Broj: P-112/23

Konjic, 11.01.2023. godine

Na osnovu člana 100. stav 3.  Zakona o javnim nabavkama BiH („Službene novine BiH“, broj 39/14 i 59/22)na prijedlog komisije za javne nabavke rješavajući po Žalbi ponuđača „Hifa Petrol“ d.o.o. Sarajevo od 06.01.2023. godine, zaprimljenoj putem maila i na protokol našeg društva  pod brojem P-74/23 da 06.01.2021godine, izjavljenu na tendersku dokumentaciju broj P-3768/22              30.12.2022 godine u postupku javne nabavke roba Gorivo dizel Euro 5 BAS N 590 (10ppm) i Premium bezolovni benzin 95 BASN 228-BMB 95, direktor Društva je donio sljedeće:

R J E Š E NJ E

 

I.

Djelimično se usvaja žalba žalioca „Hifa- Petol“ d.o.o. Sarajevo od 06.01.2023. godine  zaprimljena dana 06.01.2023. godine izjavljenu na tendersku dokumentaciju broj P- 3768/22             30.12.2022 godine u postupku javne za nabavku roba - Gorivo dizel Euro 5 BAS N 590 (10ppm) i Premium bezolovni benzin 95 BASN 228-BMB 95.

II

Utvrđuju se određene izmjene i dopune Tenderske dokumentacije broj P-3768/22 od 30.12.2022. za nabavku roba- Gorivo dizel Euro 5 BAS N 590 (10ppm) i Premium bezolovni benzin 95 BASN 228-BMB 95.  koji se odnosi na:

  1. U tački 13.3 Tehnička i profesionalan sposobnost te u svrhu dokazivanja uslova pod tačkom d)ponuđač mora dostaviti Izjavu da posjeduje minimalno1(jednu)pumpnu stanicu u radijusu 7(sedam) kilometara zračne linije od sjedišta ugovornog organa briše se udaljenost benzinske pumpe zračnom linijom te nova zahtjevana karakteristika mjenja se I glasi;
  2. d) ponuđač mora dostaviti Izjavu da posjeduje minimalno 1(jednu) pumpnu stanicu u radijusu 7(sedam) kilometara drumskim saobraćajem od sjedišta ugovornog organa  (orginal izjava ovjerena od strane nadležnog organa.U izjavi navesti adresu pumpne stanice I udaljenost od sjedišta ugovornog organa.

      II       Tačka 13.2 predmetne tenderske dokumentacije-ekonomsko finansijska sposobnost se briše samim tim i Aneks V Izjava o ispunjenosti uslova po članu 47-ZJN.

 

      III U tački 19.predmetne tenderske dokumenatcije i nacrtu ugovora član 2 briše se dio koji se odnosi na OPC  obrazac gdje stoji da mora biti  ovjeren,te  nova zahtjevana karakteristika mjenja se i glasi:

Prilikom eventualnih promjena cijena na domaćem i svjetskom tržištu, Prodavac će Kupcu dostaviti zahtjev za promjenu ponuđene cijene, priložiti OPC obrazac odobren od starne Federalnog ministarstva trgovine Mostar.

 

 IV  U Aneksu IX član 4. stavke  2 i 3  briše se oznaka EP te nova zahtjevana karateristia mjenja se i glasi;

 

  1. Prodavac će kupcu na osnovu dostavljenog spiska izdati kartice za preuzimanje naftnih derivate

3.Kupac  kartice može koristiti na svim maloprodajnim objektima prodavca.

    

                                                                        III

Žalbeni navodi  žalioca pod br- 1. a odnose se na taćku 13.3 pod d) i žalbeni navodi žalioca pod brojem 3., a odnose se na tačku 12 predmetne tenderske dokumentacije  se odbacuju kao neosnovani.

                                                                         IV

Ovo Riješenje stupa na snagu danom donošenja, i isto će se objaviti na web-stranici www.sumarstvo-prenj.ba.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je u skladu sa donesenim Planom javnih nabavki  za 2023 godinu broj P-3375/22 od 05.12.2022 godine i Odlukom o pokretanju postupka br P-3767/22 od 30.12.2022 godine Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic za javnu nabavku roba Gorivo dizel Euro 5 BAS N 590 (10ppm) i Premium bezolovni benzin 95 BASN 228-BMB 95.

