ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.
KONJIC
Broj: P-1698/22
Konjic, 13.06.2022.god.

 

Na osnovu člana člana 69. stav 1. tačka b), stav 2. tačke d) i člana 68. stav 4. tačka h) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH br.39/14), a u skladu sa preporukom Komisije za javnu nabavku broj: P-1697/22 od 13.06.2022 .godine , direktor društva donosi slijedeću:

 

O D L U K U

I

Ponuda ponuđača „Adriatic osiguranje“d.d.Sarajevo protokolisana pod brojem P-1572/22 od 01.06.2022.godine se odbacuju kao neprihvatljiva u postupku javne nabavke usluga- osiguranja vozila i radnih mašina od autoodgovornosti,

II
Ugovor za javnu nabavku usluga osiguranja vozila i radnih mašina od autoodgovornosti,.se dodjeljuje ponuđaču „Camelija osiguranje“ d.d. Bihać protokolisanu kod ugovornog organa pod brojem P-1573/22 od 01.06.2022.godine za ponuđenu cijenu u iznosu 8.493,90 KM.

III

Izabrani ponuđač, Camelija osiguranje“ d.d. Bihać je dužan, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru, u skladu sa odredbama člana 45. stav 2 . Zakon dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.
IV.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo-prenj.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je u skladu sa donesenim Planom javnih nabavki broj P-3391/21 od 06.12.2021. godine. Javna nabavka provedena je putem konkurentskog zahtjeva .Оbavijest o nabavci broj: 676-7-2-31-3-28/22 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 19.05.2022. godine .

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku usluga osiguranja vozila i radnih mašina od autoodgovornosti,. broj P-1439/22 od 19.05.2022 . godine godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br.90/014) i ista je objavljena na portalu javnih nabavki.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 13.06.2022.godine izvještaj o radu odnosno Zapisnik o ocjeni ponuda broj: P-1696/22 od 13.06.2022 .godine i Preporuku broj: P- 1697/22 od 13.06.2022. godine, u postupku javne usluga usluga osiguranja vozila i radnih mašina od autoodgovornosti,. .U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:
- da je ukupan broj pristiglih ponuda 6
- da je blagovremeno zaprimljene 6 ponude
- da nije bilo neblagovremenih ponuda
- te da je jedna ponuda odbijena kao neprihvatljiva

Ponuda ponuđača “Adriatic osiguranje”d.d Sarajevo (P-1572/22 od 01.06.2022 godine) nije pripremljena u skladu sa tenderskom dokumentacijom , tj ponuđač nije ispunio tražene specifikacije i to:

• za stavku pod 6(šest) predmetne tenderske dokumentacije -kriterij dodjele ugovora vremenski rok isplate štete,ponuđači su dužni dostaviti Izjavu kojom će navesti rok isplate štete nakon kompletiranja dokumentacije ovjerenu i potpisanu o strane ponuđača.
• Ponuđač “Adriatic osiguranje”d.d Sarajevo je u Obrascu za cijenu ponude upisao u rubriku da -ukoliko se osigurani slučaj dogodi da će štetu isplatiti u roku jednog dana, ali ponuđač nije dostavio Izjavu o roku isplate štete od dana dostavljanja prijave osiguranog slučaja sa kompletnom dokumentaijom kako je traženo tenderskom dokumentcijom.

Shodno gore navedenom, ponuda ponuđača “Adriatic osiguranje”d.d Sarajevo nije mogla biti predmet vrednovanja u ovom postupku nabavke, jer nije pripremljena u skladu sa TD. Komisija za javne nabavke ugovornog organa je predložila da se ista odbaci kao nepotpuna u skladu sa članom 68. stav 4. tačka i) Zakona o javnim nabavkama.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom za nabavku usluga osiguranja vozila od autoodgovornosti br. P-1439/22 od 19.05.2022 . godine.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđač najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi:

Izabrani ponuđač, "Camelija osiguranje" d.d. Bihać je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju nabavci i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij ekonomski najpovoljnije ponude , te ponuđenom cijenom u iznosu od 8.493,90 KM ocijenjen sa 90 bodova i rokom isplate štete nakon kompletiranja dokumentacije od 1 dan ocijenjen sa 10 bodova te je ukupno osvojio 100,00 bodova, dok su ostali ponuđači čije su ponude prihvatljive ponudili sljedeće cijene;

2. „Sarajevo osiguranje“ d.d Sarajevo cijena 9.033,30 KM, i rokom isplate štete od 1 dan dobio ukupno 94,63 bodova

3. "Euroherc osiguranje " d.d. Sarajevo, cijena 9.033,30 KM, i rokom isplate štete od 1 dan dobio ukupno 94,63 bodova

4. "Croatia osiguranje " d.d. Sarajevo, cijena 9.052,50 KM, i rokom isplate štete od 1 dan dobio ukupno 94,45 bodova , čime je utvrđen i njihov sukcesivni red.

5. "Aura osiguranje " d.d. Sarajevo, cijena 8.493,90 KM, i rokom isplate štete od 1 dan dobio ukupno 87,04 bodova , čime je utvrđen i njihov sukcesivni red.

Na osnovu navedenih rezultata, a nakon analize pristiglih ponuda utvrđeno je da će na najadekvatniji način biti zadovoljene potrebe ovog Društva ako se prihvati ponuda ponuđača „Camelija osiguranje“ d.d. Bihać jer je ovaj ponuđač imao najpovoljniju ponudu za Ugovorni organ, odnosno ponudio je najnižu ukupnu premiju osiguranja, a što je bio glavni kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača, u skladu sa odredbama člana 64. Stav 1 tačka a) Zakona o javnim nabavkama BIH, pa je shodno tome predloženo da se kao takva i prihvati.

 

Slijedom gore navedenog, a imajući u vidu da je tenderska dokumentacija pripremljena na nediskriminatornoj osnovi, tender objavljen transparentno i proveden u skladu sa zakonskim odredbama, da su ponuđene cijene razumne u poređenju sa tržišnom konkurencijom, te da pristigla ponuda u ekonomskom i tehničkom smislu cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa, da je osigurana stvarna konkurencija, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, odlučeno je kako stoji u dispozitivu.

 

DOSTAVITI: 
- Ponuđačima
- Komisija za nabavke
- a/a

                                                Direktor

                         s.r mr.sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od pet dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.