ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

KONJIC
Broj: P-1634-2/23
Konjic,05.06.2023.god.

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-1634-1/23 od 05.06.2023 godine, u postupku javne nabavke roba ulja za automobile i autobuse Lot 1 , direktor društva donosi slijedeću :


ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: P- 1634-1/23 od 05.06.2023 godine i ugovor za javnu nabavku roba- ulja za automobile i autobuse Lot 1, dodjeljuje se ponuđaču Valvoson d.o.o. Busovača ponuda broj: 278 od 29.5.2023.godine, za ponuđenu cijenu od 38.470,00 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

Član 2.

Izabrani ponuđač, Valvoson d.o.o. Busovača je dužan, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru, u skladu sa odredbama člana 45. stav 2 . Zakon dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

Član 3.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču Valvoson d.o.o. Busovača po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo-prenj.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je u skladu sa donesenim Planom javnih nabavki broj 3375/23 od 05.12.2022. godine i odluke o izmjeni Plana javnih nabavki P-1246/23 od 04.05.2023.godine. Javna nabavka, obzirom na procijenjenu vrijednost, provedena je putem otvorenog postupka . Оbavijest o nabavki broj: 676-1-1-49-3-63/23 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 04.05.2023. godine Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba ulja za automobile i autobuse lot 1 broj P-1246-1/23 od 04.05.2023. godine I broj P- 1363723 od 15.05.2023 .godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br.90/14 i 59/22) i ista je objavljena na portalu javnih nabavki.

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te dostavila slijedeću dokumentaciju:Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P-1529/23 od 29.05.2023. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke roba – ulja za autobuse i automobile lot 1 broj P-1634/23 od 05.06.2023. godine i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku predmetne nabavke broj P-1634-1/23 od 05.06.2023 godine

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 1
- da su blagovremeno zaprimljena samo 1 ponuda
- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu pristigle ponude, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.
U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.
Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom za nabavku roba- ulja za radne mašine za broj P-1246-1/23 od 04.05.2023. godine I broj P- 1363723 od 15.05.2023 godine.
Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđa najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi:
Izabrani ponuđač, Valvoson d.o.o. Busovača je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju nabavki i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij ekonomski najpovoljnija ponuda sa utvrđenim potkriterijima (cijena: 90 bodova i rok plaćanja (maksimalno 60 dana) 10 bodova. Dakle izabrani ponuđač Valvoson d.o.o. Busovača sa dostavljenom ponudom u iznosu od 38.470,00 KM bez uračunatog PDV—a, i rokom plaćanja od 60 dana prema gore navedenim kriterijima odnosno podkriterijima, ocjenjen sa ukupno 100,00 bodova. Također komisija konstatovala da dostavljena ponuda je tehnički prihvatljva za ugovorni organ, u cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa i predložila da se odabere kao najpovoljnija.
Shodno gore navedenom, a imajući u vidu da su prilikom izbora najpovoljnije ponude ispoštovane odredbe Zakona o javnim nabavkama, da je ugovorni organ postupio transparentno, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, cijeneći da je ponuđene cijena razumna u poređenju sa tržišnom konkurencijom, da pristigla ponuda u ekonomskom i tehničkom smislu u cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa, odlučeno kako stoji u dispozitivu.

DOSTAVITI: 
- Ponuđačima 
- Komisija za nabavke
- a/a

Direktor

s.r Mr.sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.


Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.