Na osnovu člana 20 a. Zakona o radu (“Službene novine FBiH” br. 26/16 i 89/18), člana 4. Pravilnika o radu Šumarstva „Prenj“ d.d. Konjic, i Odluke o potrebi zapošljavanja radnika broj: P-1117/23 od 19.04.2023.godine u skladu sa Uputstvom o postupku prijema u radni odnos u Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic, direktor Društva, objavljuje:

O G L A S

za prijem radnika u radni odnos u Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic

 

Raspisuje se oglas za prijem radnika u radni odnos i to:

01.   Sjekač - 1 (jedan) izvršioc – na neodređeno vrijeme

02.   Kačilac-2 (dva) izvršioca-na neodređeno vrijeme

 1. Manipulant -1 (jedan) izvršioc - na neodređeno vrijeme
 2. Referent za uređivanje šuma II -1 (jedan) izvršioc - na neodređeno vrijeme

 

 

 1. Kratak opis poslova; preuzima i izvršava naloge i zadatke od poslovođe radilišta u vezi sječe i izrade drvnih sortimenata; primjenjuje odgovarajuću tehnologiju reza (kojom se osigurava sigurno obaranje stabla) i obrade drvnih sortimenata; priprema radno mjesto prije obaranja stabla, vrši presjecanje tanjih grana, po potrebi guljenje kore, oblikuje žilište, određuje najpovoljniji smjer padanja stabla, pravi zasjek, vrši prerezivanje i obaranje stabla; obavezno uspostavlja šumski red; prilikom obaranja stabla vodi računa o vlastitoj bezbijednosti, kao i sjekača iz susjednih sjekačkih linija i drugih lica koja se evenutalno zateknu u zoni obaranja stabla; pri izradi drvnih sortimenata vodi računa o dobroj obradi; redovno čisti, uredno održava i snadbijeva motornu pilu gorivom i mazivom; prerađuje drvne sortimente na međustovarištu ili stovarištu po potrebi;

Pored općih uslova utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Sistematizacijom radnih mjesta i to:

 1. NK/KV
 2. Uvjerenje o osposobljenosti za sjekača
 3. Sposobnost komunikacije i timskog rada
 1. Kratak opis poslova; preuzima i izvršava naloge i zadatke od poslovođe radilišta u vezi sa privlačenjem i izvozom drvnih sortimenata; prije početka rada obavezno upoznava put kojim će privlačiti drvne sortimenete, radi sigurnog izvođenja radova; radi na pripremi obrađenih stabala i izrađenih oblika sortimenata za vuču; učestvuje u određivanju najpovoljnjeg smjera padanja stabla u koordinaciji sa sjekačkom grupom koja radi uz traktor; izabire mjesto za postavljanje traktora zajedno sa traktoristom; vuče sajlu do određenog stabla odnosno izrađenog drvnog sortimenata; kači, vezuje, odnosno odvezuje sajlu sa izrađenih drvnih sortimenata; signalizira vozaču traktora kad može otpočeti sa primicanjem drvnih sortimenata; prilikom izvlačenja i privlačenja sortimenata obavezno se nalazi na najmanje dvostrukoj udaljenosti od sortimenta koji se izvlači; vodi računa da pri obavljanju redovnih poslova ne dođe do oštećenja stabla i podmlatka; popravlja i krpi prekinute sajle, pomaže pri otklanjanju manjih kvarova na

Pored općih uslova utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Sistematizacijom radnih mjesta i to:

 1. NK
 2. sposobnost komunikacije i timskog rada

 

03.Kratak opis poslova: - preuzima i izvršava naloge od poslovođe radilišta u vezi sječe i izrade drvnih sortimenata, premjerava i evidentira posječenu i izrađenu drvnu masu obavezno prije pomjeranja šumskih drvnih sortimenata , evidentira posječenu drvnu masu u knjigu premjerbe ,razmjerava oborena stabala i šumske sortimenata i kontroliše izradu istih,dostavlja izvještaja o radu poslovođi R.J. i Referentu za iskorištavanje šuma,prima šumske drvne sortimente u sječi obavezno nakon uspostave šumskog reda, nadzire pravilno održavanje šumskog reda te obavlja i druge poslove po nalogu direktora i rukovodioca službe i dr. ovlaštenih lica.

Pored općih uslova utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Sistematizacijom radnih mjesta i to:

 1. SSS IV stepen šumarskog smjera
 2. vozačka dozvola “B” kategorije
 3. sposobnost komunikacije i timskog rada
 4. minimalno 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 1. Kratak opis poslova; -zatesivanje, žigosanje i obrojčavanje stabala koje projektant odabire za sječu ,punktiranje stabala po debljinskim stepenima i tehničkoj klasifikaciji ,obračun doznačene drvne mase ,komletira i tehnički uređuje izvedbene projekte, projekte šumskih komunikacija, kao i druge projekte koje radi služba.Vrši unos podataka u računar dostavljenih od strane rukovodioca Službe i projektanata, te iste tehnički uređuje, štampa i arhivira, vodi sve vrste evidencija za rad Službe plana, analize i pripreme proizvodnje vodi cjelokupan arhiv tehničke dokumetacije Službe i odgovara za trajno čuvanje iste;

Pored općih uslova utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Sistematizacijom radnih mjesta i to:

 1. SSS IV stepen šumarskog smjera
 2. vozačka dozvola “B” kategorije
 3. poznavanje rada na računaru
 4. sposobnost komunikacije i timskog rada
 5. minimalno 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

KANDIDATI SU OBAVEZNI DOSTAVITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

 1. Pismenu prijavu uredno popunjenu na Obrazcu koji je sastavni dio ovog konkursa
 2. Prijava o mjestu prebivališta-boravišta (CIPS),
 3. Izvod iz matične knjige rođenih,
 4. Dokaz o osposobljenosti za sjekača (rb 1)
 5. Dokaz o završenoj školi SSS IV stepen šumskog smjera ( rb 3 i rb.4)
 6. Vozački ispit “B” kategorije (rb 3 i rb 4)
 7. Dokaz o poznavanju rada na računaru (rb.4)
 8. Dokaz o radnom iskustvu (rb 3 i rb 4)

Ljekarsko uvjerenje i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka dostavit će kandidati koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijava na javni oglas se podnosi na Obrascu koji je sastavni dio ovog oglasa, a može se preuzeti na web stranici poslodavca- www.sumarstvo-prenj.ba. Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana njegove objave u dnevnim novinama.

Urednom prijavom se smatra samo prijava koja je podnesena u utvrđenom roku i sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.

Pravo sudjelovanja u procesu izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potupne i blagovremene. O datumu, vremenu i mjestu održavanja prve faze odabira kandidata poslodavac će obavijestiti kandidate u pisanom obliku ili usmeno putem telefona.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili fotokopije ovjerene od strane nadležnog organa. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa, kandidat koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju osobe iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK-a.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu: Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic, Ul. Sarajevska br. 31, 88400 Konjic – "Prijava na Oglas - Ne otvarati“, uz obavezno navođenje imena i prezimena kandidata i adrese stanovanja na koverti.

>>>KLIKNI ZA PREUZIMANJE OBRASCA<<<