2023

>>KLIKNI ZA PREGLED ILI PREUZIMANJE PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU U PDF-u<<


 

plan 2022 part 1

plan 2022 part 2

plan 2022 part 3

plan 2022 part 4

plan 2022 part 5

plan 2022 part 6

plan 2022 part 7

plan 2022 part 8

plan 2022 part 9

 Screenshot 2021 01 27 205707

Screenshot 2021 01 27 205741

Screenshot 2021 01 27 205807

PREUZMI PDF

 

 


Plan nabavki 2019

Plan nabavki 2019 2

Plan nabavki 2019 3


 

    ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

   KONJIC

Broj: P – 958/19

Konjic, 19.03.2019.god.

 

Na osnovu ovlaštenja iz Statuta Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic, a u skladu odredbama člana 17. Zakona o javnim nabavkama, shodno ukazanoj potrebi postušpjaući po Stručnog saradnka za javne nabavke broj P-956/19 od 19.03.2019. godine , direktor Društva donio je slijedeću:

O D L U K U

o izmjeni Plana nabavki za 2019. godinu

I

Utvrđuje se  izmjena Plana nabavki za 2019. godinu broj P-3700/19 od 06.12.2018. godine.

II

Izmjena se odnosi na nabavku usluga pod rednim brojem 7. šifra JRJN 18143000-3 – nabavka zaštitne opreme –

na način da se mjenja :

- procjenjena vrijednost nabavke te se umjesto vrijednosti od 25.000,00 KM utvrđuje vrijednost od 43.800,00 KM;

- vrsta postupka nabavke te se umjesto konkuretskog postupka utvrđuje primjena otvorenog postupka nabavke.

 

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i ista će se objaviti na web stranici Društva. www.sumarstvo-prenj.ba.

DIREKTOR:

s.r. Mr. sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum. 

 

                                                

                                                                                       

Dostaviti:

  • Komisiji za javne nabavke
  • objaviti na web stranici društva

a/a            


 

ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.
KONJIC
Broj: P – 1943-1/19
Konjic, 18.06.2019.god.

 

Na osnovu ovlaštenja iz Statuta Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic, a u skladu odredbama člana 17. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, shodno donesenoj odluci o posebnoj nabavci broj P-1943/19 od 18.06.2019. godine , direktor Društva donio je slijedeću:

O D L U K U
o izmjeni Plana nabavki za 2019. godinu

I

Utvrđuje se izmjena Plana nabavki za 2019. godinu broj P-3700/19 od 06.12.2018. godine.

II

Izmjena se odnosi na nabavku roba – korišteni šumski traktori za potrebe Šumarstva „Prenj“ d.d. Konjic na način da se u Planu nabavke pod robe R.B 41 dodaje navedena stavka.
- Predmet nabavke – korišteni šumski traktori
- JRNJ 16720000-8 (korišteni traktor)
- procijenjene vrijednosti do 190.000,00 KM.
- Vrsta postupka - otvoreni postupak.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 


Direktor
s.r Mr. sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.


Dostaviti:
- Komisiji za javne nabavke
- a/a