ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.
KONJIC
Broj, P – 2393/22
Konjic, 19.08.2022.godine

Na osnovu člana 100. stav 3. ZJN BiH (Sl. Glasnik BiH br. 39/14) na prijedlog Komisije za javne nabavke, rješavajući po žalbi ponuđača „Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo zaprimljenoj na protokol našeg društva dana 15.08.2022. godine pod brojem P-2324/22 a koji se odnosi na Tendersku dokumenatciju za nabavku roba- novog kombinovanog bagera (rovokopač utovarivač) broj P-2301/22 od 10.08.2022. godine direktor Društva donosi:

 

RJEŠENJE

I

Djelimično se usvaja žalba ponuđača „Teknoxgroup BH“ d.o.o. Sarajevo protokolisana na protokolu ugovornog organa pod brojem P-2324/22 od 15.08.2022. godine izjavljena na tendersku dokumentaciju broj P-2301/22 od 10.08.2022.godine u postupku nabavke roba- novog kombinovanog bagera (rovokopač utovarivač).

II

Utvrđuju se određene izmjene i dopune Tenderske dokumentacije broj P-2301/22 od 10.08.2022. godine za nabavku roba- novog kombinovanog bagera (rovokopač utovarivač) koji se odnosi na:
I. U Aneksu III Obrasca za cijenu ponude-tehničke karakteristike, u stavci pod rednim brojem 5. Hidraulični sistem dodaje se ili sistem sa klipnom aksijalnom pumpom Nova zahtjevana karakteristika glasi :
Hidraulični sistem -sistem zupčastih hidrauličnih pumbi ili sistem sa klipnom aksijalnom pumpom,sa maksimalnim protokom ne manjim od 155 Lit/min Radni pritisak min:250 Bara.

II U Aneksu III Obrasca za cijenu ponude- tehničke karakteristike u stavci pod rednim brojem 28. dodaje se oznaka gume 440/80, a briše se 16X9 ,nova zahtjevana karakteristika sada glasi :
„Industrial“ minimalne dimenzije 16.9 R28, 440 /80 R28, iste na sva četri točka.
III Mjenjaju se i tačke br 26 i 27. i sada glase: Vrijeme do kada se primaju ponude: 12.09.2022. GODINE DO 11:00 SATI , Vrijeme otvaranja ponuda pristiglih do krajnjeg roka za prijem ponuda: 12.09.2022. GODINE 11:30 SATI.
                                                                                                                                                                                     III
Žalbeni navodi koji se odnose na izmjenu u Aneksu III- Obrasca za cijenu ponude-tehničke karakteristike, u stavci pod rednim brojem 8. a odnosi se na izmjenu brzine mjenjača, te stavku pod rednim brojem 18. odnosi se na izmjenu postavljene minimalne dubine kopanja, se odbacuju kao neosnovani.
                                                                                                                                                                                     IV

Ovo Riješenje stupa na snagu danom donošenja, i isto će se objaviti na web-stranici www.sumarstvo-prenj.ba, a Izmjenjena tenderska dokumentacija objavit će se na portalu javnih nabavki dana 19.08.2022. godine i učiniti dostupna svim ponuđačima.

                                                                                                                                                                              Obrazloženje
Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic je u skladu donesenim Planom javnih nabavki za 2022 godinu broj P-3391/21 od 06.12.2021. godine pokrenuo postupak javne nabavke roba- novog kombinovanog bagera (rovokopač utovarivač). .
Javna nabavka predmetnih roba provedena je putem otvorenog postupka.
Оbavijest o nabavci broj: 676-1-1-41-3-36/22 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 10.08.2022. godine.
Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba- novog kombinovanog bagera (rovokopač utovarivač). broj P-2301/22 dana 10.08.2022. godine je objavljena na portalu javnih nabavki.
Na istu ponuđač „Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo je blagovremeno uložio žalbu koja je protokolisana na protokol ugovornog organa pod brojem P-2324/22 dana 15.08.2020. godine kao djelimično osnovana .

