Na osnovu člana 20 a. Zakona o radu (“Službene novine FBiH” br. 26/16 i 89/18), člana 4. Pravilnika o radu Šumarstva „Prenj“ d.d. Konjic, i Odluke o potrebi zapošljavanja radnika broj: P-1040/21 od 05.04.2021.godine u skladu sa Uputstvom o postupku prijema u radni odnos u Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic, direktor Društva, objavljuje:

O G L A S

za prijem radnika u radni odnos u Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic

 

Raspisuje se oglas za prijem radnika u radni odnos i to:

 1.   Sjekač - 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme - u trajanju od 12 mjeseci
 2.   Kačilac - 2 (dva)  izvršioca na određeno vrijeme - u trajanju od 12 mjeseci
 3.   Radnik na zaštiti imovine i lica -  1 (jedan) izvršilac - rad na neodređeno vrijeme
 4.   Varilac -  1 (jedan) izvršilac -  na neodređeno vrijeme 

        

 1. Kratak opis poslova; preuzima i izvršava naloge i zadatke od poslovođe radilišta u vezi sječe i izrade drvnih sortimenata; primjenjuje odgovarajuću tehnologiju reza (kojom se osigurava sigurno obaranje stabla) i obrade drvnih sortimenata; priprema radno mjesto prije obaranja stabla, vrši presjecanje tanjih grana, po potrebi guljenje kore, oblikuje žilište, određuje najpovoljniji smjer padanja stabla, pravi zasjek, vrši prerezivanje i obaranje stabla; obavezno uspostavlja šumski red; prilikom obaranja stabla vodi računa o vlastitoj bezbijednosti, kao i sjekača iz susjednih sjekačkih linija i drugih lica koja se evenutalno zateknu u zoni obaranja stabla; pri izradi drvnih sortimenata vodi računa o dobroj obradi; redovno čisti, uredno održava i snadbijeva motornu pilu gorivom i mazivom; prerađuje drvne sortimente na međustovarištu ili stovarištu po potrebi;

Pored općih uslova utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Sistematizacijom radnih mjesta i to:

 1. NK/KV
 2. Uvjerenje o osposobljenosti za sjekača
 3. sposobnost komunikacije i timskog rada
 1. Kratak opis poslova; preuzima i izvršava naloge i zadatke od poslovođe radilišta u vezi sa privlačenjem i izvozom drvnih sortimenata; prije početka rada obavezno upoznava put kojim će privlačiti drvne sortimenete, radi sigurnog izvođenja radova; radi na pripremi obrađenih stabala i izrađenih oblika sortimenata za vuču; učestvuje u određivanju najpovoljnjeg smjera padanja stabla u koordinaciji sa sjekačkom grupom koja radi uz traktor; izabire mjesto za postavljanje traktora zajedno sa traktoristom; vuče sajlu do određenog stabla odnosno izrađenog drvnog sortimenata; kači, vezuje, odnosno odvezuje sajlu sa izrađenih drvnih sortimenata; signalizira vozaču traktora kad može otpočeti sa primicanjem drvnih sortimenata; prilikom izvlačenja i privlačenja sortimenata obavezno se nalazi na najmanje dvostrukoj udaljenosti od sortimenta koji se izvlači; vodi računa da pri obavljanju redovnih poslova ne dođe do oštećenja stabla i podmlatka; popravlja i krpi prekinute sajle, pomaže pri otklanjanju manjih kvarova na

Pored općih uslova utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Sistematizacijom radnih mjesta i to:

 1. NK
 2. sposobnost komunikacije i timskog rada
 1. Kratak opis poslova; obavlja poslova zaštite ljudi, imovine, objekata i prostora preduzeća od uništenja, oštećenja, krađe i dr. oblika štetnog djelovanja po zdravlje i život ljudi odnosno imovine; sprovodi i poštuje mjera zaštite ode požara, kao i dr. poslove u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj službi zaštite ljudi i imovine Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic

Pored općih uslova utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Sistematizacijom radnih mjesta i to:

 1. SSS – III stepen društvenog, prirodnog ili tehničkog smjera
 2. sposobnost komunikacije i timskog rada
 3. položen certifikat za radnika na obezbjeđenju
 4. radno iskustvo u trajanju od 6 mjeseci na istim ili sličnim poslovima
 1. Kratak opis poslova; samostalno obavlja sve složenije poslove na varenju na vozilima i svim ostalim radnim strojeva; blagovremeno otklanja kvarove na svim radnim strojevima i cjelokupnoj mehanizaciji i vozilima Društva; vari – letuje, ravna i bruši karoserije i šasije; raspoznaje sve vrste elektroda za autogeno i električno varenje; pravilno rukuje autogenim i elektroaparatom; popunjava radne naloge o izvršenim radovima odvojeno po sredstvima; uredno održava i vodi prostoriju za rad i pribor za rad; piše trebovanje potrebnog materijala nakon izvršene defektaže;

Pored općih uslova utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Sistematizacijom radnih mjesta i to:

 1. SSS – III stepen elektroenergetičar ili dr. stručni tehnički smjer
 2. sposobnost komunikacije i timskog rada
 3. certifikat o stručnoj osposobljenosti za zavarivača
 4. položen vozački ispis “B” kategorije
 5. radno iskustvo u trajanju od 6 mjeseci na istim ili sličnim poslovima

KANDIDATI SU OBAVEZNI DOSTAVITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

 1. Pismenu prijavu uredno popunjenu na Obrazcu koji je sastavni dio ovog konkursa
 2. Dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenje posebnih uslova radnog mjesta na koje se prijavljuju u skadu sa uslovima traženim konkursom:
 • dokaz o potrebnoj školskoj spremi,

-dokaz o položenom certifikatom za radnika na obezbjeđenju (za radno mjesto br.  3)

-dokaz o položenom certifikatu za zavarivača (za radon mjesto br. 4)

- dokaz o položenom vozačkom ispitu”B” kategorije (za radon mjesto br. 4)

 • Uvjerenje o osposobljenosti za sjekača (za radno mjesto br. 1)
 1. Prijava o mjestu prebivališta-boravišta (CIPS),
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,

Ljekarsko uvjerenje i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka dostavit će kandidati koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Prijava na javni oglas se podnosi na Obrascu koji je sastavni dio ovog oglasa, a može se preuzeti na web stranici poslodavca- www.sumarstvo-prenj.ba. Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana njegove objave u dnevnim novinama.

Urednom prijavom se smatra samo prijava koja je podnesena u utvrđenom roku i sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.

Pravo sudjelovanja u procesu izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potupne i blagovremene. O datumu, vremenu i mjestu održavanja prve faze odabira kandidata poslodavac će obavijestiti kandidate u pisanom obliku ili usmeno putem telefona.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili fotokopije ovjerene od strane nadležnog organa. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa, kandidat koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju osobe iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK-a.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu: Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic, Ul. Sarajevska br. 31, 88400 Konjic – "Prijava na Oglas - Ne otvarati“, uz obavezno navođenje imena i prezimena kandidata i adrese stanovanja na koverti.

Kliknite na link ispod za pregled obrasca za prijavu:

>>> OBRAZAC ZA PRIJAVU <<<