ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.
KONJIC
Broj: P-675-2/23
Konjic, 07.03.2023.god.

 

Na osnovu člana člana 69. stav 1. tačka b), stav 2. tačke d) i člana 68. stav 4. tačka h) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH br.39/14), a u skladu sa Zapisnikom o ocjeni ponuda komisije za javne nabavke broj P-675/23 od 07.03.2023. godine na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-675-1/23 od 07.03.2023.godine , direktor društva donosi slijedeću:

 

O D L U K U

I

Ponuda ponuđača „Inkos Export Imort „d.o.o. Kakanj protokolisana pod brojem P-496-2/23 od 17.02.2023.godine se odbacuju kao neprihvatljiva u postupku javne nabavke roba- HTZ oprema Zaštitna oprema za sjekače Lot 2.

II


Ugovor za javnu nabavku roba HTZ oprema Zaštitna oprema za sjekače Lot 2 se dodjeljuje ponuđaču „Sajmir “ d.o.o. Vogošća protokolisanu kod ugovornog organa pod brojem P-502/23 od 20.02.2023.godine za ponuđenu cijenu u iznosu 22.290,00 KM.

III

Izabrani ponuđač, „Sajmir “ d.o.o. Vogošća je dužan, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru, u skladu sa odredbama člana 45. stav 2 . Zakon dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

IV.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo-prenj.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je u skladu sa donesenim Planom javnih nabavki broj P-3375/22 od 05.12.2022. godine. Javna nabavka provedena je putem otvorenog postupka .Оbavijest o nabavci broj: 676-1-1-7-3-2/23 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 20,01.2023. godine .

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba HTZ oprema Zaštitna oprema za sjekače Lot 2 broj P- 223/23 od 20.01,2023.godine te izmjenjene tenderske dokumentacije broj P-312/23 od 01.02.2023.godine i P- 343/23 od 02.02.2023.godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br.90/14 i 59/232) i ista je objavljena na portalu javnih nabavki.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 07.03.2023.godine izvještaj o radu odnosno Zapisnik o ocjeni ponuda broj: P-675/23 od 07.03.2023.godine i Preporuku broj: P-675-1/23 od 07.03.2023. godine, u postupku javne roba HTZ oprema Zaštitna oprema za sjekače Lor 2.U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:
- da je ukupan broj pristiglih ponuda 2
- da je blagovremeno zaprimljene 2 ponude
- da nije bilo neblagovremenih ponuda
- te da je jedna ponuda odbijena kao neprihvatljiva

Ponuda ponuđača „ Inkos Export Imort „d.o.o. Kakanj" ( P-496-2/23 od 17.02.2023.godine) nije pripremljena na način kako je to predviđeno tenderskom dokumentacijom odnosno ponuđač nije dostavio zahtijevane dokumente te je ponuda također imala određene nedostatke i to:
• Ponuđač „ Inkos Export Imort „d.o.o. Kakanj" nije u svojoj ponudi dostavio kako je predviđeno u svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobmosti tačka 13.2 stav a) i stav b)
- uzorke za ponuđene artikle koji na sebi moraju imati plombu kao dokaz vizuelnog ispitivanja,
- uvjerenja nadležne institucije o kontroli kvalitete kako je zahtijevano predmetnom tenderske dokumentacije .
Iz navedenog nesporno proizilazi da je ponuda ponuđača Inkos Export Imort „d.o.o. Kakanj nije potpuna, te ne može biti predmet vrednovanja u ovom postupku nabavke. Shodno navedenom komisija za javne nabavke ugovornog organa predlaže da se ista odbaci u skladu sa članom 68. stav 4. tačka i) Zakona o javnim nabavkama.

Izabrani ponuđač, "Sajmir “d.o.o Vogošća je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju nabavki i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij, ekonomski najpovoljnija ponuda ponude sa utvrđenim podkriterijima kako slijedi: cijena 80 bodova , rok plaćanja 10 bodova, i rok isporuke 10 bodova je shodno navedenom izabrani ponuđač sa dostavljenom ponudom; ukupnom cijenom u iznosu od 22.290,00 , rokom plaćanja od 60 dana i rokom isporuke od 3 dana prema gore navedenim kriterijima ocijenjen sa ukupno 100,00 bodova.
Slijedom gore navedenog, a imajući u vidu da je tenderska dokumentacija pripremljena na nediskriminatornoj osnovi, tender objavljen transparentno i proveden u skladu sa zakonskim odredbama, da su ponuđene cijene razumne u poređenju sa tržišnom konkurencijom, te da pristigla ponuda u ekonomskom i tehničkom smislu cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa, da je osigurana stvarna konkurencija, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, odlučeno je kako stoji u dispozitivu.

DIREKTOR 

s.r mr.sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.

DOSTAVITI:
- Ponuđačima
- Komisija za nabavke
- a/a

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.