ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

                KONJIC

Broj: P – 720/22

Konjic, 07.03.2022.god.

U skladu sa odredbama Pravilnika o javnim nabavkama ŠUMARSTVO „PRENJ“ DD Konjic te shodno čl. 70. i 71. Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl. Glasnik BiH br. 39/14), Ugovorni organ donosi:

O D L U K U

o poništenju postupka javne nabavke

Član 1.

 

Poništava se postupak javne nabavke roba- lanci za automobile Lot 3  pokrenut na osnovu zahtjeva za pokretanje postupka javne nabavke br. P-3674/21 od 23.12.2021. godine,  primjenom odredbi  69.stav (1) tačka b i stav 2 tačka a) Zakona o javnim nabavkama.

Član 2.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e 

 

Ugovorni organ je  donio Odluku o pokretanju postupka za nabavku roba auto gume i gume za teretna vozila i lanci za gume  broj P- 3678/21. od 23.12.2021.godine i to Lot 1- kamionske gume, Lot 2 -Automobilske gume, Lot 3 - Lanci za automobile putem otvorenog postupka, procjenjena vrijedost nabavke cjelokupne nabavke  je 51.000,00 KM bez PDV-a.

Komisija za javne nabavke ugovornog organa je konstatovala prilikom  otvaranja ponuda da za Lot 3 lanci za automobile nije dostavljena nijedna ponuda.

Na osnovu  navedenog, Ugovorni organ je donio odluku da se  nabavka roba  lanci za automobile Lot 3 poništi primjenom odredbi čl. 69.stav (1) tačka b i stav 2 tačka a ) Zakona o javnim nabavkama.

Shodno gore navedenom, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

PRAVNA POUKA:

Protiv ove odluke žalba nije dopuštena.

                                                                                           ZA  UGOVORNI ORGAN

                                                                 s.r              Direktor, mr.sc. Alikadić Samir, dipl.ing.šum

Dostaviti:       

- Naslovu

- u spis

- a/a