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem otvorenog postupka.

 Оbavijest o nabavci broj: 676-1-1-65-3-45/22 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 30.12.2022. godine.

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba Gorivo dizel Euro 5 BAS N 590 (10ppm) i Premium bezolovni benzin 95 BASN 228-BMB 95  broj P-516/22 od 17.02.2022. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom  za   pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br. 90/14). Ista je objavljena na portalu javnih nabavki.

Na istu ponuđač  „Hifa Petrol“ d.o.o. Sarajevo broj JN-48/23 od 06.01.2023.godine zaprimiljenoj putem maila i na protokol našeg društva,  je blagovremeno uložio žalbu koja je protokolisana na protokol ugovornog organa pod brojem P-74/23 od 06.01.2023. godine kao djelimično osnovanu

I

U dostavljenoj žalbi žalioc izjavljuje da je ugovorni organ u tački 13.3  Tehnička i profesionalna pod d) tenderske dokumentacije propisuje uslov da „Ponuđači moraju raspolagati sa najmanje jednom benzinskom pumpom(pumpnom stanicom ) udaljenom maksimalno 7(sedam)kilometara od sjedišta ugovornog organa bez obzira da li je benzinska pumpa u njihom vlasništvu ili istom mogu raspolagati po nekom drugom osnovu.Nadalje žalioc navodi da postavljanjem ovakvog uslova dovodi do kršenja zakona o javnim, jer bi ponuđači koji ne ispunjavaju navedeni uslov bili nekvalifikovani što predstavlja ograničenje konkurencije, te da sve ponuđače koji ne ispunjavaju navedeni uslov stavlja u diskriminatorski, neravnopravan i nesrazmjeran položaj u odnosu na ponuđače koji ispunjavaju posebno nametnute uslove .

Ugovorni organ navedene žalbene navode smatra  neosnovanim i neutemeljenim , jer ugovorni organ je taj koji postavlja uslove u  tenderskoj dokumentaciji odnosno tehničkoj specifikaciji posebno vodeći računa da ista zadovoljava osnovne principe javne nabavke koji se odnose na jednak tretman i nediskriminaciju među potencijalnim privrednim subjektima, da ista osigurava  pravičnu i aktivnu konkurenciju.

Ugovorni oragn je u pogledu tehničke i profesionalne sposobosti  postavio  uslov udaljensti benzinske pumpe i to da ponuđači moraju raspolagati sa najmanje jednom benzinskom pumpom(pumpnom stanicom ) udaljenom maksimalno 7(sedam) kilometara od sjedišta ugovornog organa bez obzira da li je benzinska pumpa u njihom vlasništvu ili istom mogu raspolagati po nekom drugom osnovu..

Ugovorni organ ove postavljene uslove temelji na činjenici da postavljena udaljenost benzinski pumpi od 7(sedam) kilometara od sjedišta ugovornog organa  pokriva cijeli grad i okolna mjesta oko grada Konjica, te svim ponuđačima koji imaju benzinske pumpe u gradu i u okolnim mjestima je ostavljena mogućnost da se prijave na tender.

Također, napominjemo da je za ugovorni organ  neisplativo obzirom na djelatnost i specifičnost poslova kojim se bavi( izvlačenje i sječa šume)  da je udaljensot benzinski pumpi veća od navedene. Postavljanje drugačijih uslova u pogledu kilometraže bi dodatno usporilo procese rada i stvaralo nepotrebe troškove te iz tog razloga je ugovorni organ morao postaviti navedene uslove koji su jedini i logični kad se ima u vidu predmet nabavke.

Kao što smo i predhodno naveli djelatnost kojom se preduzeće bavi tj sječom i izvlačenjem šumskih drvnih sortimenata   nalazi se u višim predjelima i  zahtjeva da  zaposlenici rano ujutro kreću na teren  kako bi stigli za jedan dan obavit sve poslovne obaveze, te bi iz tog razloga bilo neispalativo, komplikovano i finansijksi neizvodivo  da se voze sat vremena  u neki drugi grad ili mjesto da bi nasuli gorivo.

