ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

              KONJIC

Broj: P –75/23

Konjic, 06.01.2023. god.

Na osnovu člana 110. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br.39/14 i 59/22), i postpajući po žalbi žalitelja Hifa-Petrol d.o.o. Sarajevo od 06.01.2023. godine, zaprimljenoj kod Ugovornog organa putem maila dana, 06.01.2023. godine, na Tendersku dokumentaciju, u postupku nabavke gorivo dizel Euro 5 BAS EN 590 (10ppm) i Premium bezolovni benzin 95 BAS EN 228-BMB 95 objavljenog dana, 30.12.2022. godine, broj obavještenja: 676-1-1-65-3-45/22, objavljenog na Portalu javnih nabavki, Ugovorni organ donosi:

 

O D L U K U

o obustavi postupka

Član 1.

 

Obustavlja se postupak javne nabavke gorivo dizel Euro 5 BAS EN 590 (10ppm) i Premium bezolovni benzin 95 BAS EN 228-BMB 95 objavljenog dana, 30.12.2022. godine, broj obavještenja: 676-1-1-65-3-45/22, objavljenog na Portalu javnih nabavki.

Postupak javne nabavke se obustavlja do donošenja Odluke/Rješenja po žalbi.

Član 2.

O nastavku postupka javne nabavke iz člana 1. ove Odluke, svi zainteresovani ponuđači će biti obavješteni putem Portala javnih nabavki.

 

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e 

 

Postupak javne nabavke gorivo dizel Euro 5 BAS EN 590 (10ppm) i Premium bezolovni benzin 95 BAS EN 228-BMB 95  pokrenut je odlukom o pokretanju postupka javne nabavke br: p-3767-1/22 od 30.12.2022. godine.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 450.000,00 KM, a nabavka je planirana da se provede putem otvorenog postupka.

Obavijest o nabavci objavljena na Portalu javnih nabavki, 30.12.2022. godine, broj obavještenja: 676-1-1-65-3-45/22.

Ugovorni organ je dana, 06.01.2023. godine zaprimio žalbu žalitelja Hifa-Petrol d.o.o. Sarajevo izjavljenu na Tendersku dokumentaciju.

Shodno odredbama člana 110. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br.39/14 i 59/22), Ugovorni organ je donio odluku o obustavi postupka do donošenja Rješenja/Odluke po žalbi žalioca.

Uzimajući u obzir navedeno odlučeno je kao u dispozitivu.

                               

                                                                                            Direktor

  •                                     s.r                     Mr.sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.