ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P-451-2/23

Konjic, 14.02.2023.god.

Na osnovu člana člana 69. stav 1. tačka b), stav 2. tačke d) i člana  68. stav 4. tačka h)  Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH br.39/14 i 59/22), a u skladu sa Zapisnikom o ocjeni ponuda komisije za javne nabavke broj P-451/23 od 14.02.2023. godine na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-451-1/23 od 14.02.2023.godine ,  direktor društva donosi slijedeću:

O D L U K U

 I

 

Ponuda ponuđača TR“Auto Uzun“d.o.o Iludža   i ponuda ponuđača Autoelektra d.o.o. Sarajevo se odbacuju kao nepotpune  u postupku javne nabavke roba-rezervnih dijelova za teretna vozila Lot 2.

II

 

Ugovor za javnu nabavku rezervnih dijelova za teretna vozla  Lot 2. .se dodjeljuje ponuđaču „Auto Aki d.o.o. Travnik  protokolisanu kod ugovornog organa pod brojem P-145/23 od 16.01.2023.godine za ponuđenu cijenu u iznosu  33.605,00 KM.

III

 

Izabrani ponuđač,  „Auto Aki d.o.o. Travnik    je dužan, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru,  u  skladu sa odredbama člana 45. stav 2 . Zakon dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

IV.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo-prenj.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je u skladu sa donesenim Planom javnih nabavki broj P-3375/22 od 05.12.2022. godine. Javna nabavka provedena je putem otvorenog postupka .Оbavijest o nabavci broj: 676-1-1-63-3-44/22 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 22.12.2022. godine .

Tenderska dokumentacija za javnu nabavku roba – Rezervni dijelovi br. P-3620/22 od 22.12.2022god.  godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom  za pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br.90/014 i 59/22) i ista je objavljena na portalu javnih nabavki.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 14.02.2023.godine izvještaj o radu odnosno Zapisnik  o ocjeni ponuda broj: P-451/23 od 14.02.2023.godine i Preporuku  broj: P- 451-1/23 od 14.02.2023. godine, u postupku javne nabavke roba rezervnih dijelova za teretna vozila lot 2.    .U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda  3

- da je blagovremeno zaprimljene 3 ponude

- da nije bilo neblagovremenih ponuda

- te da su dvije ponude odbijene kao nepotpune

Ponuda ponuđača “Auto Uzun “d.o.o. Ilidža  (P- P-128/23 od 12.01.2023  godine) nije pripremljena u skladu sa tenderskom dokumentacijom .

Naime, ponuđač “Auto Uzun “d.o.o. Ilidža    je u postupku nabavke LOT 2 ( Rezervni dijelovi za teretna vozila dostavio ponudu  ne sadrži obavezne elemente koju svaka ponuda mora da sadrži prema članu 58 stav (2).ZJN BiH  i tačkom 15. predmetne tenderske  dokumentacije koji glasi;

Ponuda mora biti čvrsto uvezaana i sve strane numerisane (izuzev dokaza o garanciji iz stave 1.tačka b) ovog člana ,te štampane literature , brošure,kataloge i sl)

 

Također prema tački 15.predmetne tenderske dokumentacije;

Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Ponuda ponuđača Auto Uzun “d.o.o. Ilidža   nije pripremljena na način kako je predviđeno tenderskom dokumentacijom i Zakonom o javnim nabavkama BiH što znači da dostavljena ponuda nije uvezana shodno ZJN I T.D , te dokumentacija u konkretnom slučaju za rezervne dijelove za putnička vozila lot 1 nije pravilno raspoređena, te ponuda nije mogla bit predmet vrednovanja  u ovom postupku.

Također komisija za javne nabavke je shodno svojim ovlaštenjima izvršila provjeru,kvalifikaciju, kandidata te predložila da se  i ponuda ponuđača Autoelektra d.o.o. Sarajevo  odbaci kao nepotpuna,  iz razloga što je tenderske dokumentacije broj  P-3620/22 od 22.12.2022god..ugovorni organ  naveo  da za nabavku  roba rezervnih dijelova za teretna vozila  Lot 2 procjenjena vrijednost nabavke iznosi  35.000,00 KM. Ponuđač Autoelektara d.o.o. Sarajevo  dostavio je ponudu u iznosu 52.640,00 KM što premašuje procjenjenu vrijednost nabavke i veća je  od budžeta ugovornog organa odobrenog za predmetnu nabavku. Ugovorni organ nije u mogućnosti da obezbjedi dodatna sredstva, i ne može prilagodit svoj budžet povećanoj  vrijednosti nabavke koju je u  ponudi dostavio ponuđač  Autoelektra d.o.o. Sarajevo jer su  veća od osiguranih sredstava predviđenih za predmetnu nabavku.

Izabrani ponuđač, „Auto Aki d.o.o. Travnik   je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju nabavci i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij, ekonomski najpovoljnija ponuda ponude sa utvrđenim podkriterijima kako slijedi:  cijena  90 bodova i rok plaćanja 10 bodova , pa je shodno navedenom izabrani ponuđač sa dostavljenom ponudom; ukupnom cijenom u iznosu od  33.605,00 KM , rokom plaćanja od 60 dana  prema gore navedenim kriterijima ocijenjen sa ukupno 100,00 bodova.

Slijedom gore navedenog, a imajući u vidu da je tenderska dokumentacija pripremljena na nediskriminatornoj osnovi, tender objavljen transparentno i proveden u skladu sa zakonskim odredbama, da su ponuđene cijene razumne u poređenju sa tržišnom konkurencijom, te da pristigla ponuda u ekonomskom i tehničkom smislu cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa, da je osigurana stvarna konkurencija, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, odlučeno je kako stoji u dispozitivu.

DIREKTOR

s.r          mr.sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.   

 

DOSTAVITI:                                                                                      

      - Ponuđačima                                                

      -  Komisija za nabavke                                                                                                                     

       - a/a                                                                             

                                                                                   

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.