ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.
KONJIC
Broj: P-2157-2/23
Konjic, 07.08.2023.god.

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22 ), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P- 2157-1/23 od 07.08.2023. godine, u postupku javne nabavke roba gorivo dizel Euro 5 i benzin Super 95, direktor društva donosi slijedeću :

 

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: P-2157-1/23 od 07.08.2023. godine i ugovor za javnu nabavku roba gorivo dizel Euro 5 i benzin Super 95, dodjeljuje se ponuđaču "Hifa Petrol " d.o.o. Sarajevo, ponuda broj JN-1510/23 19.06.223.godine za ponuđenu cijenu od 298.830,00 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

Član 2.

Izabrani ponuđač "Hifa - Petrol " d.o.o. Sarajevo, je dužan, u roku od pet dana od dana prijema odluke o izboru, u skladu sa odredbama člana 45. stav 2 . Zakon dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

Član 3.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču "Hifa - Petrol " d.o.o. Sarajevo, po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo-prenj.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

Ugovorno organ Šumarstvo“PRENJ“DD Konjic je dana 18.04.2023. godine, pokrenuo postupak javne nabavke roba gorivo dizel Euro 5 i benzin Super 95 Šifra JRJN 09134200-9 –gorivo dizel, i 09132000-3 Motorni benzin .

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem otvorenog postupka.

Оbavijest o nabavci broj: 676-1-1-42-3-23/23 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 18.04.2022. godine.

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba dizel Euro 5 i benzin Super 95 broj P-1104-1/23 od 18.04.2023. godine, je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br. 90/14 i 59/22).

Ista je objavljena na portalu javnih nabavki. Sa portala JN predmetnu TD preuzelo je 7 ponuđača.

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P-1839/23 od 27.06.2023. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke roba dizel Euro 5 i benzin Super 95 broj P-2157/23 od 07.08.2023. godine i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku predmetne nabavke broj P-2157-1/23 od 07.08.2023. godine

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:
- da je ukupan broj pristiglih ponuda 2;
- da su blagovremeno zaprimljene 2 ponude;
- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

Konstatovana je da nije bilo ponudača čije ponude su odbačene kao nepotpune.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu pristiglih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.
U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom za nabavku roba gorivo dizel Euro 5 i benzin Super 95 broj P-1104-1/23 od 18.04.2023. godine.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđa najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi:

Izabrani ponuđač, „Hifa -Petrol“ d.o.o Sarajevo je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju nabavci i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij, ekonomski najpovoljnija ponuda ponude sa utvrđenim podkriterijima kako slijedi: cijena 90 bodova i rok plaćanja 10 bodova, pa je shodno navedenom izabrani ponuđač sa dostavljenom ponudom; ukupnom cijenom u iznosu od 298.830,00 KM i rokom plaćanja od 60 dana prema gore navedenim kriterijima ocijenjen sa ukupno 100,00 bodova.

Dok je drugorangirani ponuđač "Petrol BH Oil Company" d.o.o. Sarajevo sa ukupnom cijenom u iznosu od 323.280,00 bez obračunatog PDV-a i rokom plaćanja od 60 dana osvojio 83,19 bodova, čime je utvrđen i njihov sukcesivni red.

Slijedom gore navedenog, a imajući u vidu da je tenderska dokumentacija pripremljena na nediskriminatornoj osnovi, tender objavljen transparentno i proveden u skladu sa zakonskim odredbama, da su ponuđene cijene razumne u poređenju sa tržišnom konkurencijom, te da pristigla ponuda u ekonomskom i tehničkom smislu cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa, da je osigurana stvarna konkurencija, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, odlučeno je kako stoji u dispozitivu.

 

DOSTAVITI:

- Ponuđačima 
- Komisija za nabavke
- a/a

DIREKTOR

s.r Mr. sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.