ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

                KONJIC

Broj: P –1846/22

Konjic, 28.06.2022.god.

 

Na osnovu ovlaštenja iz Statuta Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic, a u skladu odredbama člana 17. Zakona o javnim nabavkama, shodno ukazanoj potrebi, direktor Društva donio je slijedeću:

O D L U K U

o izmjeni Plana nabavki za 2022

I

Utvrđuje se  izmjena Plana nabavki za 2022. godinu broj P-3391/21 od 06.12.2021. godine.

II

Izmjena se odnosi  na vrstu postupka nabavke i procjenjenu vrijednost nabavke  pod rednim brojem 31 (tridesetjedan) te  ista izmjena sada glasi:

-Nabavka  advokatske usluge  - JRJN 79100000-5 direktni sporazum procjenjene vrijednosti 5.000,00 KM.

 

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                 

                                                                                            Direktor

                                                        s.r              mr. sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.