ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.
KONJIC
Broj: P-1437-2/23
Konjic, 22.05.2023.god.

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-1437-1/23 od 22.05.2023. godine, u postupku javne nabavke roba guma za teretna vozila, auto guma i lanaca- automobilske gume LOT 2, direktor društva donosi slijedeću :

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača(LOT 2)

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, broj: P-1437-1/23 od 22.05.2023. godine i ugovor za javnu nabavku roba automobilske gume LOT 2 dodjeljuje se ponuđaču "Unitrade" d.o.o. Ljubuški, ponuda broj: 1104-2/2023 za ponuđenu ukupnu cijenu od 30.340,48 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

Član 2.

Izabrani ponuđač "Unitrade" d.o.o. Ljubuški je dužan, u roku od pet dana od dana prijema odluke o izboru, u skladu sa odredbama člana 45. stav 2. Zakona dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo-prenj.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.
Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je u skladu donesenim Planom javnih nabavki za 2023 godinu br. P-3375/22 od 05.12.2022. godine evidencijski broj iz Plana nabavki – robe 6 Šifra JRJN 34350000-5 pokrenuo postupak javne guma za teretna vozila, auto guma i lanaca , za potrebe ovog Društva.

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem otvorenog postupka. Predmet je podjeljen na lotove kako slijedi: gume za teretna vozila LOT 1, auto gume LOT 2 i lanci za autogume LOT 3 .

Оbavijest o nabavci broj: 676-1-1-22-3-22/23 objavljeno 22.03.2023. na Portalu JN


Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba – kamionskih i auto guma i lanaca je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br. 90/14) i 59/22, i ista je objavljena na portalu JN.

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju i otvaranju ponuda broj P-1063/23 od 13.04.2023. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke roba kamionske auto gume i lanci – LOT 2- automobilske gume- broj P-1437/23 od 22.05.2023. godine i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku predmetne nabavke broj P-1437-1/23 od 23.05.2023. godine.

 

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:
- da je ukupan broj pristiglih ponuda 3;
- da je blagovremeno zaprimljeno 3 ponuda;
- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu pristiglih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.
U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.
Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i Tenderskom dokumentacijom za nabavku roba auto gume , gume za teretna vozila i lanci br P-792/23 od 22.03.2023.godine

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrana ponuda najbolje ocijenjena iz razloga kako slijedi:

Izabrani ponuđač, "UNITRADE" d.o.o. Ljubuški je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju nabavci i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij ekonomski najpovoljnije ponude sa utvrđenim podkriterijima kako slijedi: cijena 70 bodova, rok isporuke 20 bodova i rok plaćanja (maksimalno do 60 dana) 10 bodova. Izabrani ponuđač "UNITRADE" d.o.o. Ljubuški je sa dostavljenom ponudom ukupnom cijenom u iznosu od 30.340,48 KM bez obračunatog PDV- a, rokom plaćanja od 60 dana i rokom isporuke od 7 dana, prema gore navedenim kriterijima odnosno podkriterijima, ocijenjen sa ukupno 100 bodova, dok je drugorangirani ponuđač „Guma VP 200 d.o.o. Mostar “ sa ukupnom cijenom u iznosu od 31.660,80 bez obračunatog PDV-a rokom isporuke od 7 dana i rokom plaćanja od 60 dana osvojio 97,08 bodova, trećerangirani ponuđač „Total Trade d.o.o. Doboj sa ponuđenom ukupnom cijenom u iznosu od 32.250,20 KM bez PDV-a, rokom isporuke od 7 dana, i rokom plaćanja od 60 dana osvojio 95,85 bodova, čime je utvrđen njihov sukcesivni red.

Slijedom gore navedenog, a imajući u vidu da je tenderska dokumentacija pripremljena na nediskriminatornoj osnovi, tender objavljen transparentno i proveden u skladu sa zakonskim odredbama, da su ponuđene cijene razumne u poređenju sa tržišnom konkurencijom, te da pristigla ponuda u ekonomskom i tehničkom smislu cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa, da je osigurana stvarna konkurencija, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, odlučeno je kako stoji u dispozitivu.

 

DOSTAVITI: 
- Ponuđačima 
- Komisija za nabavke
- a/a

Direktor

 s.r Mr. sci. Alikadić Samir, dipl .ing. šum.

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba u zakonski predviđenom roku od deset dana uredu za razmatranje žalbi posredstvom ugovornog Organa neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.