Ugovorni organ smatra da postavljanjem navedenih uslova u pogledu tehničke i profesionalne sposbnosti ni u kom slučaju ne predstavlja kršenje Zakona o javnim nabavkama BiH obzirom da postavljena kilometraža  od 7 kilometara pokriva cijeli grad Konjic i okolna mjesta oko grada, te sve benzinske pumpe u gradu i oko samog grada mogu transparentno da učestvuju u postupku javne nabavke  Gorivo dizel Euro 5 BAS N 590 (10ppm) i Premium bezolovni benzin 95 BASN 228-BMB 95.

II

Nadalje, žalioc u žalbi navodi da je ugovorni organ traži da ponuđači u svrhu dokazivanja uslova pod tačkom   d) ponuđač mora dostaviti Izjavu da posjeduje minimalno1(jednu)pumpnu stanicuu radijusu 7(sedam) kilometara zračne linije od sjedišta ugovornog organa

(orginal Izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa).

Žalioc dalje navodi da ugovorni organ može tražiti  udaljenost benzinske pumbe drumskim saobraćajem a ne zračnom linijom.

Ove navode žalbe ugovorni organ smatra opravdanim i utemeljenim te će u skaldu sa istim i izmjeniti predmetnu tendersku dokumentaciju po navedenom osnovu.

III

Žalioc dalje navodi da je ugovorni organ u okviru tačke 12.predmetne tenderske dokumenatcije tražio u svrhu dokazivanja uslova od tačke a do d) ponuđač je dužan dostaviti popunjenu I ovjerenu kod nadležnog organa   izjavu koja je sastavni dio tenderske dokumentacije, te da Izajva ne može bit starija od 30 dana od dana predaje ponude .

Žalioc dalje u žalbi ističe da Zakonom o javnim nabavkama niti podzakontskim aktima nije definisano kolika starost navedenih izjava mora bit.

 

Ugovorni organ ove navode smatra neopravdanim I neutemeljenim iz  prostog i jedinog razloga što je upravo ugovorni organ taj koji postavlja uslove u tenderskoj dokumentaciji koji su mu potrebni za predmetnu nabavku..

Naime, Zakon o javnim  nabavkama BiH nije propisao koliki bi  rok starosti navedenih Izjava trebao bit, tako da je navedeni  rok od 30 dana koji ugovorni organ zahtjeva u tenderskoj dokumentaciji vremenski  sasvim dovoljan za ponuđače, te da ni u kojem smislu ne diskriminira  ponuđače i isti imaju dovoljno vremena za ovjeru  kod nadležnog organa.

IV

Nadalje žalioc u žalbi navodi da je ugovorni organ u tački 13.2 tenderske dokumentacije u svrhu ispunjena uslova iz člana 47 .Zakona o javnim nabavkama tražio ;

  • Potvrda poslovne banke o solventnosti ponuđača tj. da u zadnjih 6 (šest) mjeseci , prije prijave na tender, transakcijski račun dobavljača nije bio blokiran duže od 7 dana neprekidno.

Ukoliko ponuđač ima više aktivnih transakciskih računa u različitim bankama dovoljno je da dokaže(dostavi dokaz) da je glavni transakcijski bankarski račun ponuđača aktivan.( kao dokaz dostaviti dokument koji izdaje banka ponuđača u kojoj je otvoren glavni račun(npr Centralna banka BiH).

Žalioc nadalje navodi da ova tačka nije dovoljno ni jasno precizirana te da nije jasno da li ponuđači trebaju dostviti potvrdu o solventnosti koju izdaje poslovna banka kod koje je otvoren račun ili Izvještj Centralne banke BiH o računima poslovnog subjekta .

Ugovorni organ navedene navode žalioca smatra opravdanim utemeljenim te shodno  tome tačka 13.2 predmetne tenderske dokentacije ekonomsko finansijska sposobnost se briše samim tim i Aneks V Izjava o ispunjenosti uslova po članu 47-ZJN.

