ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P-452-2/23

Konjic, 14.02.2023.god.

Na osnovu člana člana 69. stav 1. tačka b), stav 2. tačke d) i člana  68. stav 4. tačka h)  Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH br.39/14 i 59/22), a u skladu sa Zapisnikom o ocjeni ponuda komisije za javne nabavke broj P-452/23 od 14.02.2023. godine na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-452-1/23 od 14.02.2023.godine ,  direktor društva donosi slijedeću:

O D L U K U

 I

 

Ponuda ponuđača TR“Auto Uzun“d.o.o Iludža   i ponuda ponuđača Autoelektra d.o.o. Sarajevo se odbacuju kao nepotpune  u postupku javne nabavke roba-rezervnih dijelova za autobuse Lot 3.

II

 

Ugovor za javnu nabavku rezervnih dijelova za autobuse Lot 3. .se dodjeljuje ponuđaču „Auto Aki d.o.o. Travnik  protokolisanu kod ugovornog organa pod brojem P-146/23 od 16.01.2023.godine za ponuđenu cijenu u iznosu  23.461,00 KM.

III

 

Izabrani ponuđač,  „Auto Aki d.o.o. Travnik    je dužan, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru,  u  skladu sa odredbama člana 45. stav 2 . Zakon dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

IV.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo-prenj.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je u skladu sa donesenim Planom javnih nabavki broj P-3375/22 od 05.12.2022. godine. Javna nabavka provedena je putem otvorenog postupka .Оbavijest o nabavci broj: 676-1-1-63-3-44/22 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 22.12.2022. godine .

Tenderska dokumentacija za javnu nabavku roba – Rezervni dijelovi br. P-3620/22 od 22.12.2022god.  godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom  za pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br.90/014 i 59/22) i ista je objavljena na portalu javnih nabavki.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 14.02.2023.godine izvještaj o radu odnosno Zapisnik  o ocjeni ponuda broj: P-452/23 od 14.02.2023.godine i Preporuku  broj: P- 452-1/23 od 14.02.2023. godine, u postupku javne nabavke roba rezervnih dijelova za autobuse Lot 3.    .U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda  3

- da je blagovremeno zaprimljene 3 ponude

- da nije bilo neblagovremenih ponuda

- te da su dvije ponude odbijene kao nepotpune

Ponuda ponuđača “Auto Uzun “d.o.o. Ilidža  (P- P-128/23 od 12.01.2023  godine) nije pripremljena u skladu sa tenderskom dokumentacijom .

Naime, ponuđač “Auto Uzun “d.o.o. Ilidža    je u postupku nabavke LOT 3 ( Rezervni dijelovi za autobuse), dostavio ponudu  ne sadrži obavezne elemente koju svaka ponuda mora da sadrži prema članu 58 stav (2).ZJN BiH  i tačkom 15. predmetne tenderske  dokumentacije koji glasi;

Ponuda mora biti čvrsto uvezaana i sve strane numerisane (izuzev dokaza o garanciji iz stave 1.tačka b) ovog člana ,te štampane literature , brošure,kataloge i sl)

 

Također prema tački 15.predmetne tenderske dokumentacije;

Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Ponuda ponuđača Auto Uzun “d.o.o. Ilidža   nije pripremljena na način kako je predviđeno tenderskom dokumentacijom i Zakonom o javnim nabavkama BiH što znači da dostavljena ponuda nije uvezana shodno ZJN I T.D , te dokumentacija u konkretnom slučaju za rezervne dijelove za putnička vozila lot 1 nije pravilno raspoređena, te ponuda nije mogla bit predmet vrednovanja  u ovom postupku.

Također komisija za javne nabavke je shodno svojim ovlaštenjima izvršila provjeru,kvalifikaciju, kandidata te predložila da se  i ponuda ponuđača Autoelektra d.o.o. Sarajevo  odbaci kao nepotpuna,  iz razloga što je tenderske dokumentacije broj  P-3620/22 od 22.12.2022god..ugovorni organ  naveo  da za nabavku  roba rezervnih dijelova za autobuse Lot 3 procjenjena vrijednost nabavke iznosi  30.000,00 KM. Ponuđač Autoelektara d.o.o. Sarajevo  dostavio je ponudu u iznosu 58.714,00 KM što premašuje procjenjenu vrijednost nabavke i veća je  od budžeta ugovornog organa odobrenog za predmetnu nabavku. Ugovorni organ nije u mogućnosti da obezbjedi dodatna sredstva, i ne može prilagodit svoj budžet povećanoj  vrijednosti nabavke koju je u  ponudi dostavio ponuđač  Autoelektra d.o.o. Sarajevo jer su  veća od osiguranih sredstava predviđenih za predmetnu nabavku.

Izabrani ponuđač, „Auto Aki d.o.o. Travnik   je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju nabavci i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij, ekonomski najpovoljnija ponuda ponude sa utvrđenim podkriterijima kako slijedi:  cijena  90 bodova i rok plaćanja 10 bodova , pa je shodno navedenom izabrani ponuđač sa dostavljenom ponudom; ukupnom cijenom u iznosu od 23.461,0 KM , rokom plaćanja od 60 dana  prema gore navedenim kriterijima ocijenjen sa ukupno 100,00 bodova.

Slijedom gore navedenog, a imajući u vidu da je tenderska dokumentacija pripremljena na nediskriminatornoj osnovi, tender objavljen transparentno i proveden u skladu sa zakonskim odredbama, da su ponuđene cijene razumne u poređenju sa tržišnom konkurencijom, te da pristigla ponuda u ekonomskom i tehničkom smislu cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa, da je osigurana stvarna konkurencija, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, odlučeno je kako stoji u dispozitivu.

DIREKTOR

s.r          mr.sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.

 

DOSTAVITI:                                                                                      

      - Ponuđačima                                                   

      -  Komisija za nabavke                                                                                                                     

       - a/a                                                                             

                                                                                   

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.