Broj: P-2643/21

Datum: 14.09.2021. godine

Na osnovu Odluke o utvrđivanju prodaje drvnih sortimenata broj P-2036/21 od 16.07.2021. godine, Odluke o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 52/09 i 25/10), Odluke  o utvrđivanju kriterija za raspodjelu rasploživih količina drvnih sortimenata, Pravilnika o načinu i prodaji šumskih drvnih sortimenata Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic

J A V N I     O G L A S

za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata na panju

LOT 1

 1. Predmet prodaje su drvni sortimenenti lišćara kako slijedi:

Lokacija: selo Zelomići na krajnjem jugoistoku Općine Konjic, G.J. „KALINOVNIK-

                 LJUTA“-  odjel br. 75

Procjenjenja drvna masa: 1571,00 m³ lišćara

Način prodaje: drvna masa se prodaje na panju, a konačan obračun i fakturisanje se vrši po 

                          sortimentnom napadu i otpremi

Način  plaćanja: iz depozita

Visina depozita: 58.388,04 KM

 

Početne cijene drvnih sortimenata su ;

Annotation 2021 09 14 223611

Sve cijene su izražene bez PDV-a.

LOT 2

 1. Predmet prodaje su drvni sortimenenti lišćara kako slijedi:

Lokacija: selo Zelomići na krajnjem jugoistoku Općine Konjic, G.J. „KALINOVNIK-

                 LJUTA“-  odjel br. 79/1 

Procjenjenja drvna masa: 1009,75 m³ lišćara

Način prodaje: drvna masa se prodaje na panju, a konačan obračun i fakturisanje se vrši po 

                          sortimentnom napadu i otpremi

Način  plaćanja: iz depozita

Visina depozita: 45.270,77 KM

 

Početne cijene drvnih sortimenata su ;

Annotation 2021 09 14 223746

Sve cijene su izražene bez PDV-a.

 1. Podnošenje ponuda/prijava

Pravo učešća na licitaciji/javnom nadmetanju imaju sve pravne osobe koje ispunjavaju slijedeće uslove:

 • da posjeduju Rješenje o upisu u sudski registar,
 • da posjeduju dokaz o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti rezanja drveta polufinalne, finalne, hemijske prerade (ili kopiju ugovora sa pravnim licem koje ispunjava predviđene uslove a koje će preuzeti  kupljene drvne sortimente tehničkog drveta)  i cijepanja drveta i/ili promet šumski drvnih sortimenata,
 • da su ovlašteni za izvođenje radova u šumarstvu (ili kopiju ugovora sa licenciranim izvođačem koji će izvoditi radove)
 • da imaju porezni i PDV broj,
 • da ne postoje saznanja da su dužnici preduzećima ili da su ranija neisplaćena dugovanja regulisali ugovorom o izmirenju duga, odnosno da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru (dokaz: izjava).
 1. Sadržaj ponude

Ponuda treba da sadrži:

- Naziv i adresu ponuđača;

- Ponuđenu cijenu (upisuje se procenat povećanja na početne cijene koji će se primjeniti za

   sve drvne sortimente na dvije decimale) /npr. 2,36 %/

- Dokaze o ispunjavanju uslova iz tačke 3.

Napomena:Ukoliko se ponuđač prijavljuje na oba lota , dokumentaciju iz tačke 3. dovoljno je da dostavi uz LOT br 1...

 1. Dostava ponude

Ponude se dostavljaju na adresu: Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic, ulica Sarajevska br. 31, 88400 Konjic, u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARATI-LICITACIJA NA PANJU G.J. KALINOVNIK –LJUTA“ odjel br. 75 LOT 1 i odjel broj 79/1 LOT 2..Ponuda se dostavlja za svaki lot u odvojenim kovertama.

Rok za dostavu ponuda je 22.09.2021. godine (srijeda) do 12:00 sati.  Ponude dostavljenje nakon utvrđenog roka neće se uzeti u razmatranje.

 1. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda izvršit će Komisija za prodaju drvnih sortimenata, javno dana 22.09.2021. godine u 12:30 sati za LOT 1 i u 12:40 sati za LOT 2, u prostorijama društva u ul. Sarajevska br. 31, 884000 Konjic uz mogućnost prisustvovanja ponuđača UZ OBAVEZNO POŠTIVANJE VAŽEĆIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA.

 1. Kriterij za ocjenu ponuda i odabir najpovoljnijge ponuđača

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona kojom je ponuđena najviša cijena odnosno najveći procenat povećanja početnih cijena. Prigovori na provedeni postupak i odabir odabir najvoljnijeg ponuđača mogu se izjaviti na dan otvaranja uz priloženo ovlaštenje ponuđača. Naknadni prigovori neće se uvažiti.

 1. Dodatne informacije

Način plaćanja – avansno.

U roku od 5 dana potpisat će se ugovor sa najboljim ponuđačem sa utvrđenim rokovima i dinamikom realiziranja ugovora.

Sve ostale dodatne informacije mogu se dobiti u  Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic a na tel 036/726-209

                                                                                                              UPRAVA DRUŠTVA              

                                                                                          s.r.        Mr.sc. Samir Alikadić dipl.ing.šum

Klikni za preuzimanje obrazca za cijenu ponude:

>>>PRILOG 1 (LOT 1)<<<

>>>PRILOG 2 (LOT 2)<<<