ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

                KONJIC

Broj: P –1533/22

Konjic, 31.05.2022.god.

 

Na osnovu ovlaštenja iz Statuta Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic, a u skladu odredbama člana 17. Zakona o javnim nabavkama, shodno ukazanoj potrebi, direktor Društva donio je slijedeću:

O D L U K U

o izmjeni Plana nabavki za 2022

I

Utvrđuje se  izmjena Plana nabavki za 2022. godinu broj P-3391/21 od 06.12.2021. godine.

II

Izmjena se odnosi  na predmet nabavke pod rednim brojem 8 (osam) te  ista izmjena sada glasi:

-Nabavka  vozila -tri komada   JRJN 34113000-2 .

 

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                 

                                                                                                Direktor

                                                             s.r             mr. sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.