Razmatrajući navode izjavljene žalbe pod A.) stavka pod rednim brojem 5.hidraulični sistem i zahtjevom da se ista dopuni , žalioc u žalbi navodi da ugovorni organ nije imao opravdane razloge zbog kojih mu je potreban hidraulični sistem zupčastih pumpi, u odnosu na hidraulični sistem opremljen klipno aksijalnom pumpom koji je opšte poznato napredniji i efikasniji hidraulični sistem. Ugovorni organ ocijenio je ovaj zahtjev žalioca opravdanim, te odlučio da navedene žalbene navode prihvati te izmjeni Tendersku dokumentaciju.
Drugi žalbeni zahtjev žalioca pod B.) se odnosi na stavku broj 8. mjenjač u obrascu za cijenu ponude navodeći da ugovorni organ nije imao opravdane razloge zbog kojih je naveo niti je dokazao zašto mu je potreban automatski mjenjač sa minimalno 4 brzine naprijed i 4 brzine nazad .
Komisija za provođenje postupka nabavke je pri izradi tenderske dokumentacije u svakom trenutku pazila da ne dođe do povreda zakonskih odredaba,što se i odnosi i na određivanje brzine mjenjača. Naime, ugovorni organ je u tehničkoj specifikaciji odredio da mjenjač bude automatski sa minimalno 4 brzine naprijed 4 brzine nazad, iz razloga što je veći broj stepena prijenosa koji nam odgovara. Ugovorni organ ove žalbene navode smatra neosnovanim, te odbacuje kao nelogične , te nisu u skladu sa ZJN.
Treći žalbeni navod žalioca pod C.) odnosi se na to da ugovorni organ nije dokazao zbog čega mu je neophodna minimalna dubina kopanja teleskopske ruke 5.800mm. Obrazlažući žalbeni navod žalioc navodi da prilikom izvođenja radova ovo odstupanje nema nikakav uticaj na efikasnost stroja , jer se najveći dio radova na iskopima izvodi na manjim dubinama od zahtjevane kao i da postoji mogućnost da se postojeći teren prilagodi , kao i da se stroj prilagodi i da dosegne zahtjevanu dubinu kopanja.
Ugovorni organ navedene žalbene navode smatra neosnovanim , jer ugovorni organ je taj koji postavlja u tenderskoj dokumentaciji odnosno tehničkoj specifikaciji uslove koji su mu potrebni za određeni tip nabavke.U tehničkoj specifikaciji ugovorni organ je odredio da minimalna dubina kopanja teleskopske ruke 5.800mm , jer se radi o specifičnoj djelatnosti kojom se ugovorni organ bavi koja zahtjeva posebne uslove rada u šumi. Radi specifičnih radova koji se izvode na šumskom terenu, te radi posebne strukture terena nije moguće da se postojeći teren prilagodi radovima koji se izvode, te je iz navedenih razloga potrebno da minimalna dubina kopanja teleskopske ruke bude kako je i postavljeno u tehničkoj specifikaciji.
Četvrti navod žalioca pod D.) odnosi se na stavku pod rednim brojem 28. Aneksa III obrazac za cijenu ponude-tehničke karakteristike, gdje žalioc ističe da je ugovorni organ pogriješio prilikom pisanja dimenzije guma te da je napravio pravopisnu grešku, jer ispravna oznaka za gume je 16.9 R28 a ne 16X9 R28. Također žalioc navodi da bi pored oznake napisane u tehničkoj specifikaciji za gume potrebno dodati ili 440/80 R28, jer se radi o identičnim gumama za koje proizvođači opreme prilikom izrade kataloga koriste jednu od gore navedenih oznaka .Ugovorni organ smatra osnovanim navode žalioca, te će u skladu sa tim i izmjenit tendersku dokumentaciju.
U cilju obezbijeđenja osnovnih prinicipa javne nabavke i to principa jednakog tretmana, transparentnosti, pravične i otvorene konkurencije, te na taj način omogućili svakom kvalifikovanom ponuđaču da ostvari svoje pravo sudjelovanja u postupku javne nabavke, a da bi mi, kao ugovorni organ po što povoljnijim ekonomskim uslovima dobili najbolju ponudu odnosno kvalifikovanog ponuđača u cilju adekvatne razmjene vrijednosti/usluge za novac, shodno odredbama člana 100. st. 3. Zakona o javnim nabavkama BIH i tačke 38. Tenderske dokumentacije broj P-2301/22 od 10.08.2022. godine za nabavku roba- novog kombinovanog bagera (rovokopač utovarivač odlučeno je kao u dispozitivu
DOSTAVITI: v 
- Ponuđačima 
- Komisija za nabavke
- a/a

                                                        Direktor

                            s.r Mr.sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba URŽ-u putem ugovornog organa neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic, u roku od pet dana od dana prijema rješenje.