Broj: P-488/23

Datum: 17.02.2023. godine

Na osnovu godišnjeg plana gazdovanja za 2023 godinu broj: P-3161/22 od 08.11.2022 godine , Odluke o utvrđivanju prodaje drvnih sortimenata broj P-486/23 od 17.02.2023. godine, Odluke o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 52/09 i 25/10), Odluke  o utvrđivanju kriterija za raspodjelu rasploživih količina drvnih sortimenata, Pravilnika o načinu i prodaji šumskih drvnih sortimenata Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic

J A V N I     O G L A S

za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata na panju

 1. Predmet prodaje su drvni sortimenenti lišćara i četinara kako slijedi:

Lokacija: selo Ljuta na krajnjem jugoistoku Općine Konjic, G.J. „KALINOVNIK-

                 LJUTA“-  odjel br. 65

Procjenjenja drvna masa: 828,92 m³ lišćara

Način prodaje: drvna masa se prodaje na panju, a konačan obračun i fakturisanje se vrši po 

                          sortimentnom napadu i otpremi

Način  plaćanja: iz depozita

Visina depozita: 58.447,20 KM

 

Početne cijene drvnih sortimenata su ;

     

G.J. „KALINOVNIK – LJUTA“, odjel br. 65

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Početna cijena FCO na panju (KM/m³)

BUKVA

F/L

0,99

284,50

PT I

3,47

130,00

PT II

29,69

110,00

PT III

111,24

90,00

OGRIJEV

473,26

67,00

HRAST

PT II

1,25

119,00

HRAST

PTIII

7,32

94,00

HRAST

OGRIJEV

35,48

67,00

OSTALI LIŠĆARI

PT I

0,09

74,00

OSTALI LIŠĆARI

PT II

2,28

64,00

OSTALI LIŠĆARI

OGRIJEV

12,98

67,00

Sve cijene su izražene bez PDV-a

 1. Podnošenje ponuda/prijava
 • Pravo učešća na licitaciji/javnom nadmetanju imaju sve pravne osobe koje ispunjavaju slijedeće uslove:
 • da posjeduju Rješenje o upisu u sudski registar,
 • da posjeduju dokaz o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti rezanja drveta polufinalne, finalne, hemijske prerade (ili kopiju ugovora sa pravnim licem koje ispunjava predviđene uslove a koje će preuzeti  kupljene drvne sortimente tehničkog drveta)  i cijepanja drveta i/ili promet šumski drvnih sortimenata,
 • da su ovlašteni za izvođenje radova u šumarstvu (ili kopiju ugovora sa licenciranim izvođačem koji će izvoditi radove)
 • da imaju aktivan transakcijski račun kod banke,(dokaz potvrda banke)
 • da imaju porezni i PDV broj,
 • da ne postoje saznanja da su dužnici preduzećima ili da su ranija neisplaćena dugovanja regulisali ugovorom o izmirenju duga, odnosno da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru (dokaz: izjava).
 • da nisu u sudskom sporu sa Preduzećem u vezi isporuke/nabavke drveta, (dokaz: izjava).
 • da su u mogućnosti avansno plaćati šumske drvne sortimente ili obezbijediti garanciju plaćanja za slućaj odgođenog plaćanja. (dokaz: izjava).
 1. Sadržaj ponude

Ponuda treba da sadrži:

- Naziv i adresu ponuđača;

- Ponuđenu cijenu (upisuje se procenat povećanja na početne cijene koji će se primjeniti za

   sve drvne sortimente na dvije decimale) /npr. 2,36 %/

- Dokaze o ispunjavanju uslova iz tačke 2.

 1. Dostava ponude

Ponude se dostavljaju na adresu: Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic, ulica Sarajevska br. 31, 88400 Konjic, u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARATI-LICITACIJA NA PANJU G.J. KALINOVNIK –LJUTA“ odjel br. 65.

Rok za dostavu ponuda je 27.02.2023. godine (ponedeljak) do 11:00 sati.  Ponude dostavljenje nakon utvrđenog roka neće se uzeti u razmatranje.

 1. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda izvršit će Komisija za prodaju drvnih sortimenata, javno dana 27.02.2023. godine u 11:30 sati, u prostorijama društva u ul. Sarajevska br. 31, 884000 Konjic uz mogućnost prisustvovanja ponuđača.

 1. Kriterij za ocjenu ponuda i odabir najpovoljnijge ponuđača

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona kojom je ponuđena najviša cijena odnosno najveći procenat povećanja početnih cijena. Prigovori na provedeni postupak i odabir odabir najvoljnijeg ponuđača mogu se izjaviti na dan otvaranja uz priloženo ovlaštenje ponuđača. Naknadni prigovori neće se uvažiti.

 1. Dodatne informacije

Način plaćanja – avansno.

U roku od 5 dana potpisat će se ugovor sa najboljim ponuđačem sa utvrđenim rokovima i dinamikom realiziranja ugovora.

Sve ostale dodatne informacije mogu se dobiti u  Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic a na tel 036/726-209

                                                                                                          UPRAVA DRUŠTVA

                                                                                          s.r.        Mr.sc. Samir Alikadić dipl.ing.šum

>OBRAZAC<