ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

KONJIC
Broj: P-2664/22
Konjic, 16.09.2022.god.

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-2663/22 od 16.09.2022. godine, u postupku javne nabavke roba novog kombinovanog bagera (rovokopač-utovarivač) direktor društva donosi slijedeću :

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: P-2663/22 od 16.09.2022. godine i ugovor za javnu nabavku roba- novog kombinovanog bagera (rovokopač-utovarivač) dodjeljuje se ponuđaču "Terra BiH“ d.o.o. Hadžići ponuda broj: P-011/22 za ponuđenu cijenu od 178.500 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

Član 2.

Izabrani ponuđač „Terra“ BiH“ d.o.o. Hadžići je dužan, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru, u skladu sa odredbama člana 45. stav 2 . Zakon dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.


Član 3.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču "TERRA“d.o.o. Hadžići po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.


Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo.com.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.


Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je u skladu sa donesenim Planom javnih nabavki broj P-3391/21 od 06.12.2022. godine, odnosno Odluka o posebnoj nabavci broj P-2197/22 28.07.2022.godinu. Javna nabavka, obzirom na procijenjenu vrijednost, provedena je putem otvorenog postupka. Оbavijest o nabavki broj: 676-1-1-39-3-35/22 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 26.07.2022. godine a sažetak obavještenja o u „Službenom glasniku BIH“

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba novog kombinovanog bagera (rovokopač-utovarivač) broj P- 2301/22 od1 10.08.2022. godine , izmjenjena T.D P-2394/22 od 19.08.2022.godine, i izmjenjene T.D P-2518 od 02.09.2022.godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br.90/014) i ista je objavljena na portalu javnih nabavki.

Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj P-2627/22 od 12.09.2022. godine, Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P-2628/22 od 09.09.2022. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke roba - novog kombinovanog bagera (rovokopač-utovarivač) broj P-2662/22 od 16.09.2022. godine i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku predmetne nabavke broj P-2663/22 od 16.09.2022. godine

U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:
U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:
- da je ukupan broj pristiglih ponuda 1
- da su blagovremeno zaprimljena samo 1 ponuda
- da nije bilo neblagovremenih ponuda

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu pristigle ponude, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.
U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.
Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom za nabavku roba- novog kombinovanog bagera(rovokopač-utovarivač).
Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđa najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi:
Izabrani ponuđač, "Terra BiH" d.o.o. Hadžići je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju nabavki i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij ekonomski najpovoljnija ponuda sa utvrđenim potkriterijima( cijena: 90 bodova a način plaćanja odnosno rok plaćanja 10 bodova.Dakle izabrani ponuđač sa dostavljenom ponudom u iznosu od 178.500 KM bez uračunatog PDV—a, sa osvojenih 100,00, Također komisija konstatovala da dostavljena ponuda je tehnički prihvatljva za ugovorni organ, u cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa i predložila da se odabere kao najpovoljnija.
Shodno gore navedenom, a imajući u vidu da su prilikom izbora najpovoljnije ponude ispoštovane odredbe Zakona o javnim nabavkama, da je ugovorni organ postupio transparentno, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, cijeneći da je ponuđene cijena razumna u poređenju sa tržišnom konkurencijom, da pristigla ponuda u ekonomskom i tehničkom smislu u cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa, odlučeno kako stoji u dispozitivu.

DOSTAVITI:
- Ponuđačima
- Komisija za nabavke
- a/a

Direktor

s.r Mr.sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.