ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

                KONJIC

Broj: P – 3250/21

Konjic, 22.11.2021.god.

 

Na osnovu ovlaštenja iz Statuta Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic, a u skladu odredbama člana 17. Zakona o javnim nabavkama, shodno ukazanoj potrebi, direktor Društva donio je slijedeću:

O D L U K U

o izmjeni Plana nabavki za 2021

I

Utvrđuje se  izmjena Plana nabavki za 2021. godinu broj P-3305/20 od 23.11.2020. godine.

II

Izmjena se odnosi  na procjenjenu vrijednost nabavke i na vrstu postupka pod rednim brojem 10(deset) te  ista izmjena sada glasi:

-Nabavka vozila sa pogonom na 4 točka JRJN 34113000-2 procjenjene vrijednosti  32.000,00 KM  , vrsta postupka Konkurentski zahtjev.

 

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                                                              

                                                                      Direktor

                           s.r                  mr. sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.