ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

                KONJIC

Broj: P –1445/22

Konjic, 19.05.2022.god.

 

Na osnovu ovlaštenja iz Statuta Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic, a u skladu odredbama člana 17. Zakona o javnim nabavkama, shodno ukazanoj potrebi, direktor Društva donio je slijedeću:

O D L U K U

o izmjeni Plana nabavki za 2022

I

Utvrđuje se  izmjena Plana nabavki za 2022. godinu broj P-3391/21 od 06.12.2021. godine.

II

Izmjena se odnosi  na procjenjenu vrijednost nabavke  rednim brojem 16 (šesnaest) te  ista izmjena sada glasi:

-Nabavka  usluga održavanje i popravka računarske opreme i web sajta  - JRJN 50312000-5 procjenjene vrijednosti 2.650,00 KM

 

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                 

                                                                                            Direktor

                                                        s.r        mr. sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.