ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

               KONJIC

Broj, P –2513/22

Konjic,02 .09.2022.godine

Na osnovu člana 100. stav  3. ZJN BiH (Sl. Glasnik BiH br. 39/14) na prijedlog Komisije za javne nabavke, rješavajući po žalbi ponuđača „Lager  d.o.o. Posušje zaprimljenoj na protokol našeg društva  dana 29.08.2022. godine pod brojem P-2324/22,zastupan po odvjetniku Damiru Ćoriću iz Posušja, a koji se odnosi na Tendersku dokumenatciju za nabavku roba- novog kombinovanog bagera (rovokopač utovarivač)  broj P-2301/22 od 10.08.2022. godine, i izmjenjenu Tendersku dokumentaciju broj P-2394/22 od 19.08.2022.godine   direktor Društva donosi:

RJEŠENJE

I

Djelimično se usvaja žalba ponuđača „Lager“ d.o.o. Posušje protokolisana na protokolu ugovornog organa pod brojem P-2459/22 od 29.08.2022. godine izjavljena na tendersku dokumentaciju broj P-2301/22 od 10.08.2022.godine i izmjenjenu tendersku dokumentaciju broj P-2394/22 od 19.08.2022  u postupku nabavke roba-  novog kombinovanog bagera (rovokopač utovarivač).

II

Utvrđuju se određene izmjene i dopune Tenderske dokumentacije broj P-2301/22 od 10.08.2022.  i izmjenjene tenderske dokumentacije broj P-2394/22 godine za nabavku roba- novog kombinovanog bagera (rovokopač utovarivač) koji se odnosi na:

  1. U tački 13.3 Tehnička i profesionalan sposobnost, briše se dio koji se odnosi na dostavu certifikata o obučenosti za minimalno tri servisera.

  Nova zahtjevana karakteristika glasi

                  Da ima obezbijeđenu servisnu podršku za predmetnu robu u garantnom roku u okviru ovlaštenih servisa u Bosni i Hercegovini i dostavi Izjavu o posjedovanju  minimalno tri  obučena servisera za predmetnu nabavki.

Izabrani ponuđač je dužan dostaviti orginal ili ovjerenu kopiju certifikata o obučenosti  za minimalno tri servisera  pet dana nakon prijema  Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

      II       U tački 14. „ponuda mora sadržavati“ briše se stavka pod o) certifikati o obučenosti za minimalno tri servisera  ,nova zahtjevana karakteristika sada glasi :

Izjavu o posjedovanju  minimalno tri  obučena servisera za predmetnu nabavku.

                                                                       III

Žalbeni navodi  koji se odnose na  izmjenu u Aneksu III- Obrasca za cijenu ponude-tehničke karakteristike, u stavci pod rednim brojem 9.  te stavku pod rednim brojem 18. i 28.   se odbacuju kao neosnovani.

                                                                        IV

Ovo Riješenje stupa na snagu danom donošenja, i isto će se objaviti na web-stranici www.sumarstvo-prenj.ba, a Izmjenjena tenderska dokumentacija objavit će se na portalu javnih nabavki dana 02.09.2022. godine i učiniti dostupna svim ponuđačima.

Obrazloženje

Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je u skladu donesenim Planom javnih nabavki za 2022. godinu broj P-3391/21 od 06.12.2021. godine pokrenuo postupak javne nabavke roba- novog kombinovanog bagera (rovokopač utovarivač).  .

Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem otvorenog postupka.

 Оbavijest o nabavci broj: 676-1-1-41-3-36/22  i 676-1-1-41-3-36/22 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana.

 Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba- novog kombinovanog bagera (rovokopač utovarivač). broj P-2301/22 dana 10.08.2022. godine  i izmjenjena tenderska dokumentacija broj P- 2394/22 od 19.08.2022.godine je objavljena na portalu javnih nabavki.

Na istu ponuđač „Lager d.o.o. Posušje  je blagovremeno uložio žalbu putem zastupanu  po  odvjetniku Damiru Ćoriću iz Posušja  koja je protokolisana na protokol ugovornog organa pod brojem P-2459/22 dana 29.08.2020. godine kao djelimično osnovana .

