Na osnovu člana 20 a. Zakona o radu (“Službene novine FBiH” br. 26/16 i 89/18), člana 4. Pravilnika o radu Šumarstva „Prenj“ d.d. Konjic, i Odluke o potrebi zapošljavanja radnika broj: P-239/21 od 19.01.2021.godine u skladu sa Uputstvom o postupku prijema u radni odnos u Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic, direktor Društva, objavljuje:

O G L A S

za prijem radnika u radni odnos u Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic

 

Raspisuje se oglas za prijem radnika u radni odnos i to:

01.   Sjekač - 1 (jedan) izvršilac – na određeno vrijeme - u trajanju od 12 mjeseci

 1. Kačilac - 2 (dva) izvršioca - na određeno vrijeme - u trajanju od 12 mjeseci
 2. Referent zaštite na radu i zaštite od požara - 1 (jedan) izvršilac – na neodređeno vrijeme

 

 1. Kratak opis poslova; preuzima i izvršava naloge i zadatke od poslovođe radilišta u vezi sječe i izrade drvnih sortimenata; primjenjuje odgovarajuću tehnologiju reza (kojom se osigurava sigurno obaranje stabla) i obrade drvnih sortimenata; priprema radno mjesto prije obaranja stabla, vrši presjecanje tanjih grana, po potrebi guljenje kore, oblikuje žilište, određuje najpovoljniji smjer padanja stabla, pravi zasjek, vrši prerezivanje i obaranje stabla; obavezno uspostavlja šumski red; prilikom obaranja stabla vodi računa o vlastitoj bezbijednosti, kao i sjekača iz susjednih sjekačkih linija i drugih lica koja se evenutalno zateknu u zoni obaranja stabla; pri izradi drvnih sortimenata vodi računa o dobroj obradi; redovno čisti, uredno održava i snadbijeva motornu pilu gorivom i mazivom; prerađuje drvne sortimente na međustovarištu ili stovarištu po potrebi;

Pored općih uslova utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Sistematizacijom radnih mjesta i to:

 1. NK/KV
 2. Uvjerenje o osposobljenosti za sjekača
 3. sposobnost komunikacije i timskog rada
 1. Kratak opis poslova; preuzima i izvršava naloge i zadatke od poslovođe radilišta u vezi sa privlačenjem i izvozom drvnih sortimenata; prije početka rada obavezno upoznava put kojim će privlačiti drvne sortimenete, radi sigurnog izvođenja radova; radi na pripremi obrađenih stabala i izrađenih oblika sortimenata za vuču; učestvuje u određivanju najpovoljnjeg smjera padanja stabla u koordinaciji sa sjekačkom grupom koja radi uz traktor; izabire mjesto za postavljanje traktora zajedno sa traktoristom; vuče sajlu do određenog stabla odnosno izrađenog drvnog sortimenata; kači, vezuje, odnosno odvezuje sajlu sa izrađenih drvnih sortimenata; signalizira vozaču traktora kad može otpočeti sa primicanjem drvnih sortimenata; prilikom izvlačenja i privlačenja sortimenata obavezno se nalazi na najmanje dvostrukoj udaljenosti od sortimenta koji se izvlači; vodi računa da pri obavljanju redovnih poslova ne dođe do oštećenja stabla i podmlatka; popravlja i krpi prekinute sajle, pomaže pri otklanjanju manjih kvarova na

Pored općih uslova utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Sistematizacijom radnih mjesta i to:

 1. NK
 2. sposobnost komunikacije i timskog rada
 1. Kratak opis poslova; organizuje vršenje prethodnih i periodičnih sistematskih specijalističkih ljekarskih pregleda u propisanim rokovima; organizuje vršenja pregleda oruđa za rad, uređaja, instalacija i dr. sredstava rada i uslova radne sredine sve u propisanim rokovima; učestvuje u organizovanju i izvođenju obuke i provjere znanja iz oblasti zaštite na radu novoprimljenih radnika i radnika koji su u radnom odnosu, sve u propisanim rokovima; brine se o obrazovanju iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara; vodi propisane evidencija u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu; kontroliše stanje primjene pozitivnih propisa o zaštiti na radu; nalaže usmeno i pismeno otklanjanje uočenih nedostataka i preuzimanje mjera zaštite na radu kada su povrijeđene odredbe važećih propisa;

Pored općih uslova utvrđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Sistematizacijom radnih mjesta i to:

 1. VŠS/VSS mašinskog smjera ili dr. tehničkog smjera odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja mašinskog smjera ili dr. tehničkog smjera
 2. poznavanje rada na računaru
 3. položen vozački “B” kategorije
 4. sposobnost komunikacije i timskog rada

KANDIDATI SU OBAVEZNI DOSTAVITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

 1. Pismenu prijavu uredno popunjenu na Obrazcu koji je sastavni dio ovog konkursa
 2. Dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenje posebnih uslova radnog mjesta na koje se prijavljuju u skadu sa uslovima traženim konkursom:
 • dokaz o potrebnoj školskoj spremi,

-dokaz o poznavanju rada na računaru,

- dokaz o položenom vozačkom ispitu”B” kategorije

 • Uvjerenje o osposobljenosti za sjekača
 1. Prijava o mjestu prebivališta-boravišta (CIPS),
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,

Ljekarsko uvjerenje i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka dostavit će kandidati koji budu izabrani, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana njegove objave u dnevnim novinama.

Urednom prijavom se smatra samo prijava koja je podnesena u utvrđenom roku i sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.

Pravo sudjelovanja u procesu izbora imaju svi kandidati čije su prijave uredne, potupne i blagovremene. O datumu, vremenu i mjestu održavanja prve faze odabira kandidata poslodavac će obavijestiti kandidate u pisanom obliku ili usmeno putem telefona.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili fotokopije ovjerene od strane nadležnog organa. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa, kandidat koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju osobe iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u HNK-a.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu: Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic, Ul. Sarajevska br. 31, 88400 Konjic – "Prijava na Oglas - Ne otvarati“, uz obavezno navođenje imena i prezimena kandidata i adrese stanovanja na koverti.

OBRAZAC MOŽETE PREUZETI NA SLJEDEĆEM LINKU: >>>KLIK<<<