ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.
KONJIC
Broj: P-719/22
Konjic, 07.03.2022.god.

 

Na osnovu člana člana 69. stav 1. tačka b), stav 2. tačke d) i člana 68. stav 4. tačka h) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH br.39/14), a u skladu sa Zapisnikom o ocjeni ponuda komisije za javne nabavke broj P-703/22 od 07.03.2022. godine na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-704/22 od 07.03.2022.godine , direktor društva donosi slijedeću:

 

O D L U K U

I

Ponuda ponuđača „Biol“ d.o.o. Konjic se odbacuju kao nepotpuna jer ne ispunjavaju uslove i zahtjeve iz Tenderske dokumentacije broj P-547-1/22 od 07.03.2022. godine u postupku javne nabavke roba-ulja za radne mašine Lot 2.

II

Poništava se postupak javne nabavke roba ulja za radne mašine Lot 2 broj Obavještenja : 676-1-1-2-3-2/22 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 27.01.2022. godine, jer niti jedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.
III

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo-prenj.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je u skladu sa donesenim Planom javnih nabavki broj P-3391/21 od 06.12.2022. godine. Javna nabavka provedena je putem otvorenog postupka .Оbavijest o nabavci broj: 676-1-1-2-3-2/22 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 27.01.2022. godine .

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba ulja i maziva broj P-292/22 od 27.01.2022. godine godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br.90/014) i ista je objavljena na portalu javnih nabavki.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 07.03.2022.godine izvještaj o radu odnosno Zapisnik o ocjeni ponuda broj: P-703/22 od 07.03.2022.godine i Preporuku broj: P- 704/22 od 07.03.2022. godine, u postupku javne roba-ulja za radne mašine Lot 2.U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:
- da je ukupan broj pristiglih ponuda 1
- da je blagovremeno zaprimljena 1 ponuda
- da nije bilo neblagovremenih ponuda
- te da je jedna ponuda odbijena kao neprihvatljiva

Također komisija za javne nabavke je shodno svojim ovlaštenjima izvršila provjeru,kvalifikaciju, kandidata te predložila da se ponuda ponuđača “ „BIOL“ d.o.o. Konjic odbije jer ista nije pripremljena na način kako je to predviđeno tenderskom dokumentacijom. , tj ponuđač nije ispunio tražene specifikacije.

Naime, ponuđač “Biol” d.o.o. Konjic je u postupku javne nabavke roba-ulja za radne mašine Lot 2 dostavio ponudu broj P-547-1/22 od 21.02.2022.godine koja se sastoji od sljedećeg;

a) Obrazac za ponudu – Aneks II;
b) Obrazac za cijenu ponude - usluge – Aneks III;
c) Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama – Aneks IV;
d) Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 49. tač. a), d) i e) (Tehnička i profesionalna sposobnost u postupku nabavke roba) Zakona o javnim nabavkama – Aneks V;
e) Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. tač. a), d) i e) (Ekonomsko finansijska sposobnost u postupku nabavke roba) Zakona o javnim nabavkama – Aneks VI;
f) Pismena izjava ponuđača iz člana 52 . st. 2. Zakona o javnim nabavkama – Aneks VII;
Komisija je konstatovala da su dostavljene Izjave ovjerene i potpisane od strane ponuđača, ali ne i od strane nadležnog organa, također iste nisu popunjene od strane ponuđača samim tim i nisu u skladu sa uslovima postavljenim u tenderskom dokumentaciji i Zakonom o javnim nabavkama.

Dakle, ponuda ponuđača Biol d.o.o. Konjic ne sadrži obaveznu dokumentaciju kako je traženo TD i to;

a) Aktuelni izvod iz sudskog registra ili izjava/potvrda nadležnog organa iz koje se vidi da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke,
b) Nacrt ugovora-Aneks IX:
c) Spisak povjerljivih informacija Aneks VIII;
d) Uvjerenje koje izdaje nadležna institucija ili agencija za kontrolu kvaliteta a kojom se potrvrđuje da na odgovarajući način tačno označena roba odgovara određenim specifikacijama ili normama (uvjerenje ne smije biti starije od 90 dana, te treba da sadrži pečat, potpis i logo nadležne institucije koja ga je izdala);(original ili ovjerena kopija)
e) Dokaze zahtjevane tehničkom specifikacijom (slike odobrenja tehnike listove itd)
f) Izjava o roku plaćanja
g) Izjava o namjeri podugovaranja

 

Nadalje, tačkom 15. predmetne tenderske dokumenatcije utvrđeno su slijedeće obaveze ponuđača:
Ponuda mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.
Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ponuda mora biti čvrsto uvezana i sve strane ponude numerisane (izuzev štampane literature, brošura, kataloga i sl.). Pod čvrstim uvezom, podrazumijeva se ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jamstvenikom.
Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.
Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.
Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuđač mora usadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

Iz navedenog nesporno proizilazi da je ponuda ponuđača „Biol“ d.o.o. Konjic nije potpuna, te ne može biti predmet vrednovanja u ovom postupku nabavke. Shodno navedenom komisija za javne nabavke ugovornog organa predlaže da se ista odbaci u skladu sa članom 68. stav 4. tačka i) Zakona o javnim nabavkama.

Shodno svemu naprijed navedenom Komisija za javne nabavke je predložila ovlaštenom licu ugovornog organa da predmetni postupak primjenom odredaba člana 69. stav 1. tačka b), stav 2. tačke d) ZJN BIH poništi obzirom da nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva jer ne ispunjavaju uslove TD.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu komisije, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku, naprotiv, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila.

Slijedom svega naprijed navedenog, primjenom člana 69. stav 1. tačka b), stav 2. tačke d) a u vezi sa članom 68. stav 4. tačka i )Zakona o javnim nabavkama BiH, ugovorni organ je donio odluku kao u izreci.

DOSTAVITI: 
- Ponuđačima 
- Komisija za nabavke
- a/a

                                                          Direktor

                                       s.r mr.sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.