ŠUMARSTVO "PRENJ" D.D.
KONJIC
Broj: P-1332/21
Konjic, 05.05.2021.god.

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: P- 1232/21 od 27.04.2021. godine, u postupku javne nabavke roba eksploziva i eksplozivnih materija , direktor društva donosi slijedeću :

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: P-1331/21 od 05 .05.2021. godine i ugovor za javnu nabavku roba- eksploziva i eksplozivnih materija dodjeljuje se ponuđaču "EU- EXSPLOSIVE“ d.o.o. Zenica ponuda broj: P-1147/21 od 19.04.2021 godine, za ponuđenu cijenu od 32.628,32 KM bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

Član 2.

Izabrani ponuđač, "EU-EXPLOSIVE“ d.o.o. Zenica je dužan, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru, u skladu sa odredbama člana 45. stav 2 . Zakon dostaviti uvjerenja o ličnoj sposobnosti.

Član 3.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču "EU- EXPLOSIVE" d.o.o. Zenica po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.


Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.sumarstvo-prenj.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je u skladu sa donesenim Planom javnih nabavki broj P-3305/20 od 23.11.2021. godine. Javna nabavka, obzirom na procijenjenu vrijednost, provedena je putem otvorenog postupka. Оbavijest o nabavki broj: 676-1-1-24-3-17/21 objavljena је na Portalu javnih nabavki dana 25.03.2021. godine a sažetak obavještenja o u „Službenom glasniku BIH“ .

Tenderska dokumentacija – za javnu nabavku roba eksploziva i eksplozivnih materija broj P-943/21 od 25.03.2021. godine je izrađena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH i Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije ("Službeni glasnik BiH br.90/014) i ista je objavljena na portalu javnih nabavki.
Nakon završenog postupka Komisija za javne nabavke je u skladu sa postavljenim zahtjevima i kriterijima iz Tenderske dokumentacije izvršila pregled, kvalifikaciju, evaluacija odnosno vrednovanje dostavljenih ponuda, te dostavila slijedeću dokumentaciju: Zapisnik o zaprimanju ponuda broj P-1157/21 od 19.04.2021. godine, Zapisnik sa otvaranja ponuda broj P-1184/21 od 21.04.2021.. godine, Zapisnik o ocjeni ponuda u postupku javne nabavke roba – eksploziva i eksplozivnih materija broj P-1311/21 od 30.04.2021.godine i Preporuku za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku predmetne nabavke broj P-1331/21 od 05.05.2021.godine.
U postupku pо izvješću о radu је utvrđeno je dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:
- da je ukupan broj pristiglih ponuda 1
- da su blagovremeno zaprimljena samo 1 ponuda
- da nije bilo neblagovremenih ponuda

Nakon otvaranja ponuda konstatovana je da je po otvorenom pozivu za dostavu ponuda u predviđenom roku dostavljena samo jedna ponuda ponuđača EU EXPLOSIVE doo Zenica u ukupnom iznosu od 30.628,32 KM. Procijenjena vrijednost predmetne nabavke u skladu sa pomenutim Planom nabavki je 30.000,00 KM. Cijeneći da dostavljena ponuda ne premašuje znatno procijenjenu vrijednost (cca 628,32 KM) i činjenicu da ugovorni organ ima dovoljno sredstava da može prilagoditi svoj budžet i raspodjeliti dodatna sredstva za finansiranje predmetnog ugovora ukoliko to bude trebalo, u skladu sa naprijed navedenim odredbama ZJN BIH i u skladu sa mišljenjem Agencije za javne nabavke br 02-02-1-304-2/19 od 30.01.2019.godine ugovorni organ je odlučio da prihvati navedenu cijenu predmetne nabavke.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu pristigle ponude, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.
U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom za nabavku roba- eksploziva i eksplozivnih materija br. P-943/21 od 25.03.2021. godine.
Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđa najbolje ocijenjen iz razloga kako slijedi:

Izabrani ponuđač, "EU EXPLOSIVE" d.o.o. Zenica je izabran na temelju kriterija utvrđenih u obavještenju nabavki i tenderskoj dokumentaciji primjenjujući kriterij ekonomski najpovoljnija ponuda sa utvrđenim potkriterijima( cijena: 90 bodova u način plaćanja odnosno rok plaćanja 10 bodova.Dakle izabrani ponuđač sa dostavljenom ponudom u iznosu od 30.628,32 KM bez uračunatog PDV—a, i rokom plaćanja 60 dana prema gore navedenim kriterijima odnosno podkriterijima ocjenjen sa ukupno 100,00 bodova.Također komisija konstatovala da dostavljena ponuda je tehnički prihvatljva za ugovorni organ, u cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa i predložila da se odabere kao najpovoljnija.

Shodno gore navedenom, a imajući u vidu da su prilikom izbora najpovoljnije ponude ispoštovane odredbe Zakona o javnim nabavkama, da je ugovorni organ postupio transparentno, da se u postupku nabavke prema ponuđačima ponašao jednako i nediskriminirajuće, na način da se osigurava aktivna i pravična konkurencija s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, cijeneći da je ponuđene cijena razumna u poređenju sa tržišnom konkurencijom, da pristigla ponuda u ekonomskom i tehničkom smislu u cjelosti odgovara potrebama ugovornog organa, odlučeno kako stoji u dispozitivu.

                                                                                    Direktor
                                                           s.r Mr.sci. Alikadić Samir, dipl.ing.šum.

DOSTAVITI:
- Ponuđačima
- Komisija za nabavke
- a/a
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor u zakonski predviđenom roku od deset dana ugovorenom Organu neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Sarajevska br. 31, 88400 Konjic.