ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.
KONJIC
Broj: P-476-2/23
Konjic, 17.02.2022.god.

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-476-1/23 od 17.02.2023. godine, u postupku javne nabavke usluga kolektivno osiguranje radnika od posljedica nesretnog slučaja, direktor društva donosi slijedeću :

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: P- 476-1/23 od 17.02.2023. godine i ugovor za javnu nabavku usluga kolektivnog osiguranja radnika od posljedica nesretnog slučaja, dodjeljuje se ponuđaču „SARAJEVO OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo, ponuda broj:01-753/23 od 07.02.2023. godine u iznosu od 9.900,00 za koju je kao ponuđač osvojio najviše bodova.

Član 2.

Izabrani ponuđač, „SARAJEVO OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo je dužan, u roku od pet dana od dana prijema odluke o izboru, u skladu sa odredbama člana 45. stav 2 . Zakon dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

Član 3.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču „SARAJEVO OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo-prenj.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.


O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je u skladu sa donesenim Planom javnih nabavki broj P-3375/22 od 05.12.2022. godine. Javna nabavka, obzirom na procijenjenu vrijednost, provedena je putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Оbavijest o nabavci broj: 676-7-2-8-3-10/23 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 30.01.2023. godine.

 

 

 

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku usluga kolektivnog osiguranja radnika od posljedica nsretnog slučaja broj P-290/23 od 30.01.2023. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br.90/14 i 59/22) i ista je objavljena na portalu javnih nabavki.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 17.02.2023. godine izvještaj o radu odnosno Zapisnik o ocjeni ponuda broj: P-476/23 i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: P- 476-1/23 od 17.02.2023. godine, u postupku javne nabavke usluga kolektivnog osiguranja radnika.

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:
- da je ukupan broj pristiglih ponuda 2;
- da su blagovremeno zaprimljene dvije ponude;
- da nije bilo neblagovremenih ponuda;
- te da nije bilo ponuđača čije su ponude odbijene;

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom za nabavku usluga kolektivnog osiguranja radnika od posljedica nesretnog slučaja br. P-290/23 od 30.01.2023. godine.

Izabrani ponuđač, „Sarajevo osiguranje“ d.d. Sarajevo je sa dostavljenom ponudom ukupnom cijenom u iznosu od 9.900,00 KM bez obračunatog PDV- a , rokom plaćanja od 60 dana, i rokom isplate štete nakon kompletiranja domukentacije od 1 dana prema kriterijima odnosno podkriterijima navedenim u tenderskoj dokumentaciji, ocijenjen sa ukupno 100,00,bodova, dok je drugorangirani ponuđač „Asa osiguranmje “d.d Sarajevo sa dostavljenom ponudom ukupnom cijenom u iznosu od 11.988,00 KM bez obračunatog PDV- a , rokom plaćanja od 60 dana, i rokom isplate štete nakon kompletiranja domukentacije od 1 dana prema kriterijima odnosno podkriterijima navedenim u tenderskoj dokumentaciji, ocijenjen sa ukupno 84,32 bodova, čime je utvrđen i njihov sukcesivni red.

 

Na osnovu gore navedenih rezultata, a nakon analize pristiglih ponuda utvrđeno je da će na najadekvatniji način biti zadovoljene potrebe ovog Društva ako se prihvati ponuda ponuđača „Sarajevo Osigiranje“ d.d. Sarajevo, jer je ovaj ponuđač imao najpovoljniju ponudu za ovo Društvo, u smislu postavljenih kriterija.

Shodno gore navedenom, a imajući u vidu da su prilikom izbora najpovoljnije ponude ispoštovane odredbe Zakona o javnim nabavkama, da je ugovorni organ postupio transparentno, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, odlučeno je kako stoji u dispozitivu.

DIREKTOR

s.r Mr.sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.

DOSTAVITI: 
- Ponuđačima 
- Komisija za nabavke
- a/a

 

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od pet dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.