 godine odnosno do isteka zaliha , te je cijena koju je ponudio u ponudi posljedica gore navedenog.Kao prilog pojašnjenju dostavio je i obavijest firme UNIKOMERC d.o.o Mostar sa navedenim akcijskim cijenama.Komisija za javne nabavke je navedeno pojašnjenje prihvatila u potpunosti i odlučila da nastavi sa postupkom ocijene i evaluacije ponuda.

Slijedom gore navedenog, a imajući u vidu da je tenderska dokumentacija pripremljena na nediskriminatornoj osnovi, tender objavljen transparentno i proveden u skladu sa zakonskim odredbama, da su ponuđene cijene razumne u poređenju sa tržišnom konkurencijom, da je osigurana stvarna konkurencija, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, odlučeno je kako stoji u dispozitivu.

 DIREKTOR: s.r Mr. sci. Alikadić Samir, dipl .ing. šum.

DOSTAVITI: 
- Ponuđačima  
- Komisija za nabavke
- a/a 

 

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.