ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.
KONJIC
Broj: P-3687-2/22
Konjic, 27.12.2022.god.

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 59/22), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-3687-1/22 od 27.12.2022. godine, u postupku javne nabavke usluga prevoza šumskih drvnih sortimenata sa radilišta Neretvica do Centralnog stovarišta Lot 3, direktor društva donosi slijedeću :

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavku, broj: P-3685-1/22 od 27.12.2022. godine i ugovor za javnu nabavku usluga prevoza šumskih drvnih sortimenata sa radilišta Neretvica do Centralnog stovarišta Lot 3, dodjeljuje se ponuđaču "AUTOPREVOZNIK MANDŽUKA NERMIN“ Konjic, ponuda broj: P-3483/22 od 15.12.2022. godine, za ponuđenu jediničnu cijenu od 28.000,00 KM bez PDV-a, i ukupnom cijenom u iznosu 56.000,00 KM bez uračunatog PDV-a i rokom plaćanja od 60 dana kao najbolje ocijenjenom.

Član 2.

Izabrani ponuđač, "Autoprevoznik Mandžuka Nermin“ Konjic je dužan, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru, u skladu sa odredbama člana 45. stav 2 . Zakon dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

Član 3.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču " Autoprevoznik Mandžuka Nermin „ Konjic po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo-prenj.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e nj e


Postupak javne nabavke pokrenut je u skladu sa donesenom odlukom o posebnonoj nabavci broj P-69/22 od 15.11.2022. godine. Javna nabavka je provedena putem posebnog postupka za nabavku usluga iz Aneksa II dio B ZJNBiH.
Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku usluga prevoza šumskih drvnih sortimenata ŠDS je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br. 90/14).
Ista je objavljena na web stranici društva www.sumarstvo-prenj.ba , te u skladu sa članom 7. stav 3 Pravilnika o postupku dodijele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B ZJNBiH poslat poziv za preuzimanje iste trojici ponuđača i to: „Šahić“ d.o.o Konjic , „AUTOPREVOZNIK MANDŽUKA NERMIN“ Konjic i „TTL“ d.o.o Prozor.

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahjtevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled,ocijenu i pregovore po početnim ponudama , kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju i otvaranju ponuda broj P-3510/22 od 16.12.2022. godine, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: P-3687/22 od 27.12.2022 godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: P-3687-1/22 od 27.12.2022. godine, u postupku javne nabavke usluga prevoza šumskih drvnih sortimenata sa radilišta Bitovinja do Centralnog stovarišta Lot 1,
U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:
- da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 (jedan)
- da je blagovremeno zaprimljena 1 (jedna) ponuda
- da nije bilo neblagovremenih ponuda
Konastatuje se da nije bilo ponuđača čije su ponude odbijene.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.
U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.
Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.
Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđa najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi:
Izabrani ponuđač, „AUTOPREVOZNIK MANDŽUKA NERMIN“ Konjic je izabran na temelju kriterija utvrđenih u tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij ekonomski najpovoljnije ponude sa utvrđenim podkriterijima kako sijedi: cijena 90 bodova i način i uslovi plaćanja 10 bodova.
Izabrani ponuđač „AUTOPREVOZNIK MANDŽUKA NERMIN“ Konjic je sa dostavljenom ponudom; jediničnom cijenom u iznosu od 28,00 KM/m³ i ukupnom cijenom u iznosu 56.000,00 KM bez uračunatog PDV-a i rokom plaćanja od 60 dana, ocijenjen sa ukupno 100,00 bodova.
Shodno gore navedenom, a imajući u vidu da su prilikom izbora najpovoljnije ponude ispoštovane odredbe Zakona o javnim nabavkama, da je ugovorni organ postupio transparentno, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, cijeneći da je ponuđene cijena razumna u poređenju sa tržišnom konkurencijom i da je osigurana stvarna konkurencija te da pristigla ponuda u ekonomskom i tehničkom smislu cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa, odlučeno kako stoji u dispozitivu.
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u zakonski predviđenom roku od deset dana nadležnom uredu za razmatranje žalbi putem ugovornog organa neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.

DIREKTOR

s.r Mr.sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.


DOSTAVITI:
- Ponuđačima
- Komisija za nabavke
- a/a