ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P-1632-2/23

Konjic,05.06.2023.god.

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22), na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-1632-1/23 od 05.06.2023. godine, u postupku javne nabavke roba  teretnog  motornog vozila Lot 2  , direktor društva  donosi sljedeću :

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

 

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: P-_1632-1/23 od 05.06.2023. godine i ugovor za javnu nabavku roba teretnog  motornog vozila Lot 2   dodjeljuje se ponuđaču "DELFOZ-PROM d.o.o Tuzla , ponuda broj: 69/23 od  16.05.2023. godine, za ponuđenu ukupnu cijenu od 33.000,00 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

 

Član 2.

 

Izabrani ponuđač, DELFOZ-PROM d.o.o Tuzla,   je dužan, u roku od pet dana od dana prijema odluke o izboru,  u  skladu sa odredbama člana 45. stav 2. Zakona dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

Član 3.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču  DELFOZ-PROM d.o.o Tuzla  po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

 

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo-prenj.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e nj e

 

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je u skladu donesenim Planom javnih nabavki br. P-3375/22 od 05.12.2022. godine  evidencijski broj iz Plana nabavki 17 – robe  Šifra JRJN 34113000 –2 vozilo sa pogonom na 4 točka, pokrenuo postupak javne nabavke roba korištenog motornog vozila sa pogonom na 4 točka – Lot 2 teretno motorno vozilo, za potrebe ovog Društva.

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem otvorenog  postupka.

 Оbavijest o nabavci broj: 676-1-1- 47-3-30  objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 27.04.2023. godine .

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba korišteno motorno vozilo sa pogonom na 4 točka broj P-1194-1/23 od 27.04.2023. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom  za   pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br. 90/14 i 59/22), i ista je objavljena na portalu JN.

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te  dostavila slijedeću dokumentaciju:, Zapisnik sa otvaranja i zaprimanju ponuda broj P-1432/23 od 22.05.2023 godine, Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke roba teretnog motornog vozila Lot 2  broj P-1632/23 od 05.06.2023. godine i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku predmetne nabavke broj P-1632-1/23  od 05.06.2023 godine

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda  1;

- da je blagovremeno zaprimljena 1 ponuda;

- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

- da nije bilo ponuđača čije su ponude odbačene;

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu pristiglih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i Tenderskom dokumentacijom – za javnu nabavku roba korištenog motornog vozila sa pogonom na 4 točka(2 komada   broj P-1194-1/23 od 27.04.2023. godine. godine.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđač najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi:

Izabrani ponuđač, DELFOZ-PROM d.o.o Tuzla ,  je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju nabavci i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij ekonomski najpovoljnije ponude sa utvrđenim podkriterijima kako slijedi: cijena  90 bodova i rok plaćanja (maksimalno do 60 dana)  10 bodova.

Izabrani ponuđač DELFOZ-PROM d.o.o Tuzla  je sa dostavljenom ponudom i ukupnom cijenom u iznosu od 33.000,00 KM sa rokom plaćanja od 60 dana po ispostavljenoj fakturi prema gore navedenim kriterijima odnosno podkriterijima, ocijenjen sa ukupno 100,00 bodova.

Naime , ugovorni organ je imenovao komisiju u sasatavu: Mirsad Jazvin predsjedavajući , Elvir Alić i Adnan Hebibović, kako bi ista izvršila vizuelni pregled vozila , i konstatovala da isto odgovara zahtijevima iz tenderske dokumentacije.Komisija je dana 31.05.2023.godine godine izvršila pregled i donijela zapisnik br:P-1555-1/2023  u kojem je konstatovano da ponuđeno vozilo u potpunosti ispunjava uslove iz tenderske dokumentacija.

Sijedom gore navedenog, a imajući u vidu da je tenderska dokumentacija pripremljena na nediskriminatornoj osnovi, tender objavljen transparentno i proveden u skladu sa zakonskim odredbama, da su ponuđene cijene razumne u poređenju sa tržišnom konkurencijom, da je osigurana stvarna konkurencija, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, odlučeno je kako stoji u dispozitivu.

DOSTAVITI:                                                                                                                       

      - Ponuđačima                                                                         

      -  Komisija za nabavke                                

-  a/a                                                       

                                            Direktor

 s.r            Mr. sci.  Alikadić Samir, dipl .ing. šum. 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.