ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.
KONJIC
Broj: P-2390/21
Konjic, 23.08.2021.god.

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P-2389/21 od 23.08.2021. godine, u postupku javne nabavke roba rezervnih dijelova za motorne pile, direktor društva donosi slijedeću :

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: P-2389/21 od 23.08.2021. godine i ugovor za javnu nabavku roba- rezervnih dijelova i alata za popravku motornih pila LOT 2, dodjeljuje se ponuđaču "Sajmir“ d.o.o. Vogošća ponuda broj: P-2235-2/21 od 30.07.2021 godine, za ponuđenu cijenu od 29.198,32 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

Član 2.

Izabrani ponuđač, "SAJMIR“ d.o.o. Vogošća je dužan, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru, u skladu sa odredbama člana 45. stav 2 . Zakon dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

Član 3.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču "SAJMIR" d.o.o. Vogošća po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.
Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo.com.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.
Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je u skladu sa donesenim Planom javnih nabavki broj P-3305/20 od 23.11.2020. godine. Javna nabavka, obzirom na procijenjenu vrijednost, provedena je putem otvorenog postupka. Оbavijest o nabavki broj: 676-1-1-45-3-22/21 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 06.07.2021. godine.

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba rezervnih dijelova za motorne pile broj P-1980/21 od 06.07.2021. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br.90/014) i ista je objavljena na portalu javnih nabavki. Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj P-2238/21 od 30.07.2021. godine, Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P-2241/21 od 30.07.2021. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke roba - rezervnih dijelova za motorne pile – LOT 2- REZERVNIH DIJELOVA I ALATA ZA POPRAVKU MOTORNIH PILA- broj P-2388/21 od 23.08.2021. godine i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku predmetne nabavke broj P-2389/21 od 24.08.2021.godine.
U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:
U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:
- da je ukupan broj pristiglih ponuda 1
- da su blagovremeno zaprimljena samo 1 ponuda
- da nije bilo neblagovremenih ponuda

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu pristigle ponude, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.
U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.
Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom za nabavku roba- rezervnih dijelova za motorne pile br. P-1980/21 od 06.07.2021. godine.
Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđa najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi:
Izabrani ponuđač, "SAJMIR" d.o.o. Vogošća je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju nabavki i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij ekonomski najpovoljnija ponuda sa utvrđenim potkriterijima( cijena: 90 bodova u način plaćanja odnosno rok plaćanja 10 bodova.Dakle izabrani ponuđač sa dostavljenom ponudom u iznosu od 29.198,32 KM bez uračunatog PDV—a, sa osvojenih 100,00, Također komisija konstatovala da dostavljena ponuda je tehnički prihvatljva za ugovorni organ, u cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa i predložila da se odabere kao najpovoljnija.
Shodno gore navedenom, a imajući u vidu da su prilikom izbora najpovoljnije ponude ispoštovane odredbe Zakona o javnim nabavkama, da je ugovorni organ postupio transparentno, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, cijeneći da je ponuđene cijena razumna u poređenju sa tržišnom konkurencijom, da pristigla ponuda u ekonomskom i tehničkom smislu u cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa, odlučeno kako stoji u dispozitivu.

DOSTAVITI: 
- Ponuđačima 
- Komisija za nabavke
- a/a

                                                                                Direktor 

                                                          s.r. Mr.sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.