ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

               KONJIC

Broj: P –2847/23

Konjic, 26.10.2023.godine

Na osnovu ovlaštenje iz statuta Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic, a u skladu sa Odlukom o prodaji drvnih sortimenata putem licitacije broj P-2846/23 od 26.10.2023. godine, direktor Društva donosi sljede

RJEŠENJE

o imenovanju komisije za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije/javnog nadmetanja

 I

Imenuje se komisija u sastavu:

- Šoto Dženan predsjednik

- Nožić Dženan, član

- Hadžialić Senad, član

  II

Cilj i zadatak Komisije za provođenje postupka licitacije je  da javno otvori prispjele ponude, da izvrši bodovanje u skladu sa utvrđenim kriterijima za ocjenu ponuda, evidentira i razmotri eventualno izjavljenje prigovore na postupak.

III

 

O navedenom Komisija je dužna sačiniti pismeni izvještaj, te dostaviti  direktoru društva odnosno Upravi društva.

    IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                                                     

                                                                                         Direktor

                                                                       Mr.sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.

                                                                                   

                                                                       

Dostaviti:

- Komisiji x 3

- a/a