ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

               KONJIC

Broj, P - 442/21

Konjic, 03.02.2021.godine

Na osnovu člana 100. stav  3. ZJN BiH (Sl. Glasnik BiH br. 39/14) na prijedlog Komisije za javne nabavke, rješavajući po žalbi ponuđača „Drvorez“ d.o.o. Hadžići zaprimljenoj na protokol našeg društva dana 02.02.2021. godine pod brojem P-428/21 a koji se odnosi na Tendersku dokumenatciju za nabavku usluga- prevoz šumslih drvnih sortimenata broj P-246/21 20.01.2021. godine   direktor Društva donosi:

RJEŠENJE

I

Usvaja se žalba ponuđača „Drvorez“ d.o.o. Hadžići zastupanog od strane advokata Kadrić Remzije protokolisana na protokol ugovornog organa pod brojem P-428/21 dana 02.02.2021. godine kao osnovana .

II

Ugovorni organ usvaja zahtjev  o naknadi troškova advokata za sastavljanje žalbe u iznosu od 240,00 KM.

III

Utvrđuju se izmjene i dopune Tenderske dokumentacije broj P-246/21 od 20.01.2021. godine   za nabavku usluga- prevoz šumskih drvnih sortimenata, kako slijedi:

U nacrtu ugovora (Aneks VIII t.d) članu 5. istog briše se zadnji stav  , te novi glasi:

Dobavljač je obavezan usluge iz člana 1. Ugovora izvršiti u roku, način i pod uslovima određenim Ponudom Dobavljača i odredbama ovog Ugovora te pri tome postupati sa pažnjom dobrog privrednika odnosno s pažnjom dobrog stručnjaka u suprotnom preuzima i snosi punu odgovornost, troškove i rizik.

U izvršenju usluga Dobavljač je dužan osigurati da iste u njegovo ime izvršavaju eksperti/stručnjaci iz predmetne oblasti sa odgovarajućim nivoom znanja/vještina za konkretne poslove.

 Izvršilac usluga se obavezuje da će sam vršiti utovar i istovar ŠDS, i sam prijevoz shodno važećim propisima o sigurnosti prevoza i tereta na cestama i drugim propisima u skladu sa Zakonom o cestovnom prijevozu FBIH.

 Izvršilac usluga se obavezuje da će za prijevoz robe iz člana i ovog ugovora koristiti vozila koja po svojoj tonaži, veličini i obliku su  prilagođena za tu namjenu.

Težina tereta koji se utovara ne smije prijeći dozvoljenu granicu opterećenja vozila.

 Za ispravnost utovara ŠDS i ispravnost tereta na vozilu i prevoza robe ŠDS  isljučivo je odgovoran Izvršilac usluga. Naručilac usluga će prema iskazanoj potrebi vršiti narudžbu predmetnih usluga.

 

III

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, i isto će se objaviti na web-stranici www.sumarstvo-prenj.ba, a Izmjenjena tenderska dokumentacija objavit će se na portalu javnih nabavki dana 03.02.2021. godine i učiniti dostupna svim ponuđačima.

O b r a z l o ž e nj e

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je u skladu donesenim Planom javnih nabavki za 2021 godinu broj P-3305/20 od 23.11.2020. godine pokrenuo postupak javne nabavke usluga- prevoz šumskih drvnih sortimenata.

Javna nabavka predmetnih usluga provedena je putem otvorenog postupka.

  Оbavijest o nabavci broj: 676-1-2-8-3-5/21 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 20.01.2021. godine.

 Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku usluga- prevoz šumskih drvnih sortimenata broj P-246/21 dana 20.01.2021. godine je  objavljena na portalu javnih nabavki.

Na istu ponuđač „Drvorez“ d.o.o. Hadžići je blagovremeno uložio žalbu koja je protokolisana na protokol ugovornog organa pod brojem P-428/21 dana 02.02.2021. godine .

Razmatrajući izjavljene navode žalbe ugovorni organ je utvrdio da je ista osnovana, to je u cilju obezbijeđenja osnovnih prinicipa javne nabavke i to principa jednakog tretmana, transparentnosti, pravične i otvorene konkurencije, te na taj način omogućili svakom ponuđaču da ostvari svoje pravo sudjelovanja u postupku javne nabavke, a da bi mi, kao ugovorni organ po što povoljnijim ekonomskim uslovima dobili najbolju ponudu u cilju najefikasnijeg korištenja javnih sredstava,  shodno odredbama člana 100. st. 3. Zakona o javnim nabavkama BIH odlučeno je kao u dispozitivu.

DOSTAVITI:                                                                                                                      

- Ponuđačima                                                     

-  Komisija za nabavke                               

-  a/a         

DIREKTOR

s.r  Mr.sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba URŽ-u putem ugovornog organa neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic, u roku od pet dana od dana prijema rješenje.