V

Žalioc u žalbi  ističe da je ugovorni organ u okviru tačke 19. i Nacrta ugovora član 2 predviđa promjenu cijena na sljedeči način ;

Prilikom eventualnih promijena cijene na domaćem i svijetskom tržištu, Prodavac će Kupcu dostaviti zahtijev za promijenu ponuđene cijene, te priložiti OPC obrazac ovjeren od strane Federalnog ministarstva trgovine Mostar.

Žalioc navodi da ugovorni organ ne može tražiti od ponuđača da dostave ovjeren OPC obrazac, jer Federalno ministarstvo trgovine OPC obrazac samo odobrava a ne ovjerava.

Ugovorni organ ove navode žalbe po ovoj tački smatra opravdanim te će u skladu sa tim I izmjeniti tendersku dokumentacij po ovoj tački .

VI

Nadalje , žalioc navodi da je ugovorni organ u Aneksu IX Nacrta ugovora i članu 4. naveo sljedeće

Isporuka i preuzimanje robe vršit će se na slijedeći način:

  1. Kupac će Prodavcu dostaviti spisak vozila i ovlaštenih lica koja mogu preuzimati benzine, naftne derivate i ostalu robu iz dopunskog asortimana Prodavca, potpisan i ovjeren od strane ovlaštenog lica.
  2. Prodavac će kupcu na osnovu dostavljenog spiska izdati EP kartice za preuzimanje naftnih derivata
  3. Kupac EP kartice može koristiti na svim maloprodajnim objektima prodavca.
  4. Kupac ili njegov ovlašteni predstavnik obavlja kvantitativni i kvalitativni prijem robe na mjestu isporuke pa je obavezan da u roku od 8 (osam) dana stavi reklamaciju na eventualne nedostatke, inače gubi pravo da kasnije stavi prigovor.
  5. Prodavac prilikom prodaje robe sastavlja pisani dokument o izlazu robe – preuzimanju robe koji sadrži naročito: komercijalni naziv robe, količinu i cijenu, datum i potpis ovlaštenih lica Prodavca i Kupca.

Žalioc navodi da mu nije jasna stavka 3 I 4 navedenog člana te o kakvim EP kartcama je riječ.

Ugovorni organ  navode žalbe po ovoj tački smatra opravdanim u dijelu koji se odnosi na oznaku EP u članu 4. Nacrta ugovora koja se ujedno briše,  te se radi o tehničkoj grešci .

Ugovorni organ od ponuđača sa kojim zaključi ugovor traži da mu izda  kartice za sva vozila i radne mašine. Naime,ugovorni organ dostavlja spisak vozila ponuđaču sa kojim zaključi ugovor koji je obavezan izdati kartice za svako vozilo  i radnu mašinu .Na osnovu izdatih kartica ugovorni organ toči gorivo na svim prodajnim mjestima.

U cilju obezbijeđenja osnovnih prinicipa javne nabavke i to principa jednakog tretmana, transparentnosti, pravične i otvorene konkurencije, te na taj način omogućiti svakom kvalifikovanom ponuđaču da ostvari svoje pravo sudjelovanja u postupku javne nabavke, a da bi mi, kao ugovorni organ po što povoljnijim ekonomskim uslovima dobili najbolju ponudu odnosno kvalifikovanog ponuđača u cilju adekvatne razmjene vrijednosti/usluge za novac,  shodno odredbama člana 100. st. 3. Zakona o javnim nabavkama BIH i  Tenderske dokumentacije broj P-3768/22 od 30.12.2023  za nabavku roba- Gorivo dizel Euro 5 BAS N 590 (10ppm) i Premium bezolovni benzin 95 BASN 228-BMB 95   odlučeno je kao u dispozitivu       

DIREKTOR

s.r Mr.sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.  

                                                                                                                                                                                                                        

DOSTAVITI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

      - Ponuđačima                                          

      -  Komisija za nabavke                                                                          

-  a/a                                                                          

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba URŽ-u putem ugovornog organa neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic, u roku od pet dana od dana prijema rješenje.