Broj: P-1191/21

Datum: 22.04.2021. godine

Na osnovu Odluke o utvrđivanju prodaje drvnih sortimenata broj P-1189/21 od 22.04.2021. godine, Odluke o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 52/09 i 25/10), Odluke  o utvrđivanju kriterija za raspodjelu rasploživih količina drvnih sortimenata, Pravilnika o načinu i prodaji šumskih drvnih sortimenata Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic

J A V N I     O G L A S

za licitacijsku prodaju drvnih sortimenata na panju

 1. Predmet prodaje su drvni sortimenenti lišćara kako slijedi:

Lokacija: selo Zelomići na krajnjem jugoistoku Općine Konjic, G.J. „KALINOVNIK-

                 LJUTA“-  odjel br. 80 

Procjenjenja drvna masa: 2108,52 m³ lišćara

Način prodaje: drvna masa se prodaje na panju, a konačan obračun i fakturisanje se vrši po 

                          sortimentnom napadu i otpremi

Način  plaćanja: iz depozita

Visina depozita: 106.745,87 KM

 

Početne cijene drvnih sortimenata su ;

          

G.J. „KALINOVNIK – LJUTA“, odjel br. 80

Vrsta drveta

Sortiment

Količina (m³)

Početna cijena FCO na panju (KM/m³)

BUKVA

F/L

7,30

259,00

PT I

20,13

124,00

PT II

90,57

104,00

PT III

285,56

89,00

OGRIJEV

1173,34

49,00

HRAST

PT II

4,41

119,00

PT III

28,30

94,00

OGRIJEV

134,07

49,00

PLEMENITI  LIŠĆARI

OGRIJEV

5,65

49,00

Sve cijene su izražene bez PDV-a.

 1. Podnošenje ponuda/prijava

Pravo učešća na licitaciji/javnom nadmetanju imaju sve pravne osobe koje ispunjavaju slijedeće uslove:

 • da posjeduju Rješenje o upisu u sudski registar,
 • da posjeduju dokaz o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti rezanja drveta polufinalne, finalne, hemijske prerade (ili kopiju ugovora sa pravnim licem koje ispunjava predviđene uslove a koje će preuzeti  kupljene drvne sortimente tehničkog drveta)  i cijepanja drveta i/ili promet šumski drvnih sortimenata,
 • da su ovlašteni za izvođenje radova u šumarstvu (ili kopiju ugovora sa licenciranim izvođačem koji će izvoditi radove)
 • da imaju porezni i PDV broj,
 • da ne postoje saznanja da su dužnici preduzećima ili da su ranija neisplaćena dugovanja regulisali ugovorom o izmirenju duga, odnosno da su uplatili sve dospjele rate po ugovoru (dokaz: izjava).
 1. Sadržaj ponude

Ponuda treba da sadrži:

- Naziv i adresu ponuđača;

- Ponuđenu cijenu (upisuje se procenat povećanja na početne cijene koji će se primjeniti za

   sve drvne sortimente na dvije decimale) /npr. 2,36 %/

- Dokaze o ispunjavanju uslova iz tačke 2.

 1. Dostava ponude

Ponude se dostavljaju na adresu: Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic, ulica Sarajevska br. 31, 88400 Konjic, u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARATI-LICITACIJA NA PANJU G.J. KALINOVNIK –LJUTA“ odjel br. 80.

Rok za dostavu ponuda je 30.04.2021. godine do 12:00 sati.  Ponude dostavljenje nakon utvrđenog roka neće se uzeti u razmatranje.

 1. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda izvršit će Komisija za prodaju drvnih sortimenata, javno dana 30.04.2021. godine u 12:30 sati, u prostorijama društva u ul. Sarajevska br. 31, 884000 Konjic uz mogućnost prisustvovanja ponuđača UZ OBAVEZNO POŠTIVANJE VAŽEĆIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA.

 1. Kriterij za ocjenu ponuda i odabir najpovoljnijge ponuđača

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona kojom je ponuđena najviša cijena odnosno najveći procenat povećanja početnih cijena. Prigovori na provedeni postupak i odabir odabir najvoljnijeg ponuđača mogu se izjaviti na dan otvaranja uz priloženo ovlaštenje ponuđača. Naknadni prigovori neće se uvažiti.

 1. Dodatne informacije

Način plaćanja – iz depozita..

U roku od 5 dana potpisat će se ugovor sa najboljem ponuđača sa utvrđenim rokovima i dinamikom realiziranja ugovora.

Sve ostale dodatne informacije mogu se dobiti u  Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic a na tel 036/726-209

 

                                                                                                          UPRAVA DRUŠTVA

                                                                                                  Mr.sc. Samir Alikadić dipl.ing.šum

                                                                                             

Prilog 1

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

........................................................................

                         puni naziv i sjedište  ponuđača

                                                                            Ponuda br.: ..................... od .............. 2020. godine

                       Datum

Po javnom oglasu za licitaciju prodaju na panju:

Lokacija: GJ „Kalinovnik - Ljuta“ , odjel 80.

Procjenjena drvna masa: 2108,52 m³

Način prodaje: drvna masa se prodaje na panju, a konačan obračun i fakturisanje se vrši po sortimentnom napadu i otpremi,

Dajem ponudu na povećanje početne vrijednosti drvnih sortimenata  u procentu od ...................%.

Procenat povećanja -slovima ..............................................................................

Uz ponudu prilažem potrebnu dokmentaciju kako slijedi :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Potpis ponuđača:.......................................

                                                                                 M.P