I

U dostavljenoj žalbi žalioc izjavljuje da je ugovorni organ u tački 13 osnosno 13.3 Tehnička i profesionalna sposobnost naveo da ponuđači trebaju ispunjavat sljedeće uslove;

  1. Da ima obezbijeđenu servisnu podršku za predmetnu robu u garantnom roku u okviru ovlaštenih servisa u Bosni i Hercegovini i dostavi Izjavu o posjedovanju minimalno tri  obučena servisera za predmetnu nabavki. Žalioc dalje navodi da u odredbama Zakona nije omogućeno  traženje certifikata servisera u fazi nuđenja , već je omogućeno isključivo navođenje podataka o angažiranom tehničkom osoblju.

Ugovorni organ je ove navode žalbe je smatrao opravdanim , te u skladu sa tim po ovoj tački  i izmjenio tendrsku dokumentaciju.

II

Nadalje, žalioc u žalbi navodi da je ugovorni organ pod stavkom 9. u Aneksu III tehničke  specifikacije tražio  dva cilindra dizanja radi boljeg pregleda. Žalioc navodi dalje  da ugovorni organ postavlja ovaj zahtjev iako na tržištu BiH i šire postoje i strojevi s jednim cilindrom dizanja,čija karaktristika u osnovi nema značajniju ulogu  u kontekstu rada i preglednosti prilikom rada stroja.

Također, žalioc u žalbi navodi da je ugovorni organ u tehničkoj specifikaciji postavio zahtjev za utovarnu višenamjensku korpu minimalno 1.3 m3. gdje ugovorni organ nije dokazao zašto mu je neophodna baš  ovakva korpa a ne manja.

Ove navode žalbe ugovorni organ odbacuje kao neosnovane i neutemeljene.

Prije svega želimo istaći činjenicu da je naprijed navedena Tenderska dokumentacija u cjelosti sačinjena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH ("Sl.glasnik" br. 39/14) i Uputstvom za pripremu modela tenderske dokmentacije i ponuda  ("Sl. Glasnik" br. 90/14), posebno vodeći računa da ista zadovoljava osnovne principe javne nabavke koji se odnose na jednak tretman i nediskriminaciju među potencijalnim privrednim subjektima, da ista osigurava  pravičnu i aktivnu konkurenciju, a sve u kontekstu ostvarivanja generalnog cilja javnih nabavki koji se ogleda u najefikasnijem korištenju javnih sredstava.

Naime ,ugovorni organ je  u dosadašnjem radu sa utovarnom korpom sa dva cilindra  imao pozitivno iskustvo, samim tim i opravdan razlog da u tehničkoj specifikaciji i postavi  zahtjev koji se u  radu  pokazao kao efikasan .Također važno je istaći da djelatnost  kojom se  bavi ugovorni organ,a odnose se na radove u šumi nije isto kao ostali građevinski radovi koji se izvode na nekim drugim terenima , putevima. Zbog specifičnosti terena koji su u jako lošem stanju  i teških uslova za rad ugovorni organ je postavio navedeni zahtjev .

Uvidom u tehničku specifikaciju ugovorni organ je postavio zahtjev za utovarnu višenamjensku korpu minimalno 1.3 m3,  iz razloga što je za ugovorni organ jako  bitna zapremina korpe , što znači da je ugovorni organ odredio minimalnu garnicu, a sve iznad granice koja je postavljena dolazi u obzir što je naravno i u skladu sa principima za izradu tenderske dokumentacije odnosno tehničke specifikacije.

Treći žalbeni navod žalioca pod stavkom 18. Aneksa III tehničke specifikacije odnosi se na to  da ugovorni organ nije dokazao zbog čega mu je neophodna minimalna dubina kopanja teleskopske ruke 5.800mm. Obrazlažući žalbeni navod žalioc navodi da prilikom izvođenja radova ovo odstupanje nema nikakav uticaj na efikasnost stroja , jer se najveći  dio radova na iskopima izvodi na manjim dubinama od zahtjevane kao i da postoji mogućnost da se postojeći teren prilagodi , kao i da se stroj prilagodi i da dosegne zahtjevanu dubinu kopanja.

