ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.
KONJIC
Broj: P – 797/22
Konjic, 16.03.2022.god.

 

Na osnovu ovlaštenja iz Statuta Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic, a u skladu odredbama člana 17. Zakona o javnim nabavkama, shodno ukazanoj potrebi, direktor Društva donio je slijedeću:

 

O D L U K U
o izmjeni Plana nabavki za 2022

I

Utvrđuje se izmjena Plana nabavki za 2022. godinu broj P-3391/21 od 06.12.2021. godine.

II

Izmjena se odnosi na procjenjenu vrijednost nabavke pod rednim brojem 43(četrdesettri) te ista izmjena sada glasi:

-Nabavka roba- eksploziva i eksplozivnih materija JRJN 24612000-7 procjenjene vrijednosti 30.000,00 KM otvoreni postupak.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 


                                                                            Direktor

                                                     s.r mr. sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum