ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.

               KONJIC

Broj: P –2774/21

Konjic, 30.09.2021.god.

 

Na osnovu ovlaštenja iz Statuta Šumarstvo "Prenj" d.d. Konjic, a u skladu odredbama člana 17. Zakona o javnim nabavkama, shodno ukazanoj potrebi, direktor Društva donio je slijedeću:

O D L U K U

o izmjeni Plana nabavki za 2021

I

Utvrđuje se izmjena Plana nabavki za 2021. godinu broj P-3305/20 od 23.11.2020. godine.

II

Izmjena se odnosi na procjenjenu vrijednost pod rednim brojem 22 (dvadesetdva), te ista izmjena sada glasi:

-Nabavka računara i dijelova JRJN 30213300-8, procjenjene vrijednosti 4.000,00 KM.

 

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                                                              

                                                                                                         Direktor

                                                                                            s.r             Mr. sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.