ŠUMARSTVO „PRENJ“

        D.D. KONJIC

Broj: P-2973/23

Konjic, 08.11.2023.godine

Na osnovu člana 20 a. Zakona o radu (“Službene novine FBiH” br. 26/16 i 89/18),  člana 4. Pravilnika o radu Šumarstva „Prenj“ d.d. Konjic 14/20, shodno odredbama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK-a („Sl. novine HNK-a“ br. 04/19, 5/19 i 5/20), i odredbama Uputstva o postupku prijema u radni odnos u Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic broj P-2880/20 od 09.10.2020. godine, te ukazane potrebe direktor Društva donosi sljedeću:

O D L U K U

o potrebi zapošljavanja radnika

 

I

 

Zbog ukazane potrebe odnosno nastavka kontinuiteta gazdovanja i izvršenja preuzetih poslovnih obaveza, utvrđuje se potreba za zapošljavanjem radnika u Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic kako slijedi::

- sjekač .................................... 1 izvršioc na određeno vrijeme u trajanju do 1 (jedne) godine

 

II

U radni odnos će biti primljen kandidat koji  ispunjavaju pored opštih uslova propisanih Zakonom, i posebne uslove potrebne za zasnivanje radnog odnosa koji će biti propisani oglasom za prijem radnika u sladu sa sistematizacijom radnih mjesta.

 

III

 

Postupak prijema radnika će se provesti u skladu sa odredbama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK-a i Upustva o postupku prijema u radni odnos u Šumarstvu „Prenj“ d.d. Konjic broj  P-2880/20 od 09.10.2020. godine .

 

IV

 

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba pravnih, kadrovskih i opštih poslova.

 

V

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                                     DIREKTOR

                                                                  Mr. sci.  Alikadić Samir, dipl.ing.šum.

                                                                            ______________________________

DOSTAVITI:

- Pravna služba

- a/a