Ugovorni organ navedene žalbene navode smatra  neosnovanim , jer ugovorni organ je taj koji postavlja uslove u  tenderskoj dokumentaciji odnosno tehničkoj specifikaciji koji su mu potrebni za određeni tip nabavke.U tehničkoj specifikaciji ugovorni organ je odredio da minimalna dubina kopanja teleskopske ruke 5.800mm , jer se radi o specifičnoj  djelatnosti  kojom se ugovorni organ bavi koja zahtjeva posebne uslove rada u šumi.  Radi specifičnih radova koji se izvode na šumskom terenu, te radi  posebne strukture terena nije moguće da se postojeći teren prilagodi radovima koji se izvode kako žalioc u žalbi navodi , te je iz navedenih razloga potrebno da minimalna dubina kopanja teleskopske ruke bude kako je i postavljeno u tehničkoj specifikaciji te ovako  postavljen zahtjev ni u kojem slučaju nije suprotan osnovnim principima Zakona o javnim nabavkama..

Četvrti navod žalioca se odnosi se na stavku pod rednim brojem 28. Aneksa III obrazac za cijenu ponude-tehničke karakteristike, gdje ugovorni organ traži „Industrial „ gume minimalne dimenzije 16.9 R28,440/80 R28 iste na sva četri točka , te da ovim zahtjevom diskriminira druge ponuđače koji eventualno  nude gume od 24“.

Ove navode žalbe ugovorni organ odbacuje kao neosnovane i neutemeljene.

Ugovorni organ je u dosadašnjem radu koristio gume „Industrial „ omjer 24“  koje nisu pružile  zadovoljavajući efekat, obzirom na loše terene , neravan put, te  se nisu  pokazale efikasne za čišćenje snjega , jer da bi pristupili radu pogotovo u zimskom periodu prvo se moraju očistiti putevi da bi zaposlenici stigli do odredišta na kojim rade.

Iz navedenih razloga  jako je bitno da imamo dobre kvalitetne gume obzirom na teške uslove rada sa kojima se susrećemo.  Postavljajući navedeni zahtjev za nabavkom guma omjera koji je i postavljen u tehničkoj spoecifikaciji ni u kojem smislu ne diskriminira ostale ponuđače jer ugovorni organ postavlja uslove koji su mu potrebni za određenu nabavku shodno odredbama ZJN.

Prema članu 99. Zakona o javnim nabavkama način izjavljivanje žalbe BiH

 Stavka (2) Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka ,a koji ne može biti manji od tri , kako bi mogla biti uručena kvalificiranom kandidatu ili izabranom ponuđaču, kao i drugim strankama u postupku.

Žalitelj „Lager „d.o.o. Posušje je dostavio žalbu u dva primjerka što je suprotno ZJN BiH .

U pogledu istaknutih troškova za sastav žalbe, žalitelj se odbija sa istim,obzirom da je usvojen jedan žalbeni navod koji je neznatan u odnosu na navedene navode u žalbi ,a sa ostalim je žalitelj odbijen,te je iz tog razloga i odbijen žalitelj u zahtjevu za naknadu troškova.

U cilju obezbijeđenja osnovnih prinicipa javne nabavke i to principa jednakog tretmana, transparentnosti, pravične i otvorene konkurencije, te na taj način omogućiti svakom kvalifikovanom ponuđaču da ostvari svoje pravo sudjelovanja u postupku javne nabavke, a da bi mi, kao ugovorni organ po što povoljnijim ekonomskim uslovima dobili najbolju ponudu odnosno kvalifikovanog ponuđača u cilju adekvatne razmjene vrijednosti/usluge za novac,  shodno odredbama člana 100. st. 3. Zakona o javnim nabavkama BIH i tačke 38. Tenderske dokumentacije broj P-2301/22 od 10.08.2022. godine i i izmjenjene tenderske dokumentacije broj P-2394/22 godine za nabavku roba- novog kombinovanog bagera (rovokopač utovarivač   odlučeno je kao u dispozitivu                                                                                                                                                                                                                                 

DOSTAVITI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

      - Ponuđačima                                                    

      -  Komisija za nabavke                                                                          

       -  a/a      

                                                                                Direktor

                                                       s.r         Mr.sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.                                                                    

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba URŽ-u putem ugovornog organa neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic, u roku od pet dana od dana prijema rješenje.